Enwebu Aaron ar gyfer Prentis y Flwyddyn

Mae Aaron Jones, cyn-fyfyriwr astudiaethau sylfaen yng Ngholeg Bannau Brycheiniog yn dweud wrthym sut y caniataodd y Coleg iddo gael gwaith amser llawn ac enwebiad ar gyfer Prentis y flwyddyn.

Enillodd y cyn-fyfyriwr a oedd yn y Coleg am chwe blynedd nifer o gymwysterau gan gynnwys Sgiliau Bywyd BTEC, Sgiliau Gwaith BTEC, Samplu Galwedigaethol, yn ogystal â Phorth i AB.

Pan ddaeth yr amser i Aaron benderfynu ble i fynd ar ôl ysgol roedd yn ansicr pa goleg i’w ddewis. Dywed Aaron: “Roeddwn yn ansicr sut y byddwn yn ymdopi yn y coleg â’m hanabledd dysgu a sut y byddwn yn delio â sefyllfaoedd rhyfedd. Edrychais ar opsiynau coleg eraill gyda fy nghynghorydd gyrfaoedd. Yna penderfynais wneud cais am Goleg Bannau Brycheiniog. Ychwanegodd: “Roedd fy narlithydd Paul Evans yn gefnogol iawn trwy gydol fy amser yn y Coleg. Fe wnaeth fy annog i ddilyn yr hyn roeddwn i eisiau ei wneud.”

Mae’n mynd ymlaen i ddweud: “Roedd fy nhiwtor cwrs yn rhywun sy’n cydnabod anableddau myfyrwyr, ac sydd â blynyddoedd lawer o brofiad o weithio gyda myfyrwyr sydd ag anableddau dysgu a chorfforol. Roedd yn deall ac yn galonogol ac ef yw’r tiwtor/darlithydd cwrs mwyaf ymroddedig ac uchel ei barch y gallai unrhyw un fod eisiau ei gael.”

Pan ofynnwyd iddo beth oedd wedi’i fwynhau fwyaf am y cwrs astudiaethau sylfaen, atebodd Aaron: “Fe wnes i fwynhau dysgu pynciau newydd a diddorol. Roeddwn yn hoff iawn o Goginio, Garddwriaeth ac Astudiaethau Amgylcheddol ynghyd â’r Celfyddydau Perfformio.  Roeddwn bob amser yn mwynhau cael cyfarfodydd tiwtorial un i un bob tymor gyda fy nhiwtoriaid cwrs yn trafod yr hyn yr oedd angen i mi ei wneud i wella fy rhagolygon gyrfa yn y dyfodol.”

Ers gadael y Coleg, mae Aaron wedi parhau â’i rôl fel gweinydd mewn tafarn Gastro leol, The Pen Y Cae Inn, lle mae wedi gallu datblygu ei yrfa trwy ennill Diploma L2 BTEC mewn Gweini Bwyd a Diod, L1 BTEC mewn Egwyddorion Bwyd a Diod, L1 Rhifedd Sgiliau Hanfodol Cymru a L1 Saesneg Sgiliau Hanfodol Cymru gyda Babcock Training International Wales.

Yn ddiweddar enwebwyd Aaron ar gyfer Gwobrau Prentisiaid Sylfaen Cymru 2021 sydd ynddo’i hun yn gyflawniad anhygoel ac mae staff y Coleg yn falch iawn ohono.

Wrth fyfyrio ar ei amser yng Ngholeg Bannau Brycheiniog, ychwanega Aaron: “Hoffwn sôn yn arbennig am Kevin Morris (Rheolwr Campws) fy nhiwtor mathemateg a oedd yn hollol anhygoel. Fe helpodd fi i ddeall mathemateg yn well a gallaf nawr ei ddefnyddio yn y dyfodol. Ef oedd y tiwtor mathemateg gorau y gallwn fod wedi gofyn amdano.”