Swyddi Gwag

Mae Grŵp Colegau NPTC yn goleg addysg bellach ffyniannus, sy’n cyflogi bron 900 staff proffesiynol ac ymroddedig, ar sail amser llawn, rhan-amser a sesiynol, ar draws 9 campws ledled Castell-nedd Port Talbot a Phowys.

Rydym yn awyddus i recriwtio unigolion talentog sy’n benderfynol o’n helpu i ddarparu’r safonau uchaf o addysg a hyfforddiant i bobl leol, cymunedau a busnesau. Yn gyfnewid, rydym yn cynnig amgylchedd gwaith cefnogol a chynhwysol sy’n buddsoddi’n helaeth mewn amrywiaeth eang o gyfleoedd ar gyfer datblygiad proffesiynol parhaus.

Rydym wedi ymrwymo i egwyddorion ac arferion cydraddoldeb, amrywiaeth, diogelu a lles ein staff.

Cadwch mewn cysylltiad

Hoffi a chlywed amdanon ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Twitter

Ffôn: 01639 648031
E-bost: jobs@nptcgroup.ac.uk

 

Pam gweithio i ni?

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o fanteision ac adnoddau i gefnogi a gwobrwyo ein staff.

Tîm Recriwtio
Uned Adnoddau Dynol
Grŵp Colegau NPTC
Heol Dŵr-y-Felin
Castell-nedd
SA10 7RF

 

Swyddi Gwag

 

Gwybodaeth am y swydd gwag Dyddiad Cau
Hyfforddwr Astudio Prentisiaid Iau

Darparu cymorth i fyfyrwyr 14-16 oed sydd wedi cofrestru ar raglen Prentisiaid Iau newydd y Coleg. Datblygu sgiliau academaidd, strategaethau dysgu a sgiliau personol a fydd yn hwyluso llwyddiant myfyrwyr.

21/03/2019 12:00pm
CYDGYSYLLTYDD PONTIO A CHADW CYNNYDD

I gefnogi proses effeithiol o bontio a chadw i bobl ifanc mewn perygl o ddod yn NEET (nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant) a darparu gweithgareddau a strategaethau ymyrraeth i gefnogi anghenion myfyrwyr sydd mewn perygl o adael y Coleg.

21/03/2019 12:00pm
CYDGYSYLLTYDD PONTIO A CHADW CYNNYDD

I gefnogi proses effeithiol o bontio a chadw i bobl ifanc mewn perygl o ddod yn NEET (nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant) a darparu gweithgareddau a strategaethau ymyrraeth i gefnogi anghenion myfyrwyr sydd mewn perygl o adael y Coleg.

21/03/2019 12:00pm
Dirprwy Bennaeth Ysgol: Academi’r Chweched Dosbarth

I ddirprwyo ar ran Pennaeth Academi'r Chweched Dosbarth; i reoli'r broses o ddadansoddi data o fewn yr Academi; i gychwyn a hyrwyddo gweithgareddau marchnata o fewn yr Academi; ac i helpu gyda materion gweinyddol a gweithredol staff a myfyrwyr o fewn yr Academi.

22/03/2019 12:00pm
Cynorthwyydd Cysylltiadau Cwsmeriaid (Dwyieithog)

Y prif gyswllt rhwng y Coleg a’i gwsmeriaid gan ddelio ag ymholiadau cwsmeriaid yn ddwyieithog a darparu gwasanaeth rhagorol ac ymatebol.

22/03/2019 12:00pm
Rheolwr Technegol Theatr

I reoli adnoddau technegol y theatr o ddydd i ddydd ac i ddarparu lefelau diogel a darbodus o gymorth i bob un o ddefnyddwyr y cyfleuster i safon gyson uchel.

25/03/2019 12:00pm

I gyfarwyddo dysgwyr a darparu cymorth technegol, paratoi deunyddiau fel sy'n ofynnol yn y gweithdai perthnasol.

26/03/2019 12:00pm
Cynorthwyydd Cymorth Astudio (Coleg Y Drenewydd)

Darparu cymorth cyffredinol a galluogi mynediad i gyfleoedd dysgu ar gyfer dysgwyr penodol mewn amgylchedd dysgu yn y Coleg a/neu mewn Canolfannau Allgymorth.

02/04/2019 12:00pm