Swyddi Gwag

Mae Grŵp Colegau NPTC yn goleg addysg bellach ffyniannus, sy’n cyflogi bron 900 staff proffesiynol ac ymroddedig, ar sail amser llawn, rhan-amser a sesiynol, ar draws 9 campws ledled Castell-nedd Port Talbot a Phowys.

Rydym yn awyddus i recriwtio unigolion talentog sy’n benderfynol o’n helpu i ddarparu’r safonau uchaf o addysg a hyfforddiant i bobl leol, cymunedau a busnesau. Yn gyfnewid, rydym yn cynnig amgylchedd gwaith cefnogol a chynhwysol sy’n buddsoddi’n helaeth mewn amrywiaeth eang o gyfleoedd ar gyfer datblygiad proffesiynol parhaus.

Rydym wedi ymrwymo i egwyddorion ac arferion cydraddoldeb, amrywiaeth, diogelu a lles ein staff.

Cadwch mewn cysylltiad

Hoffi a chlywed amdanon ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Twitter

Ffôn: 01639 648031
E-bost: jobs@nptcgroup.ac.uk

 

Pam gweithio i ni?

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o fanteision ac adnoddau i gefnogi a gwobrwyo ein staff.

Tîm Recriwtio
Uned Adnoddau Dynol
Grŵp Colegau NPTC
Heol Dŵr-y-Felin
Castell-nedd
SA10 7RF

 

Swyddi Gwag

 

Gwybodaeth am y swydd gwag Dyddiad Cau
Cynorthwyydd Myfyrwyr a Gwasanaethau Busnes (Coleg Bannau Brycheiniog)

I ddarparu cymorth a chyfarwyddyd i fyfyrwyr ym meysydd cyllid, derbyniadau, materion cadw, lles ac agweddau eraill ar gymorth i ddysgwyr

20/09/2019 12:00pm
Darlithydd: Cyfrifiadura a Thechnoleg Gwybodaeth x 3 swydd

I gyflawni ystod lawn o ddyletswyddau addysgu a gweinyddu sy'n gysylltiedig â darparu a rheoli rhaglenni dysgu fel y bo'n briodol.

20/09/2019 12:00pm
Darlithydd: Astudiaethau Sylfaen x 2 swydd

I gyflawni ystod lawn o ddyletswyddau addysgu a gweinyddu sy'n gysylltiedig â darparu a rheoli rhaglenni dysgu fel y bo'n briodol.

24/09/2019 12:00pm
Gweithiwr Lletygarwch (Cyfnod Mamolaeth) Coleg Y Drenewydd

I gynorthwyo i weithredu adran y ffreutur yn effeithiol.

25/09/2019 12:00pm
Rheolwr Cyfleusterau

I sicrhau bod gweithrediadau bob dydd yn cael eu cyflawni ynghyd â chynnal a chadw adeiladau, atgyweirio safleoedd, adnewyddu a monitro'r holl gontractau gwasanaethau sy'n ymwneud â chyfleusterau ar draws Grŵp Colegau NPTC.

27/09/2019 12:00pm
Cynorthwyydd Cymorth Astudio ( x 3 swydd)

Darparu cymorth cyffredinol a galluogi mynediad i gyfleoedd dysgu ar gyfer dysgwyr penodol mewn amgylchedd dysgu yn y Coleg a/neu mewn Canolfannau Allgymorth.

30/09/2019 12:00pm
Cynorthwyydd Cymorth Astudio

Darparu cymorth cyffredinol a galluogi mynediad i gyfleoedd dysgu ar gyfer dysgwyr penodol mewn amgylchedd dysgu yn y Coleg a/neu mewn Canolfannau Allgymorth.

30/09/2019 12:00pm
Darlithydd: Gwaith Coed a Gwaith Saer (Coleg Y Drenewydd)

I gyflawni ystod lawn o ddyletswyddau addysgu a gweinyddu sy'n gysylltiedig â darparu a rheoli rhaglenni dysgu fel y bo'n briodol.

30/09/2019 12:00pm
Hyfforddwr Astudio Prentisiaid Iau (Cerbydau Modur)

Darparu cymorth i fyfyrwyr 14-16 oed sydd wedi cofrestru ar raglen Prentisiaid Iau newydd y Coleg. Datblygu sgiliau academaidd, strategaethau dysgu a sgiliau personol a fydd yn hwyluso llwyddiant myfyrwyr.

27/09/2019 12:00pm
Hyfforddwr Astudio Prentisiaid Iau (Trin Gwallt a Therapïau Cymhwysol)

Darparu cymorth i fyfyrwyr 14-16 oed sydd wedi cofrestru ar raglen Prentisiaid Iau newydd y Coleg. Datblygu sgiliau academaidd, strategaethau dysgu a sgiliau personol a fydd yn hwyluso llwyddiant myfyrwyr.

27/09/2019 12:00pm
Cynorthwyydd Personol

I ddarparu cymorth ysgrifenyddol a gweinyddol i ddau aelod o Dîm Rheoli Gweithredol y Coleg.

01/10/2019 12:00pm
Cynorthwyydd Iaith: Sbaeneg

I ddatblygu hyfedredd llafar dysgwyr yn yr iaith berthnasol (Safon Uwch).

24/09/2019 12:00pm
Cynorthwyydd Iaith: Cymraeg

I ddatblygu hyfedredd llafar dysgwyr yn yr iaith berthnasol (Safon Uwch).

02/10/2019 12:00pm