Swyddi Gwag

Mae Grŵp Colegau NPTC yn goleg addysg bellach ffyniannus, sy’n cyflogi bron 900 staff proffesiynol ac ymroddedig, ar sail amser llawn, rhan-amser a sesiynol, ar draws 9 campws ledled Castell-nedd Port Talbot a Phowys.

Rydym yn awyddus i recriwtio unigolion talentog sy’n benderfynol o’n helpu i ddarparu’r safonau uchaf o addysg a hyfforddiant i bobl leol, cymunedau a busnesau. Yn gyfnewid, rydym yn cynnig amgylchedd gwaith cefnogol a chynhwysol sy’n buddsoddi’n helaeth mewn amrywiaeth eang o gyfleoedd ar gyfer datblygiad proffesiynol parhaus.

Rydym wedi ymrwymo i egwyddorion ac arferion cydraddoldeb, amrywiaeth, diogelu a lles ein staff.

Cadwch mewn cysylltiad

Hoffi a chlywed amdanon ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Twitter

Ffôn: 01639 648031
E-bost: jobs@nptcgroup.ac.uk

 

Pam gweithio i ni?

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o fanteision ac adnoddau i gefnogi a gwobrwyo ein staff.

Tîm Recriwtio
Uned Adnoddau Dynol
Grŵp Colegau NPTC
Heol Dŵr-y-Felin
Castell-nedd
SA10 7RF

 

Swyddi Gwag

 

Gwybodaeth am y swydd gwag Dyddiad Cau
Swyddog Caffael

I gefnogi'r gwaith o gyflawni amcanion caffael y Coleg ynghyd â goruchwylio caffael ar draws y Coleg.

22/07/2019 12:00pm
Darlithydd: Iechyd, Cymdeithasol a Gofal Plant (Coleg Afan) x 2 swydd

I gyflawni ystod lawn o ddyletswyddau addysgu a gweinyddu sy'n gysylltiedig â darparu a rheoli rhaglenni dysgu fel y bo'n briodol.

22/07/2019 12:00pm
Darlithydd: Sgiliau Sylfaenol (Coleg Y Castell-nedd)

I gyflawni ystod lawn o ddyletswyddau addysgu a gweinyddu sy'n gysylltiedig â darparu a rheoli rhaglenni dysgu fel y bo'n briodol.

08/08/2019 12:00pm
Swyddog Rygbi Ysgolion

I gynorthwyo gyda datblygiad pêl-droed rygbi o fewn Cyngor a chlybiau lleol Castell-nedd Port Talbot

25/07/2019 12:00pm
Swyddog Cymorth MIS (Coleg Y Drenewydd)

Darparu cymorth a hyfforddiant arbenigol i staff y Coleg ar ran yr adran Systemau Busnes a Gwybodaeth.

25/07/2019 12:00pm
Swyddog Diogelu Data (Coleg Castell-nedd)

Bydd y Swyddog Diogelu Data yn gyfrifol am gynghori ar gydymffurfiaeth â'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) a deddfwriaeth ym maes diogelu data, monitro cydymffurfiaeth y Grŵp â safonau GDPR a gweithredu fel pwynt cyswllt gydag awdurdodau goruchwylio a gwrthrychau’r data.

22/07/2019 12:00pm
Darlithydd: Astudiaethau Sylfaen (Coleg Y Drenewydd)

I gyflawni ystod lawn o ddyletswyddau addysgu a gweinyddu sy'n gysylltiedig â darparu a rheoli rhaglenni dysgu fel y bo'n briodol.

29/07/2019 12:00pm
Prentis (Lefel 2): Gweinyddu Busnes

Darparu gwasanaeth cymorth gweinyddol a derbynfa ar gyfer Hyfforddiant Pathways.

29/07/2019 12:00pm
Hyfforddwr Sgiliau Astudio (Ngholeg Y Drenewydd)

I ddarparu gweithdai sy’n bodloni anghenion dysgu myfyrwyr. Bydd y gweithdai’n canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau academaidd, strategaethau dysgu a sgiliau personol a fydd yn hwyluso llwyddiant myfyrwyr.

30/07/2019 12:00pm
Nyrs Feithrinfa

I weithio ynghyd â'r Uwch Swyddog: Meithrinfa a'r Swyddog Meithrinfa/Dirprwy Swyddog Meithrinfa i sicrhau bod y feithrinfa yn rhedeg yn esmwyth o ddydd i ddydd, gan gynnwys lles a gofal y plant a chynllunio gweithgareddau o fewn y Feithrinfa Ddydd.

30/07/2019 12:00pm
Darlithydd: Bagloriaeth Cymru (Coleg Castell-nedd)

I gyflawni ystod lawn o ddyletswyddau addysgu a gweinyddu sy'n gysylltiedig â darparu a rheoli rhaglenni dysgu fel y bo'n briodol.

14/08/2019 12:00pm
Cynorthwyydd Gwasanaethau Cwsmeriaid

I fod y prif bwynt cyswllt rhwng Llandarcy Park (LP) a'i gwsmeriaid gan ymdrin ag ymholiadau gan gwsmeriaid yn effeithiol a darparu gwasanaeth eithriadol ac ymatebol.

31/07/2019 12:00pm
Cyfrifydd Adrodd

I gefnogi'r Is-bennaeth: Gwasanaethau Ariannol wrth baratoi a chyflwyno gwybodaeth ariannol allweddol a dogfennaeth arall i randdeiliaid mewnol ac allanol.

31/07/2019 12:00pm
Asesydd/Cynghorydd: Rheolaeth (Coleg Castell-nedd)

I ddarparu gwybodaeth alwedigaethol a chyflawni asesiadau yn y gweithle i fodloni gofynion y Rhaglen Brentisiaethau: Rheolaeth

01/08/2019 12:00pm
Rheolwr Cynorthwyol: Cymorth Myfyrwyr – Llesiant a Chymorth Astudio

Cydlynu’r swyddogaeth llesiant a hyfforddwr astudio ar draws y coleg drwy reoli timau staff llesiant a hyfforddi astudio yn effeithlon ac yn effeithiol, a dirprwyo ar ran y Pennaeth Myfyrwyr a'r Pennaeth Cynorthwyol Myfyrwyr yn ôl y gofyn.

07/08/2019 12:00pm
Darlithydd: Chwaraeon

I gyflawni ystod lawn o ddyletswyddau addysgu a gweinyddu sy'n gysylltiedig â darparu a rheoli rhaglenni dysgu fel y bo'n briodol.

15/08/2019 12:00pm
Rheolwr Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd

I weithredu fel y person cymwys arweiniol ar gyfer iechyd a diogelwch ar ran Grŵp Colegau NPTC, yn unol â’r Rheoliadau Rheoli Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 1999 a sicrhau bod polisïau iechyd, diogelwch ac amgylcheddol y coleg yn cael eu gweithredu'n gyson ar draws Grŵp Colegau NPTC.

09/08/2019 12:00pm
Darlithydd: TGAU Saesneg (Coleg y Drenewydd)

I gyflawni ystod lawn o ddyletswyddau addysgu a gweinyddu sy'n gysylltiedig â darparu a rheoli rhaglenni dysgu fel y bo'n briodol.

14/08/2019 12:00pm