Swyddi Gwag

Mae Grŵp Colegau NPTC yn goleg addysg bellach ffyniannus, sy’n cyflogi bron 900 staff proffesiynol ac ymroddedig, ar sail amser llawn, rhan-amser a sesiynol, ar draws 9 campws ledled Castell-nedd Port Talbot a Phowys.

Rydym yn awyddus i recriwtio unigolion talentog sy’n benderfynol o’n helpu i ddarparu’r safonau uchaf o addysg a hyfforddiant i bobl leol, cymunedau a busnesau. Yn gyfnewid, rydym yn cynnig amgylchedd gwaith cefnogol a chynhwysol sy’n buddsoddi’n helaeth mewn amrywiaeth eang o gyfleoedd ar gyfer datblygiad proffesiynol parhaus.

Rydym wedi ymrwymo i egwyddorion ac arferion cydraddoldeb, amrywiaeth, diogelu a lles ein staff.

Cadwch mewn cysylltiad

Hoffi a chlywed amdanon ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Twitter

Ffôn: 01639 648031
E-bost: jobs@nptcgroup.ac.uk

Pam gweithio i ni?

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o fanteision ac adnoddau i gefnogi a gwobrwyo ein staff.

Tîm Recriwtio
Uned Adnoddau Dynol
Grŵp Colegau NPTC
Heol Dŵr-y-Felin
Castell-nedd
SA10 7RF

Swyddi Gwag

Gwybodaeth am y swydd gwag Dyddiad Cau
Swyddog cymorth SGRh

I ddarparu cefnogaeth a hyfforddiant arbenigol i staff y Coleg ar ran yr adran Busnes a Systemau Gwybodaeth, gan gynnwys teithio'n rheolaidd i Gampysau Afan, Aberhonddu, Llandarcy, Llansamlet, y Drenewydd a Phontardawe.

17/07/2020 12:00pm
Darlithydd: Ffotograffiaeth (Cyfnod Mamolaeth)

I gyflawni ystod lawn o ddyletswyddau addysgu a gweinyddu sy'n gysylltiedig â darparu a rheoli rhaglenni dysgu fel y bo'n briodol.

27/07/2020 12:00pm
Swyddog cymorth SGRh

Darparu cymorth a hyfforddiant arbenigol i staff y Coleg ar ran yr adran Systemau Busnes a Gwybodaeth, gan gynnwys teithio'n rheolaidd i gampysau Afan, Bannau Brycheiniog, Llansamlet, y Drenewydd a Phontardawe.

27/07/2020 12:00pm