Mae Grŵp Colegau NPTC yn goleg addysg bellach ffyniannus, sy’n cyflogi bron 900 staff proffesiynol ac ymroddedig, ar sail amser llawn, rhan-amser a sesiynol, ar draws 9 campws ledled Castell-nedd Port Talbot a Phowys.

Rydym yn awyddus i recriwtio unigolion talentog sy’n benderfynol o’n helpu i ddarparu’r safonau uchaf o addysg a hyfforddiant i bobl leol, cymunedau a busnesau. Yn gyfnewid, rydym yn cynnig amgylchedd gwaith cefnogol a chynhwysol sy’n buddsoddi’n helaeth mewn amrywiaeth eang o gyfleoedd ar gyfer datblygiad proffesiynol parhaus.

Rydym wedi ymrwymo i egwyddorion ac arferion cydraddoldeb, amrywiaeth, diogelu a lles ein staff.

Cadwch mewn cysylltiad

Hoffi a chlywed amdanon ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Twitter

E-bost: jobs@nptcgroup.ac.uk

Ffon: 0330 818 8031

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o fanteision ac adnoddau i gefnogi a gwobrwyo ein staff.

Tîm Recriwtio
Uned Adnoddau Dynol
Grŵp Colegau NPTC
Heol Dŵr-y-Felin
Castell-nedd
SA10 7RF

Swyddi Gwag

Gwybodaeth am y swydd gwag Dyddiad Cau
Asesydd Trefniadau Mynediad Arholiadau (EAA) (Coleg Y Drenewydd)

Cynnal asesiadau a sgrinio i gefnogi atgyfeiriadau tiwtoriaid ar gyfer trefniadau mynediad arholiadau yn unol â rheoliadau cyfredol y CGC. Cydweithio â staff addysgu’r coleg, rhieni, ysgolion ac asiantaethau allanol i gasglu tystiolaeth i gefnogi’r broses o drefnu mynediad at arholiadau. Gweithio gyda'r tîm ADY i fonitro ac adolygu myfyrwyr sydd angen darpariaeth ddysgu ychwanegol.

30/09/2022 12:00pm
Swyddog Meithrinfa (Coleg Castell-nedd)

Cynllunio a gweithredu darpariaeth gofal i blant a chydweithio gyda’r Uwch Swyddog: Meithrinfa i sicrhau bod y feithrinfa yn rhedeg yn esmwyth o ddydd i ddydd, gan gynnwys lles a gofal y plant a chynllunio gweithgareddau o fewn y Feithrinfa Ddydd.

06/10/2022 12:00pm
Nyrs Feithrinfa (Coleg Castell-nedd)

I weithio ynghyd â'r Uwch Swyddog: Meithrinfa a'r Swyddog Meithrinfa/Dirprwy Swyddog Meithrinfa i sicrhau bod y feithrinfa yn rhedeg yn esmwyth o ddydd i ddydd, gan gynnwys lles a gofal y plant a chynllunio gweithgareddau o fewn y Feithrinfa Ddydd.

06/10/2022 12:00pm
Technegydd: Peirianneg Fecanyddol/Saernïo a Weldio (Coleg Y Drenewydd)

I ddarparu cymorth technegol ar draws maes cwricwlwm yr ysgol Peirianneg.

06/10/2022 12:00pm
Cynorthwyydd Gweinyddol (Coleg Y Drenewydd)

Cyflawni gweithdrefnau gweinyddol cysylltiedig o fewn y contract Dysgu Seiliedig ar Waith a'r hyfforddiant cysylltiedig.

06/10/2022 12:00pm
Gweithiwr Lletygarwch (Coleg Bannau Brycheiniog)

I gynorthwyo i weithredu adran y ffreutur yn effeithiol.

07/10/2022 12:00pm
Goruchwyliwr Cynorthwyol

I oruchwylio holl aelodau staff y Caffi/Siop Goffi, a sicrhau bod gwasanaeth diogel, proffidiol o ansawdd yn cael ei ddarparu a'i gynnal i holl ddefnyddwyr y caffi.

07/10/2022 12:00pm
Darlithydd: Coluro Theatrig, Effeithiau Arbennig a’r Cyfryngau a Phrostheteg

I gyflawni ystod lawn o ddyletswyddau addysgu a gweinyddu sy'n gysylltiedig â darparu a rheoli rhaglenni dysgu fel y bo'n briodol.

13/10/2022 12:00pm
Cynorthwyydd Arlwyo

Cynorthwyo i weithredu Caffi Y Gaer yn effeithiol.

07/10/2022 12:00pm
Darlithydd: Dylunio 3D (Coleg Castell-nedd)

I gyflawni ystod lawn o ddyletswyddau addysgu a gweinyddu sy'n gysylltiedig â darparu a rheoli rhaglenni dysgu fel y bo'n briodol.

13/10/2022 12:00pm
Asesydd: Gwaith Coed a Gwaith Saer (Coleg Pontardawe)

I gynnal asesiadau yn y gweithle ar ran yr ysgol Adeiladwaith a'r Amgylchedd Adeiledig.

10/10/2022 12:00pm
Swyddog Menter a Chyflogadwyedd (Coleg Y Drenewydd)

I ddarparu cymorth i Swyddogaethau Menter a Chyflogadwyedd.

10/10/2022 12:00pm
Darlithydd: Cyfrifiadura a Thechnoleg Ddigidol (Coleg Castell-nedd)

I gyflawni ystod lawn o ddyletswyddau addysgu a gweinyddu sy'n gysylltiedig â darparu a rheoli rhaglenni dysgu fel y bo'n briodol.

14/10/2022 12:00pm
Swyddog Cyfleusterau a Goruchwylydd Safle

I gynorthwyo'r Rheolwr Cyfleusterau gyda gweithrediadau o ddydd i ddydd, cynnal a chadw adeiladau, trwsio eiddo, adnewyddu a monitro contractau i'r Coleg.

14/10/2022 12:00pm
Cynorthwyydd Cymorth Astudio (Coleg Afan)

Darparu cymorth cyffredinol a galluogi mynediad i gyfleoedd dysgu ar gyfer dysgwyr penodol mewn amgylchedd dysgu yn y Coleg a/neu mewn Canolfannau Allgymorth. Mae'r cymorth yn cynnwys darparu gofal personol i fyfyrwyr yn ôl y gofyn (y gallai rhai ohonynt fod o natur bersonol e.e. mynd i'r toiled). Darparu'r cymorth a amlinellir yn eu cynlluniau gofal personol, meddygol a therapiwtig

04/10/2022 12:00pm
Cwnselydd y Coleg: Cymorth i Fyfyrwyr (Cyfnod Mamolaeth) (Coleg y Drenewydd)

Darparu gwasanaeth cwnsela effeithiol, cyfrinachol i fyfyrwyr.

11/10/2022 12:00pm
Cynghorydd Llyfrgell (Coleg Bannau Brycheiniog)

I gefnogi dysgu ac addysgu o fewn Grŵp Colegau NPTC drwy ddarparu gwasanaethau llyfrgell o ansawdd uchel ac i roi cyngor a chymorth i'r holl staff, myfyrwyr ac aelodau'r cyhoedd wrth ddefnyddio cyfleusterau ac adnoddau'r llyfrgell. Creu adnoddau a darparu hyfforddiant i helpu myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau digidol ac academaidd.

04/10/2022 12:00pm
Darlithydd: Seicoleg

I gyflawni ystod lawn o ddyletswyddau addysgu a gweinyddu sy'n gysylltiedig â darparu a rheoli rhaglenni dysgu fel y bo'n briodol.

12/10/2022 12:00pm
Darlithydd: Y Cyfryngau Creadigol (Coleg Y Drenewydd)

I gyflawni ystod lawn o ddyletswyddau addysgu a gweinyddu sy'n gysylltiedig â darparu a rheoli rhaglenni dysgu fel y bo'n briodol.

12/10/2022 12:00pm
Darlithydd: Astudiaethau Sylfaen

I gyflawni ystod lawn o ddyletswyddau addysgu a gweinyddu sy'n gysylltiedig â darparu a rheoli rhaglenni dysgu fel y bo'n briodol.

30/09/2022 12:00pm
Cydlynydd Marchnata Corfforaethol (Coleg Castell-nedd)

Darparu gwasanaeth marchnata cynhwysfawr ar gyfer datblygiad busnes a chymunedol. Cydlynu gweithgareddau marchnata, deunyddiau a chyfryngau B2B ar gyfer y Coleg.

17/10/2022 12:00pm