Swyddi Gwag

Mae Grŵp Colegau NPTC yn goleg addysg bellach ffyniannus, sy’n cyflogi bron 900 staff proffesiynol ac ymroddedig, ar sail amser llawn, rhan-amser a sesiynol, ar draws 9 campws ledled Castell-nedd Port Talbot a Phowys.

Rydym yn awyddus i recriwtio unigolion talentog sy’n benderfynol o’n helpu i ddarparu’r safonau uchaf o addysg a hyfforddiant i bobl leol, cymunedau a busnesau. Yn gyfnewid, rydym yn cynnig amgylchedd gwaith cefnogol a chynhwysol sy’n buddsoddi’n helaeth mewn amrywiaeth eang o gyfleoedd ar gyfer datblygiad proffesiynol parhaus.

Rydym wedi ymrwymo i egwyddorion ac arferion cydraddoldeb, amrywiaeth, diogelu a lles ein staff.

Cadwch mewn cysylltiad

Hoffi a chlywed amdanon ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Twitter

Ffôn: 01639 648031
E-bost: jobs@nptcgroup.ac.uk

Pam gweithio i ni?

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o fanteision ac adnoddau i gefnogi a gwobrwyo ein staff.

Tîm Recriwtio
Uned Adnoddau Dynol
Grŵp Colegau NPTC
Heol Dŵr-y-Felin
Castell-nedd
SA10 7RF

Swyddi Gwag

Gwybodaeth am y swydd gwag Dyddiad Cau
Cynorthwyydd Cysylltiadau Cwsmeriaid (Dwyieithog)

I fod yn brif bwynt cyswllt rhwng Grŵp Colegau NPTC a'i gwsmeriaid gan ymdrin yn effeithlon ag ymholiadau gan gwsmeriaid a darparu gwasanaeth eithriadol ac ymatebol.

04/01/2021 12:00pm
Cynghorydd Ymgysylltu â Busnes (Rhannu swydd)

I ddatblygu perthnasau newydd a meithrin perthnasau cyfredol gyda chyflogwyr lleol a rhanbarthol i ganfod gofynion datblygu'r gweithlu a darparu atebion hyfforddi i fodloni eu hanghenion.

04/01/2021 12:00pm
Gweithiwr Lletygarwch (Coleg Y Drenewydd)

I gynorthwyo i weithredu adran y ffreutur yn effeithiol.

05/01/2021 12:00pm
Cynorthwyydd Myfyrwyr a Gwasanaethau Busnes

I ddarparu cymorth a chyfarwyddyd i fyfyrwyr ym meysydd cyllid, derbyniadau, materion cadw, lles ac agweddau eraill ar gymorth i ddysgwyr

10/12/2020 12:00pm
Swyddog Pontio ac Adolygu

I gydlynu gweithgareddau i gefnogi pontio effeithiol i mewn ac allan o'r coleg ar gyfer myfyrwyr agored i niwed ag anghenion cymorth arbenigol.

04/01/2021 12:00pm