Swyddi Gwag

Mae Grŵp Colegau NPTC yn goleg addysg bellach ffyniannus, sy’n cyflogi bron 900 staff proffesiynol ac ymroddedig, ar sail amser llawn, rhan-amser a sesiynol, ar draws 9 campws ledled Castell-nedd Port Talbot a Phowys.

Rydym yn awyddus i recriwtio unigolion talentog sy’n benderfynol o’n helpu i ddarparu’r safonau uchaf o addysg a hyfforddiant i bobl leol, cymunedau a busnesau. Yn gyfnewid, rydym yn cynnig amgylchedd gwaith cefnogol a chynhwysol sy’n buddsoddi’n helaeth mewn amrywiaeth eang o gyfleoedd ar gyfer datblygiad proffesiynol parhaus.

Rydym wedi ymrwymo i egwyddorion ac arferion cydraddoldeb, amrywiaeth, diogelu a lles ein staff.

Cadwch mewn cysylltiad

Hoffi a chlywed amdanon ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Twitter

Ffôn: 01639 648031
E-bost: jobs@nptcgroup.ac.uk

 

Pam gweithio i ni?

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o fanteision ac adnoddau i gefnogi a gwobrwyo ein staff.

Tîm Recriwtio
Uned Adnoddau Dynol
Grŵp Colegau NPTC
Heol Dŵr-y-Felin
Castell-nedd
SA10 7RF

 

Swyddi Gwag

 

Gwybodaeth am y swydd gwag Dyddiad Cau
Darlithydd: Mathemateg TGAU a Safon Uwch

I gyflawni ystod lawn o ddyletswyddau addysgu a gweinyddu sy'n gysylltiedig â darparu a rheoli rhaglenni dysgu fel y bo'n briodol.

05/06/2019 12:00pm
Darlithydd: Plymio a Gwresogi/Nwy

I gyflawni ystod lawn o ddyletswyddau addysgu a gweinyddu sy'n gysylltiedig â darparu a rheoli rhaglenni dysgu fel y bo'n briodol.

28/05/2019 12:00pm
Cynorthwyydd Gwasanaethau Myfyrwyr a Busnes (gyda’r hwyr)

I roi cymorth ac arweiniad i fyfyrwyr sy'n cynnwys cyllid, derbyniadau, cadw, llesiant a meysydd ategol sy'n gysylltiedig â chymorth i ddysgwyr.

29/05/2019 12:00pm
Cynorthwyydd Gwasanaethau Myfyrwyr a Busnes (gyda’r hwyr)

I roi cymorth ac arweiniad i fyfyrwyr sy'n cynnwys cyllid, derbyniadau, cadw, llesiant a meysydd ategol sy'n gysylltiedig â chymorth i ddysgwyr.

29/05/2019 12:00pm
Pennaeth yr Ysgol: Gwasanaethau Peirianneg Adeiladu

Rydym yn dymuno penodi rheolwr â ffocws ar weithrediadau a all ychwanegu gwerth at goleg llwyddiannus. Gweithiwr proffesiynol sydd â phrofiad neu gymhwyster mewn Rheolaeth, a phrofiad o reoli ac ysgogi staff, ac arwain adran Peirianneg Adeiladu sy'n perfformio'n dda.

30/05/2019 12:00pm
Swyddog Cymorth MIS (Cyfnod Mamolaeth)

Darparu cymorth a hyfforddiant arbenigol i staff y Coleg ar ran yr adran Systemau Busnes a Gwybodaeth.

28/05/2019 12:00pm
Hyfforddwr: Plastro

I hyfforddi dysgwyr, darparu cymorth technegol, a pharatoi deunyddiau yn ôl y gofyn yn y gweithdai perthnasol

29/05/2019 12:00pm
Cydgysylltydd Cymorth Busnes (Cyfnod Mamolaeth)

Bod yn gyfrifol am weithredu a chydlynu gweithdrefnau gweinyddol a systemau Cymorth Busnes y Coleg i sicrhau gweithrediad effeithiol y swyddogaeth Cymorth Busnes;

31/05/2019 12:00pm
Cynorthwyydd Gwasanaethau Cwsmeriaid

I fod y prif bwynt cyswllt rhwng Llandarcy Park (LP) a'i gwsmeriaid gan ymdrin ag ymholiadau gan gwsmeriaid yn effeithiol a darparu gwasanaeth eithriadol ac ymatebol.

31/05/2019 12:00pm
Cynorthwyydd Gwasanaethau Cwsmeriaid

I fod y prif bwynt cyswllt rhwng Llandarcy Park (LP) a'i gwsmeriaid gan ymdrin ag ymholiadau gan gwsmeriaid yn effeithiol a darparu gwasanaeth eithriadol ac ymatebol.

31/05/2019 12:00pm
Hyfforddwr: Gwaith Coed a Gwaith Saer

I hyfforddi dysgwyr, darparu cymorth technegol, a pharatoi deunyddiau yn ôl y gofyn yn y gweithdai perthnasol

03/06/2019 12:00pm
Ymgynghorydd Hyfforddiant

Nodi, cyrchu a monitro dysgu a darparu swyddogaeth fentora ar gyfer dysgwyr prentisiaeth o fewn Hyfforddiant Pathways.

03/06/2019 12:00pm
Swyddog Ymgysylltu ag Ysgolion

I ddatblygu, cynllunio a gweithredu mentrau ymgysylltu myfyrwyr

03/06/2019 12:00pm