Mae Grŵp Colegau NPTC yn goleg addysg bellach ffyniannus, sy’n cyflogi bron 900 staff proffesiynol ac ymroddedig, ar sail amser llawn, rhan-amser a sesiynol, ar draws 9 campws ledled Castell-nedd Port Talbot a Phowys.

Rydym yn awyddus i recriwtio unigolion talentog sy’n benderfynol o’n helpu i ddarparu’r safonau uchaf o addysg a hyfforddiant i bobl leol, cymunedau a busnesau. Yn gyfnewid, rydym yn cynnig amgylchedd gwaith cefnogol a chynhwysol sy’n buddsoddi’n helaeth mewn amrywiaeth eang o gyfleoedd ar gyfer datblygiad proffesiynol parhaus.

Rydym wedi ymrwymo i egwyddorion ac arferion cydraddoldeb, amrywiaeth, diogelu a lles ein staff.

Cadwch mewn cysylltiad

Hoffi a chlywed amdanon ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

E-bost: jobs@nptcgroup.ac.uk

Ffon: 0330 818 8031

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o fanteision ac adnoddau i gefnogi a gwobrwyo ein staff.

Tîm Recriwtio
Uned Adnoddau Dynol
Grŵp Colegau NPTC
Heol Dŵr-y-Felin
Castell-nedd
SA10 7RF

Swyddi Gwag

Gwybodaeth am y swydd gwag Dyddiad Cau
Cogydd Cynorthwyol (Coleg y Drenewydd)

Cynorthwyo wrth baratoi, coginio a gweini eitemau bwyd i sicrhau bod ffreutur y Coleg yn gweithredu'n effeithlon.

08/02/2023 12:00pm
Cynorthwyydd(wyr) Blaen Tŷ Cyflenwi (yn Theatr Hafren, Coleg y Drenewydd)

Rheoli a gwerthu lluniaeth yn ystod perfformiadau, digwyddiadau masnachol a'r ystafelloedd cynadledda i gwsmeriaid ac artistiaid.

01/01/2025 12:00pm
Cynorthwyydd Arlwyo

Cynorthwyo i weithredu Caffi Y Gaer yn effeithiol.

10/02/2023 12:00pm
Goruchwyliwr Cynorthwyol

I oruchwylio holl aelodau staff y Caffi/Siop Goffi, a sicrhau bod gwasanaeth diogel, proffidiol o ansawdd yn cael ei ddarparu a'i gynnal i holl ddefnyddwyr y caffi.

10/02/2023 12:00pm
Prentis (Lefel 2): Gweinyddiaeth Busnes (Coleg y Drenewydd)

I ddarparu cymorth gweinyddol i'r Tîm Adnoddau Dynol;

14/02/2023 12:00pm
Uwch Swyddog: Cyfleusterau

I gefnogi'r Rheolwr Cyfleusterau wrth sicrhau'r gweithrediadau o ddydd i ddydd, cynnal a chadw adeiladau, trwsio eiddo, adnewyddu a monitro'r holl gontractau gwasanaethau ar gyfer Grŵp Colegau NPTC.

15/02/2023 12:00pm