Swyddi Gwag

Mae Grŵp Colegau NPTC yn goleg addysg bellach ffyniannus, sy’n cyflogi bron 900 staff proffesiynol ac ymroddedig, ar sail amser llawn, rhan-amser a sesiynol, ar draws 9 campws ledled Castell-nedd Port Talbot a Phowys.

Rydym yn awyddus i recriwtio unigolion talentog sy’n benderfynol o’n helpu i ddarparu’r safonau uchaf o addysg a hyfforddiant i bobl leol, cymunedau a busnesau. Yn gyfnewid, rydym yn cynnig amgylchedd gwaith cefnogol a chynhwysol sy’n buddsoddi’n helaeth mewn amrywiaeth eang o gyfleoedd ar gyfer datblygiad proffesiynol parhaus.

Rydym wedi ymrwymo i egwyddorion ac arferion cydraddoldeb, amrywiaeth, diogelu a lles ein staff.

Cadwch mewn cysylltiad

Hoffi a chlywed amdanon ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Twitter

Ffôn: 01639 648031
E-bost: jobs@nptcgroup.ac.uk

 

Pam gweithio i ni?

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o fanteision ac adnoddau i gefnogi a gwobrwyo ein staff.

Tîm Recriwtio
Uned Adnoddau Dynol
Grŵp Colegau NPTC
Heol Dŵr-y-Felin
Castell-nedd
SA10 7RF

 

Swyddi Gwag

 

Gwybodaeth am y swydd gwag Dyddiad Cau
Goruchwylydd Siop Goffi

Darparu gwasanaeth effeithlon a chost effeithiol i gwsmeriaid

29/01/2020 12:00pm
Swyddog Seilwaith TG (Coleg Castell-nedd)

I gyfrannu at ddarparu cymorth TG yn effeithlon ac yn effeithiol ar draws pob safle'r Grŵp.

30/01/2020 12:00pm
Darlithydd: Bale a jazz (cyfnod mamolaeth)

I gyflawni ystod lawn o ddyletswyddau addysgu a gweinyddu sy'n gysylltiedig â darparu a rheoli rhaglenni dysgu fel y bo'n briodol.

03/02/2020 12:00pm
Prentis: Meithrinfa

Cynorthwyo ag amryw ddyletswyddau gan gynnwys lles a gofal y plant a chynllunio gweithgareddau o fewn y Feithrinfa Ddydd.

03/02/2020 12:00pm
Cynorthwyydd Myfyrwyr a Gwasanaethau Busnes (cyfnod mamolaeth)

I ddarparu cymorth a chyfarwyddyd i fyfyrwyr ym meysydd cyllid, derbyniadau, materion cadw, lles ac agweddau eraill ar gymorth i ddysgwyr

05/02/2020 12:00pm
Swyddog Hyfforddi/Tiwtor x 2 swydd

Bydd y Swyddog hyfforddi yn gweithio fel aelod o dîm gyda'r sefydliad i ddarparu gwasanaeth dysgu o ansawdd ar raglenni a ariennir gan y llywodraeth a chyrsiau masnachol.

07/02/2020 12:00pm
Darlithydd: Chwaraeon

I gyflawni ystod lawn o ddyletswyddau addysgu a gweinyddu sy'n gysylltiedig â darparu a rheoli rhaglenni dysgu fel y bo'n briodol.

10/02/2020 12:00pm
Technegydd: Celfyddydau Creadigol, Gweledol a Pherfformio (Dwyieithog)

I ddarparu cymorth technegol ar draws maes cwricwlwm yr ysgol Celfyddydau Creadigol, Gweledol a Pherfformio.

10/02/2020 12:00pm
Darlithydd: Sgiliau Cyflogadwyedd Cymraeg / Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant

I ddarparu dysgu ac addysgu Cymraeg o ansawdd uchel fel sgil cyflogadwyedd ar draws ystod o raglenni AB ac AU, gan greu amgylchedd cadarnhaol i alluogi pob dysgwr i gyrraedd ei lawn botensial o ran datblygiad academaidd, cymdeithasol a phersonol. Gweithio'n agos gydag arbenigwyr pwnc i gynllunio a chyflwyno cynlluniau gwaith a chynlluniau asesu sy'n ymgorffori datblygiad galwedigaethol Cymraeg ac asesu'r Gymraeg fel gwasanaeth cwsmer a sgil cyflogadwyedd o fewn darpariaeth prif ffrwd.

10/02/2020 12:00pm