Swyddi Gwag

Mae Grŵp Colegau NPTC yn goleg addysg bellach ffyniannus, sy’n cyflogi bron 900 staff proffesiynol ac ymroddedig, ar sail amser llawn, rhan-amser a sesiynol, ar draws 9 campws ledled Castell-nedd Port Talbot a Phowys.

Rydym yn awyddus i recriwtio unigolion talentog sy’n benderfynol o’n helpu i ddarparu’r safonau uchaf o addysg a hyfforddiant i bobl leol, cymunedau a busnesau. Yn gyfnewid, rydym yn cynnig amgylchedd gwaith cefnogol a chynhwysol sy’n buddsoddi’n helaeth mewn amrywiaeth eang o gyfleoedd ar gyfer datblygiad proffesiynol parhaus.

Rydym wedi ymrwymo i egwyddorion ac arferion cydraddoldeb, amrywiaeth, diogelu a lles ein staff.

Cadwch mewn cysylltiad

Hoffi a chlywed amdanon ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Twitter

E-bost: jobs@nptcgroup.ac.uk

Pam gweithio i ni?

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o fanteision ac adnoddau i gefnogi a gwobrwyo ein staff.

Tîm Recriwtio
Uned Adnoddau Dynol
Grŵp Colegau NPTC
Heol Dŵr-y-Felin
Castell-nedd
SA10 7RF

Swyddi Gwag

Gwybodaeth am y swydd gwag Dyddiad Cau
Cynghorydd Llyfrgell (Coleg y Drenewydd)

I gefnogi dysgu ac addysgu o fewn y coleg drwy ddarparu gwasanaethau llyfrgell o ansawdd uchel ac i roi cyngor a chymorth i'r holl staff a myfyrwyr wrth ddefnyddio gwasanaethau ac adnoddau'r llyfrgell. I greu adnoddau a darparu hyfforddiant i helpu myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau digidol ac academaidd.

22/10/2021 12:00pm
Cynorthwyydd Cymorth Astudio ( x 2 swydd)

Darparu cymorth cyffredinol a galluogi mynediad i gyfleoedd dysgu ar gyfer dysgwyr penodol mewn amgylchedd dysgu yn y Coleg a/neu mewn Canolfannau Allgymorth. Mae'r cymorth yn cynnwys darparu gofal personol i fyfyrwyr yn ôl y gofyn (y gallai rhai ohonynt fod o natur bersonol e.e. mynd i'r toiled). Darparu'r cymorth a amlinellir yn eu cynlluniau gofal personol, meddygol a therapiwtig

27/10/2021 12:00pm
Tiwtor/Asesydd Sgiliau Hanfodol Cymru

I ddarparu ac asesu ystod o gymwysterau Sgiliau Hanfodol i grwpiau gwahanol o ddysgwyr.

04/11/2021 12:00pm
Swyddog Cydymffurfiaeth Cyfleusterau

Datblygu a chynnal systemau priodol ar gyfer rheolaeth a chydymffurfiaeth asedau Ystadau/Cyfleusterau. Sicrhau bod holl asedau'r Ystad yn cydymffurfio ag iechyd a diogelwch a deddfwriaeth berthnasol arall. Sicrhau y cedwir at weithdrefnau mewnol y Coleg ar gyfer gwiriadau cydymffurfiaeth arferol, eu bod yn cael eu cofnodi'n briodol a bod unrhyw gamau adfer angenrheidiol yn cael eu cymryd. Gweinyddu gweithdrefnau'r adran mewn perthynas â rheoli contractwyr.

26/10/2021 12:00pm
Cynorthwyydd Cymorth Astudio ( x 2 swydd)

Darparu cymorth cyffredinol a galluogi mynediad i gyfleoedd dysgu ar gyfer dysgwyr penodol mewn amgylchedd dysgu yn y Coleg a/neu mewn Canolfannau Allgymorth. Mae'r cymorth yn cynnwys darparu gofal personol i fyfyrwyr yn ôl y gofyn (y gallai rhai ohonynt fod o natur bersonol e.e. mynd i'r toiled). Darparu'r cymorth a amlinellir yn eu cynlluniau gofal personol, meddygol a therapiwtig

27/10/2021 12:00pm

I weithio ynghyd â'r Uwch Swyddog: Meithrinfa a'r Swyddog Meithrinfa/Dirprwy Swyddog Meithrinfa i sicrhau bod y feithrinfa yn rhedeg yn esmwyth o ddydd i ddydd, gan gynnwys lles a gofal y plant a chynllunio gweithgareddau o fewn y Feithrinfa Ddydd.

26/10/2021 12:00pm
Darlithydd: Cyfryngau Rhyngweithiol a Chydlynydd Cwrs

I gyflawni ystod lawn o ddyletswyddau addysgu a gweinyddu sy'n gysylltiedig â darparu a rheoli rhaglenni dysgu fel y bo'n briodol.

02/11/2021 12:00pm
Goruchwyliwr Cynorthwyol

I oruchwylio holl aelodau staff y Caffi/Siop Goffi, a sicrhau bod gwasanaeth diogel, proffidiol o ansawdd yn cael ei ddarparu a'i gynnal i holl ddefnyddwyr y caffi.

26/10/2021 12:00pm
Cynorthwyydd Gweinyddol

I ddarparu gwasanaeth gweinyddol cynhwysfawr i'r Uned Datblygu Busnes gan gynnwys gweinyddu a threfnu cyrsiau.

01/11/2021 12:00pm
Asesydd: Gwaith Brics

I gynnal asesiadau yn y gweithle ar ran yr ysgol Adeiladwaith a'r Amgylchedd Adeiledig

22/10/2021 12:00pm
Darlithydd: Plymio a Gwresogi

I gyflawni ystod lawn o ddyletswyddau addysgu a gweinyddu sy'n gysylltiedig â darparu a rheoli rhaglenni dysgu fel y bo'n briodol.

28/10/2021 12:00pm
Cynorthwyydd Cysylltiadau Cwsmeriaid (Dwyieithog)

I fod yn brif bwynt cyswllt rhwng Grŵp Colegau NPTC a'i gwsmeriaid gan ymdrin yn effeithlon ag ymholiadau gan gwsmeriaid a darparu gwasanaeth eithriadol ac ymatebol.

03/11/2021 12:00pm
Darlithydd: Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant (Coleg y Drenewydd)

I gyflawni ystod lawn o ddyletswyddau addysgu a gweinyddu sy'n gysylltiedig â darparu a rheoli rhaglenni dysgu fel y bo'n briodol.

25/10/2021 12:00pm
Gweithredydd Cyfleusterau

I ymgymryd ag amrywiaeth o ddyletswyddau sy'n gysylltiedig â chyfleusterau ac ystad y Coleg gan gynnwys - Gwasanaethau Safle /Gwasanaethau Porthor/Cynnal a Chadw/Ystafell Bost / Cludiant/Diogelwch/Gofalu.

28/10/2021 12:00pm
Darlithydd: Busnes a Chyfrifeg

I gyflawni ystod lawn o ddyletswyddau addysgu a gweinyddu sy'n gysylltiedig â darparu a rheoli rhaglenni dysgu fel y bo'n briodol.

25/10/2021 12:00pm
Darlithydd: Chwaraeon (Cyfnod mamolaeth)

I gyflawni ystod lawn o ddyletswyddau addysgu a gweinyddu sy'n gysylltiedig â darparu a rheoli rhaglenni dysgu fel y bo'n briodol.

25/10/2021 12:00pm
Dirprwy Bennaeth yr Ysgol: Peirianneg

I ddirprwyo ar ran y Cyfarwyddwr Astudiaethau/Pennaeth yr Ysgol; i reoli'r broses o ddadansoddi data o fewn yr Ysgol; i gychwyn a hyrwyddo gweithgareddau marchnata o fewn yr Ysgol; ac i helpu gyda materion gweinyddol a gweithredol staff a myfyrwyr o fewn yr Ysgol.

28/10/2021 12:00pm
Goruchwyliwr Arlwyo

I oruchwylio holl staff ceginau, caffi, bar a bwyty i sicrhau bod gwasanaeth diogel, proffidiol o ansawdd yn cael ei ddarparu i holl ddefnyddwyr bar a bwyty'r pafiliwn yn Academi Chwaraeon Llandarcy.

22/10/2021 12:00pm
Hyfforddwr: Paentio ac Addurno (Coleg y Drenewydd)

I hyfforddi dysgwyr, darparu cymorth technegol, a pharatoi deunyddiau yn ôl y gofyn yn y gweithdai perthnasol

29/10/2021 12:00pm
Darlithydd: Addysg Uwch: Iechyd a Gofal Cymdeithasol

I gyflawni ystod lawn o ddyletswyddau addysgu a gweinyddu sy'n gysylltiedig â darparu a rheoli rhaglenni dysgu fel y bo'n briodol.

03/11/2021 12:00pm
Cynorthwyydd Cymorth Busnes (Cyfnod Mamolaeth)

Darparu gwasanaeth gweinyddol a chymorth o fewn y strwythur Cymorth Busnes i'r Coleg.

04/11/2021 12:00pm
Swyddog Gweinyddol

Cyflawni gweithdrefnau gweinyddol cysylltiedig o fewn y contract Dysgu Seiliedig ar Waith a'r hyfforddiant cysylltiedig.

04/11/2021 12:00pm
Swyddog Cymorth TG (Coleg Afan)

I gyfrannu at ddarparu cymorth TG yn effeithlon ac yn effeithiol ar draws pob safle'r Grŵp.

01/11/2021 12:00pm
Darlithydd: Garddwriaeth (Coleg Castell nedd)

I gyflawni ystod lawn o ddyletswyddau addysgu a gweinyddu sy'n gysylltiedig â darparu a rheoli rhaglenni dysgu fel y bo'n briodol.

22/10/2021 12:00pm