Mae Grŵp Colegau NPTC yn goleg addysg bellach ffyniannus, sy’n cyflogi bron 900 staff proffesiynol ac ymroddedig, ar sail amser llawn, rhan-amser a sesiynol, ar draws 9 campws ledled Castell-nedd Port Talbot a Phowys.

Rydym yn awyddus i recriwtio unigolion talentog sy’n benderfynol o’n helpu i ddarparu’r safonau uchaf o addysg a hyfforddiant i bobl leol, cymunedau a busnesau. Yn gyfnewid, rydym yn cynnig amgylchedd gwaith cefnogol a chynhwysol sy’n buddsoddi’n helaeth mewn amrywiaeth eang o gyfleoedd ar gyfer datblygiad proffesiynol parhaus.

Rydym wedi ymrwymo i egwyddorion ac arferion cydraddoldeb, amrywiaeth, diogelu a lles ein staff.

Cadwch mewn cysylltiad

Hoffi a chlywed amdanon ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Twitter

E-bost: jobs@nptcgroup.ac.uk

Pam gweithio i ni?

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o fanteision ac adnoddau i gefnogi a gwobrwyo ein staff.

Tîm Recriwtio
Uned Adnoddau Dynol
Grŵp Colegau NPTC
Heol Dŵr-y-Felin
Castell-nedd
SA10 7RF

Swyddi Gwag

Gwybodaeth am y swydd gwag Dyddiad Cau
Asesydd: Gwaith Coed a Gwaith Saer (Coleg Pontardawe)

I gynnal asesiadau yn y gweithle ar ran yr ysgol Adeiladwaith a'r Amgylchedd Adeiledig.

06/06/2022 12:00pm
Nyrs Feithrinfa

I weithio ynghyd â'r Uwch Swyddog: Meithrinfa a'r Swyddog Meithrinfa/Dirprwy Swyddog Meithrinfa i sicrhau bod y feithrinfa yn rhedeg yn esmwyth o ddydd i ddydd, gan gynnwys lles a gofal y plant a chynllunio gweithgareddau o fewn y Feithrinfa Ddydd.

26/05/2022 12:00pm
Nyrs Feithrinfa (Cyfnod Mamolaeth)

I weithio ynghyd â'r Uwch Swyddog: Meithrinfa a'r Swyddog Meithrinfa/Dirprwy Swyddog Meithrinfa i sicrhau bod y feithrinfa yn rhedeg yn esmwyth o ddydd i ddydd, gan gynnwys lles a gofal y plant a chynllunio gweithgareddau o fewn y Feithrinfa Ddydd.

26/05/2022 12:00pm
Darlithydd: Therapïau Cymhwysol x 2 swydd

I gyflawni ystod lawn o ddyletswyddau addysgu a gweinyddu sy'n gysylltiedig â darparu a rheoli rhaglenni dysgu fel y bo'n briodol.

07/06/2022 12:00pm
Hyfforddwr: Gwaith Brics (Coleg y Drenewydd)

I hyfforddi dysgwyr, darparu cymorth technegol, a pharatoi deunyddiau yn ôl y gofyn yn y gweithdai perthnasol

30/05/2022 12:00pm
Technegydd: Amaethyddiaeth (Coleg y Drenewydd)

Darparu cefnogaeth i’r staff addysgu, y staff nad ydynt yn addysgu a’r myfyrwyr o fewn adran garddwriaeth ac amaethyddiaeth y coleg a Fferm y Coleg.

07/06/2022 12:00pm
Swyddog cymorth SGRh (Rhannu swydd) (Coleg Castell-nedd)

Darparu cymorth a hyfforddiant arbenigol i staff y Coleg ar ran yr adran Systemau Busnes a Gwybodaeth, gan gynnwys teithio'n rheolaidd i gampysau Afan, Bannau Brycheiniog, Llansamlet, y Drenewydd, Llandarcy a Phontardawe.

31/05/2022 12:00pm
Cynorthwyydd Personol (Coleg Castell-nedd)

A ydych yn rhywun trefnus sy’n mwynhau trefnu eraill? Os felly, efallai mai dyma’r union rôl i chi. Rydym yn chwilio am rywun i ddarparu cymorth ysgrifenyddol a gweinyddol i ddau aelod o Uwch Dîm Rheoli’r Coleg.

31/05/2022 12:00pm
Asesydd/Cynghorydd: Rheolaeth

I ddarparu gwybodaeth alwedigaethol a chyflawni asesiadau yn y gweithle i fodloni gofynion y Rhaglen Brentisiaethau: Rheolaeth

31/05/2022 12:00pm
Dirprwy Bennaeth yr Ysgol: Busnes, Twristiaeth a Rheolaeth

I ddirprwyo ar gyfer y Cyfarwyddwr Astudiaethau/Pennaeth yr Ysgol; i reoli'r broses o ddadansoddi data o fewn yr Ysgol; i gychwyn a hyrwyddo gweithgareddau marchnata o fewn yr Ysgol; ac i helpu gyda materion gweinyddol a gweithredol staff a myfyrwyr o fewn yr Ysgol

01/06/2022 12:00pm
Swyddog Rygbi Ysgolion

Galluogi Rygbi Cymru i ffynnu a datblygu unigolion trwy gyflwyno rygbi'r undeb o fewn NPTC a'r gymuned.

09/06/2022 12:00pm
Gweithiwr Lletygarwch (Coleg Bannau Brycheiniog)

I gynorthwyo i weithredu adran y ffreutur yn effeithiol.

10/06/2022 12:00pm
Darlithydd: Gwaith Brics (Coleg Castell-nedd)

I gyflawni ystod lawn o ddyletswyddau addysgu a gweinyddu sy'n gysylltiedig â darparu a rheoli rhaglenni dysgu fel y bo'n briodol.

27/05/2022 12:00pm
Cynghorydd Hyfforddi (Coleg Y Drenewydd)

I adnabod, cael gafael ar a monitro’r profiad dysgu ynghyd â mentora dysgwyr sy’n brentisiaid yn Hyfforddiant Pathways.

27/05/2022 12:00pm
Technegydd: Gwyddoniaeth (Coleg Castell-nedd)

I ddarparu cymorth technegol ar draws maes cwricwlwm yr ysgol Fathemateg a Gwyddoniaeth o fewn i Academi’r Chweched Dosbarth.

06/06/2022 12:00pm