Swyddi Gwag

Mae Grŵp Colegau NPTC yn goleg addysg bellach ffyniannus, sy’n cyflogi bron 900 staff proffesiynol ac ymroddedig, ar sail amser llawn, rhan-amser a sesiynol, ar draws 9 campws ledled Castell-nedd Port Talbot a Phowys.

Rydym yn awyddus i recriwtio unigolion talentog sy’n benderfynol o’n helpu i ddarparu’r safonau uchaf o addysg a hyfforddiant i bobl leol, cymunedau a busnesau. Yn gyfnewid, rydym yn cynnig amgylchedd gwaith cefnogol a chynhwysol sy’n buddsoddi’n helaeth mewn amrywiaeth eang o gyfleoedd ar gyfer datblygiad proffesiynol parhaus.

Rydym wedi ymrwymo i egwyddorion ac arferion cydraddoldeb, amrywiaeth, diogelu a lles ein staff.

Cadwch mewn cysylltiad

Hoffi a chlywed amdanon ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Twitter

Ffôn: 01639 648031
E-bost: jobs@nptcgroup.ac.uk

Pam gweithio i ni?

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o fanteision ac adnoddau i gefnogi a gwobrwyo ein staff.

Tîm Recriwtio
Uned Adnoddau Dynol
Grŵp Colegau NPTC
Heol Dŵr-y-Felin
Castell-nedd
SA10 7RF

Swyddi Gwag

Gwybodaeth am y swydd gwag Dyddiad Cau
Hyfforddwr: Gwaith Coed a Gwaith Saer (Coleg Bannau Brycheiniog)

I hyfforddi dysgwyr, darparu cymorth technegol, a pharatoi deunyddiau yn ôl y gofyn yn y gweithdai perthnasol

24/09/2020 12:00pm
Hyfforddwr: Gwaith Brics (Coleg y Drenewydd)

I hyfforddi dysgwyr, darparu cymorth technegol, a pharatoi deunyddiau yn ôl y gofyn yn y gweithdai perthnasol

02/10/2020 12:00pm
Cwnselydd y Coleg: Cymorth i Fyfyrwyr

Darparu gwasanaeth cwnsela effeithiol a chyfrinachol i fyfyrwyr.

02/10/2020 12:00pm
Swyddog Llesiant (Coleg y Drenewydd)

Darparu a chydlynu ystod o ymyriadau a gweithgareddau llesiant i hyrwyddo cyrhaeddiad a dilyniant myfyrwyr. Creu a chynnal perthynas â rhanddeiliaid allweddol i ymgysylltu â'r myfyrwyr hynny y mae angen cymorth arnynt.

30/09/2020 12:00pm
Cynorthwyydd Cymorth Astudio (Coleg Y Drenewydd)

Darparu cymorth cyffredinol a galluogi mynediad i gyfleoedd dysgu ar gyfer dysgwyr penodol mewn amgylchedd dysgu yn y Coleg a/neu mewn Canolfannau Allgymorth.

30/09/2020 12:00pm
Cynorthwyydd Cymorth Astudio (Coleg Y Drenewydd)

Darparu cymorth cyffredinol a galluogi mynediad i gyfleoedd dysgu ar gyfer dysgwyr penodol mewn amgylchedd dysgu yn y Coleg a/neu mewn Canolfannau Allgymorth.

30/09/2020 12:00pm
Cynorthwyydd Iaith: Ffrangeg (Coleg Castell-Nedd)

I ddatblygu hyfedredd llafar dysgwyr yn yr iaith berthnasol (Safon Uwch).

25/09/2020 12:00pm
Darlithydd Addysg Uwch: Rheoli Adeiladu, Peirianneg Sifil ac Arolygu Meintiau

I gyflawni ystod lawn o ddyletswyddau addysgu a gweinyddu sy'n gysylltiedig â darparu a rheoli rhaglenni dysgu fel y bo'n briodol.

23/09/2020 12:00pm