Swyddi Gwag

Mae Grŵp Colegau NPTC yn goleg addysg bellach ffyniannus, sy’n cyflogi bron 900 staff proffesiynol ac ymroddedig, ar sail amser llawn, rhan-amser a sesiynol, ar draws 9 campws ledled Castell-nedd Port Talbot a Phowys.

Rydym yn awyddus i recriwtio unigolion talentog sy’n benderfynol o’n helpu i ddarparu’r safonau uchaf o addysg a hyfforddiant i bobl leol, cymunedau a busnesau. Yn gyfnewid, rydym yn cynnig amgylchedd gwaith cefnogol a chynhwysol sy’n buddsoddi’n helaeth mewn amrywiaeth eang o gyfleoedd ar gyfer datblygiad proffesiynol parhaus.

Rydym wedi ymrwymo i egwyddorion ac arferion cydraddoldeb, amrywiaeth, diogelu a lles ein staff.

Cadwch mewn cysylltiad

Hoffi a chlywed amdanon ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Twitter

Ffôn: 01639 648031
E-bost: jobs@nptcgroup.ac.uk

Pam gweithio i ni?

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o fanteision ac adnoddau i gefnogi a gwobrwyo ein staff.

Tîm Recriwtio
Uned Adnoddau Dynol
Grŵp Colegau NPTC
Heol Dŵr-y-Felin
Castell-nedd
SA10 7RF

Swyddi Gwag

Gwybodaeth am y swydd gwag Dyddiad Cau
Cynorthwyydd Cysylltiadau Cwsmeriaid

I fod yn brif bwynt cyswllt rhwng Grŵp Colegau NPTC a'i gwsmeriaid gan ymdrin yn effeithlon ag ymholiadau gan gwsmeriaid a darparu gwasanaeth eithriadol ac ymatebol.

21/05/2021 12:00pm
Darlithydd: Rheoli Adeiladwaith a Pheirianneg Sifil

I gyflawni ystod lawn o ddyletswyddau addysgu a gweinyddu sy'n gysylltiedig â darparu a rheoli rhaglenni dysgu fel y bo'n briodol.

25/05/2021 12:00pm
Darlithydd Addysg Uwch: Rheoli Adeiladwaith, Peirianneg Sifil

I gyflawni ystod lawn o ddyletswyddau addysgu a gweinyddu sy'n gysylltiedig â darparu a rheoli rhaglenni dysgu fel y bo'n briodol.

25/05/2021 12:00pm
Uwch Swyddog: Perfformiad a Chydymffurfiaeth Contractau

I arwain y broses gydymffurfio o fewn Pathways i wella perfformiad contractau a chywirdeb data ar draws y ddarpariaeth. Rheoli perfformiad contractau a sicrhau bod y gwerthoedd ariannol yn cael eu bodloni yn gyson.

26/05/2021 12:00pm
Cynorthwyydd Llyfrgell (Coleg y Drenewydd)

I gyflawni dyletswyddau cyffredinol y llyfrgell.

18/05/2021 12:00pm
Cydlynydd Prosiect Cynnydd

Cydlynu holl elfennau'r Prosiect Cynnydd i hyrwyddo cadw, cyrhaeddiad a dilyniant i ddysgwyr sy'n mynychu Grŵp Colegau NPTC sydd â'r risg fwyaf o ddod yn NEET (hen fod mewn Cyflogaeth, Addysg na Hyfforddiant).

19/05/2021 12:00pm
Labrwr: Adeiladwaith (Canolfan Adeiladu Abertawe)

I helpu i baratoi a chynnal a chadw offer, deunyddiau a gweithdai.

19/05/2021 12:00pm
Datblygwr Arweiniol Cymwysiadau’r We

I ddylunio, datblygu a chofnodi systemau ac adroddiadau TG; arwain datblygu a chynnal a chadw'r Systemau Rheoli Gwybodaeth a sicrhau eu bod yn bodloni anghenion y Coleg.

28/05/2021 12:00pm
Darlithydd: Gwaith Coed a Gwaith Saer (Coleg y Drenewydd)

I gyflawni ystod lawn o ddyletswyddau addysgu a gweinyddu sy'n gysylltiedig â darparu a rheoli rhaglenni dysgu fel y bo'n briodol.

24/05/2021 12:00pm
Darlithydd: Dawns Fasnachol

I gyflawni ystod lawn o ddyletswyddau addysgu a gweinyddu sy'n gysylltiedig â darparu a rheoli rhaglenni dysgu fel y bo'n briodol.

20/05/2021 12:00pm
Technegydd: Paentio ac Addurno

I ddarparu cymorth technegol ar gyfer y ddarpariaeth Paentio ac Addurno.

21/05/2021 12:00pm
Prentis (Lefel 2): Cerbydau Modur

I ddarparu cymorth technegol ac i baratoi deunyddiau yn ôl y gofyn yn y gweithdai Atgyweirio Cerbydau.

24/05/2021 12:00pm
Technegydd a Derbynnydd: Trin Gwallt a Therapïau Cymhwysol

I ddarparu cymorth technegol a derbynfa ar draws maes cwricwlwm yr Ysgol Trin Gwallt a Therapïau Cymhwysol.

14/05/2021 12:00pm
Uwch Swyddog: Hyfforddiant Pathways

I gefnogi Rheolwr Hyfforddiant Pathways i oruchwylio'r ddarpariaeth dysgu seiliedig ar waith ym Mhowys.

24/05/2021 12:00pm