Swyddi Gwag

Mae Grŵp Colegau NPTC yn goleg addysg bellach ffyniannus, sy’n cyflogi bron 900 staff proffesiynol ac ymroddedig, ar sail amser llawn, rhan-amser a sesiynol, ar draws 9 campws ledled Castell-nedd Port Talbot a Phowys.

Rydym yn awyddus i recriwtio unigolion talentog sy’n benderfynol o’n helpu i ddarparu’r safonau uchaf o addysg a hyfforddiant i bobl leol, cymunedau a busnesau. Yn gyfnewid, rydym yn cynnig amgylchedd gwaith cefnogol a chynhwysol sy’n buddsoddi’n helaeth mewn amrywiaeth eang o gyfleoedd ar gyfer datblygiad proffesiynol parhaus.

Rydym wedi ymrwymo i egwyddorion ac arferion cydraddoldeb, amrywiaeth, diogelu a lles ein staff.

Cadwch mewn cysylltiad

Hoffi a chlywed amdanon ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Twitter

Ffôn: 01639 648031
E-bost: jobs@nptcgroup.ac.uk

 

Pam gweithio i ni?

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o fanteision ac adnoddau i gefnogi a gwobrwyo ein staff.

Tîm Recriwtio
Uned Adnoddau Dynol
Grŵp Colegau NPTC
Heol Dŵr-y-Felin
Castell-nedd
SA10 7RF

 

Swyddi Gwag

 

Gwybodaeth am y swydd gwag Dyddiad Cau
Cynorthwyydd Gweinyddu ac Archwilio

I gyflawni gwiriadau archwilio ar draws Consortiwm Dysgu Seiliedig ar Waith Academi Sgiliau Cymru er mwyn sicrhau bod cofnodion yn cydymffurfio, ynghyd â helpu'r Rheolwr gyda dyletswyddau gweinyddol y rhaglen.

26/11/2019 12:00pm
Darlithydd: TGAU Mathemateg (Coleg y Drenewydd)

I gyflawni ystod lawn o ddyletswyddau addysgu a gweinyddu sy'n gysylltiedig â darparu a rheoli rhaglenni dysgu fel y bo'n briodol.

27/11/2019 12:00pm
Darlithydd: Gwaith Coed a Gwaith Saer (Coleg Y Drenewydd)

I gyflawni ystod lawn o ddyletswyddau addysgu a gweinyddu sy'n gysylltiedig â darparu a rheoli rhaglenni dysgu fel y bo'n briodol.

18/11/2019 12:00pm
Cynorthwyydd Cymorth Astudio (Coleg Y Drenewydd) x 2 swydd

Darparu cymorth cyffredinol a galluogi mynediad i gyfleoedd dysgu ar gyfer dysgwyr penodol mewn amgylchedd dysgu yn y Coleg a/neu mewn Canolfannau Allgymorth.

18/11/2019 12:00pm
Cynorthwyydd Cymorth Busnes

I ddarparu gwasanaeth gweinyddu a chymorth o fewn strwythur Cymorth Busnes y Coleg.

20/11/2019 12:00pm
Goruchwylydd Siop Goffi

Darparu gwasanaeth effeithlon a chost effeithiol i gwsmeriaid

25/11/2019 12:00pm
Cydlynydd cymorth MIS

I gydlynu'r ddarpariaeth cymorth a hyfforddiant arbenigol ar gyfer staff y Coleg ar ran yr adran systemau Busnes a Gwybodaeth.

22/11/2019 12:00pm
Swyddog Cymorth MIS (Coleg Y Drenewydd)

Darparu cymorth a hyfforddiant arbenigol i staff y Coleg ar ran yr adran Systemau Busnes a Gwybodaeth.

26/11/2019 12:00pm
Hyfforddwr Astudio Prentisiaid Iau (Cerbydau Modur)

Darparu cymorth i fyfyrwyr 14-16 oed sydd wedi cofrestru ar raglen Prentisiaid Iau newydd y Coleg. Datblygu sgiliau academaidd, strategaethau dysgu a sgiliau personol a fydd yn hwyluso llwyddiant myfyrwyr.

27/11/2019 12:00pm
Hyfforddwr Astudio Prentisiaid Iau (Trin Gwallt a Therapïau Cymhwysol)

Darparu cymorth i fyfyrwyr 14-16 oed sydd wedi cofrestru ar raglen Prentisiaid Iau newydd y Coleg. Datblygu sgiliau academaidd, strategaethau dysgu a sgiliau personol a fydd yn hwyluso llwyddiant myfyrwyr.

27/11/2019 12:00pm