Buddion Staff

Cyflog Cystadleuol

Cynllun Pensiwn

Mae’r Coleg yn cynnig dau gynllun pensiwn, Cronfa Bensiwn Llywodraeth Leol ar gyfer staff cymorth a’r Cynllun Pensiwn Athrawon ar gyfer staff academaidd. Am fwy o wybodaeth, ewch i:
www.swanseapensionfund.org.uk
neu www.teacherspensions.co.uk

Gwyliau Blynyddol

Hawl i wyliau blynyddol hael; Mae staff cymorth yn derbyn 28 diwrnod o wyliau blynyddol, hyd at 5 diwrnod pryd y mae’r Coleg ar gau, yn ogystal ag 8 diwrnod statudol (yn ôl cyfran ar gyfer staff rhan-amser) ac ar ôl 5 mlynedd o weithio, mae staff yn derbyn 32 diwrnod.

Datblygu Staff

Mae’r Coleg yn hyrwyddo diwylliant o ddatblygiad proffesiynol parhaus gan gynnig ystod eang o gyfleoedd datblygu ar gyfer pob aelod o staff.

Academi Chwaraeon Llandarcy (LAS)

Mae gan bob aelod o staff hawl i fod yn aelod o LAS am bris gostyngedig sy’n cynnwys defnydd diderfyn o’r ystafelloedd iechyd a ffitrwydd, ardal hyfforddi swyddogaethol ar flaen y gad, trac redeg 60 milltir, rhaglen hyfforddi bersonol am ddim, partïon i blant am bris gostyngedig a sesiynau hyfforddi personol, yn ogystal â disgownt o ran triniaethau gyda’r Therapydd Harddwch a Therapydd Cyfannol ar y safle. Gall staff hefyd fanteisio ar ddisgownt o 10% wrth brynu bwyd yn y bar a’r bwyty Pavilion.

Meithrinfa Ddydd Lilliput

Mae staff sy’n defnyddio’r Feithrinfa yn derbyn disgownt o 10%.

Therapïau Cymhwysol a Thrin Gwallt

Mae ystod eang o driniaethau cymhwysol a thrin gwallt ar gael gan ein myfyrwyr sydd o dan oruchwyliaeth barhaol. Mae disgownt o 20% ar gyfer unrhyw driniaethau ac rydym yn defnyddio cynhyrchion o safon uchel, gan gynnwys Dermalogica, Revlon a Wella yn ein salonau.

Caffi a Bwytai

Mae detholiad eang o fwydydd a diodydd ar gael yn ein caffeterias yn ein campysau ac yn ein Bwyty Hyfforddi Blasus yng Nghampws Castell-nedd.

Adnoddau Dysgu

Gall staff ddefnyddio ein llyfrgelloedd.

Planhigfa

Mae myfyrwyr mewn Garddwriaeth yng Nghampws Castell-nedd yn tyfu planhigion sydd ar werth am brisiau isel.

Parcio

Gall staff a myfyrwyr barcio am ddim yn ein campysau.

Gweithio Hyblyg

Gall staff sy’n cwrdd â’r meini prawf perthnasol ymgeisio am gynllun sabothol, gweithio hyblyg neu gyfle i rannu swydd.

Gwasanaethau Cymorth i Staff

Mae gwasanaeth iechyd galwedigaethol ar gael yn ogystal â Llinell Gymorth Staff sef gwasanaeth cyfrinachol 24 awr sy’n cynnig cyngor am Reoli Bywyd a Chefnogaeth Bersonol.

Talebau Gofal Plant

Mae’r Coleg yn cynnig cynllun talebau gofal plant fel rhan o’i becyn o fuddion i staff. Mae cost y daleb gofal plant yn cael ei chymryd yn uniongyrchol o’ch cyflog crynswth fel nad oes rhaid i chi dalu treth a chyfraniadau yswiriant gwladol ar gyfanswm eich taleb. Am fwy o wybodaeth, ewch i:
www.computersharevoucherservices.com

Gofal Llygaid

Mae’r Coleg yn cynnig talebau gofal llygaid drwy Specsavers. Mae pob taleb yn cynnig archwiliad iechyd llygaid gyda Specsavers (unrhyw gangen) a chyfraniad hyd at £65 os bydd angen i chi wisgo sbectols wrth ddefnyddio cyfrifiaduron yn benodol.