Y Broses Ymgeisio

Hysbysebu

Mae Grŵp Colegau NPTC yn hyrwyddo cyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau o bob rhan o’r gymuned. Trwy ddefnyddio dulliau amrywiol o hysbysebu swydd, mae’r Coleg yn teimlo ei fod mewn gwell sefyllfa i ddenu amrywiaeth eang o ymgeiswyr sydd â’ profiad, sgiliau a chymwysterau perthnasol. Yn allanol, mae bob hysbyseb yn cael ei roi ar y gwefannau canlynol; Ganolfan Byd Gwaith, FE Jobs, Eteach, Trydar a’r wefan hon.  Mae hysbysebion bob amser yn cael ei hysbysebu’n fewnol er mwyn sicrhau hygyrchedd.

Gwneud cais am swydd wag

Gall ymgeiswyr:

  • Gwneud cais ar-lein drwy glicio ar y botwm i ochr dde’r swydd a hysbysebwyd;
  • Lawr lwytho ffurflen gais a’i dychwelyd at;

Tîm Recriwtio, Uned Adnoddau Dynol, Grŵp Colegau NPTC, Heol Dŵr-y-Felin, Castell-nedd,SA10 7RF

Os ydych yn cael trafferth wrth gael gafael ar y ffurflen gais ar-lein, gallwch gysylltu â ni ar jobs@nptcgroup.ac.uk neu ffoniwch 01639 648031 i ofyn am ffurflen gais.

Llunio rhestr fer

Ar ôl y dyddiad cau, bydd ceisiadau’n cael eu hanfon at yr adran berthnasol ar gyfer llunio rhestr fer. Mae’r holl ymgeiswyr yn cael eu hasesu yn erbyn meini prawf cyhoeddedig. Gwahoddir yr ymgeiswyr hynny sy’n bodloni’r meini prawf orau am gyfweliad.

Geirdaon

Gofynnir am ddau eirda ar gyfer pob ymgeisydd drwy ddefnyddio llythyr cais safonol. Gall penodiadau gael eu gohirio hyd nes y derbynnir cyfeiriadau. Mae pob penodiad yn amodol ar dystlythyrau boddhaol.

Cynnig cyflogaeth

Bydd yr Uned Adnoddau Dynol yn anfon cadarnhad ysgrifenedig i ymgeiswyr aflwyddiannus a llwyddiannus. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn derbyn llythyr cynnig cyflogaeth a phecyn recriwtio, a fydd yn cynnwys holl wybodaeth y bydd angen i chi ddarparu i ddechrau’ch cyflogaeth.