Test page

Ffurflen Gais

Lawrlwytho Copi Caled o’r Ffurflen Gais

Anfonwch y ffurflen hon i admissions@nptcgroup.ac.uk

Math o Gais

Manylion Personol

Cyfeiriad Presennol

Help A Chymorth

OS YDYCH O DAN 18 OED, RHAID I HWN FOD YN RHIANT NEU’N WARCHEIDWAD I CHI

Iaith

Canolwr

RHOWCH ENW A CHYFEIRIAD PERSON A FYDDAI'N FODLON RHOI GEIRDA I CHI (OS YDYCH MEWN ADDYSG AMSER LLAWN, DYLAI HWN FOD YN ATHRO/DARLITHYDD YN EICH YSGOL NEU LEOLIAD DYSGU PRESENNOL)

Gwybodaeth Ychwanegol

Datganiad Personol

Defnyddiwch y gofod hwn i roi gwybodaeth bellach i gefnogi eich cais ar gyfer eich dewis gwrs. Dylech ystyried astudiaethau blaenorol, gwaith â thâl neu ddi-dâl a phrofiad bywyd, yn ogystal â’ch galluoedd a’ch nodweddion personol, ac unrhyw wybodaeth arall a fydd yn helpu i ddangos eich addasrwydd ar gyfer y cwrs. Eglurwch pam yr ydych am astudio’r cwrs a’r hyn yr ydych yn gobeithio ei wneud pan fydd y cwrs wedi gorffen. Cysylltwch dudalennau ychwanegol, yn ôl yr angen.

Manylion Arholiadau

Pwnc TGAU/Safon U* Dyddiad Dyfarnu Gradd neu Radd Ddisgwyliedig

*Lefel - nodwch TGAU, Safon U, CGLI, OCR, CoEA ac ati
Byddwch yn ymwybodol y gellid gofyn am eirdaon

Manylion y Cais

Rhaid i chi sicrhau bod eich dewis yn cael ei gynnig ar eich dewis gampws. (Mae angen manylion UCAS ar gyfer ymgeiswyr Clirio yn unig).

Datganiad

Hoffai’r Coleg anfon manylion atoch am gyrsiau neu ddigwyddiadau sydd at y gweill a allai fod o ddiddoreb i chi. Hoffech dderbyn y deunyddiau hyn sy’n gysylltiedig â Marchnata?

Deallaf fod gan Grŵp Colegau NPTC yr hawl i ganslo, newid neu gau cyrsiau os ystyrir bod hynny’n angenrheidiol.

PROSESU’N DEG

Defnyddir y data a ddarparwyd gennych gan y Coleg er mwyn darparu eich addysg i chi a'r holl wasanaethau y bydd eu hangen arnoch i gael mynediad i'ch addysg. Bydd data yn cael eu prosesu mewn dull sy'n berthnasol ac yn gymesur â'r diben.

Casglir data personol sensitif i sicrhau eich bod yn cael eich trin yn deg a'n bod yn cwrdd â'ch anghenion unigol. Ni fydd unrhyw benderfyniadau ynglŷn â'ch addysg yn seiliedig ar y data hyn. Pe byddai'r data hyn yn cael eu defnyddio at ddibenion monitro neu adrodd, ni fydd modd adnabod dysgwyr.

Efallai y bydd eich data yn cael eu rhannu ag asiantaethau allanol o bosib er mwyn darparu'ch addysg neu os ydym dan orfodaeth statudol i wneud hyn.

Rhoddwyd mynediad i gopi o Bolisi Preifatrwydd Diogelu Data Grŵp Colegau NPTC i chi sy'n darparu manylion lawn am y data yr ydym yn casglu amdanoch a sut y mae'r wybodaeth yn cael ei diogelu, ei phrosesu a'i defnyddio. Wrth gyflwyno'r ffurflen hon, rydych yn cytuno eich bod wedi darllen a deall y polisi hwn.

Sylwer os gwelwch yn dda: Gallai fod yn angenrheidiol i chi gael gwiriad Datgelu a Gwahardd (DBS), yn dibynnu ar ba gwrs yr ydych yn gwneud cais amdano (cost cyfredol £44). Rhoddir gwybod i chi yn ystod eich cyfweliad os oes anngen i chi wneud cais am y gwiriad DBS.

Cliciwch yma i weld ein Polisïau Preifatrwydd