Adeiladwaith a’r Amgylchedd Adeiledig – HNC (Amser-Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Lleoedd ar gael ar gyfer mis Medi 2020!

Bydd y rhaglen hon yn gweddu i fyfyrwyr sy’n gweithio neu’n dymuno gweithio yn y diwydiant Adeiladu ac sy’n dymuno datblygu’r wybodaeth academaidd a’r sgiliau ymarferol gofynnol.

Mae pedwar maes y gallwch ddewis canolbwyntio’ch astudiaethau arnynt:
– Gwasanaethau Peirianneg Adeiladu
– Peirianneg Sifil
– Rheoli Adeiladu
– Arolygu Meintiau

 • Gofynion Mynediad

  Ar gyfer myfyrwyr sydd wedi bod mewn addysg yn ddiweddar, mae'r proffil mynediad yn debygol o gynnwys un o'r canlynol:

  ¿ Cymhwyster BTEC Lefel 3 mewn Adeiladu (neu bwnc cysylltiedig)
  ¿ Proffil Lefel Uwch TAG sy'n dangos perfformiad cryf mewn pwnc perthnasol neu berfformiad digonol mewn mwy nag un pwnc TAG; mae'r proffil hwn yn debygol o gael ei gefnogi gan raddau TGAU A * i C a / neu 9 i 4 (neu gyfwerth) mewn pynciau fel mathemateg a Saesneg
  ¿ Cymwysterau Lefel 3 cysylltiedig eraill
  ¿ Mynediad i Ddiploma Addysg Uwch wedi'i ddyfarnu gan sefydliad addysg bellach gymeradwy
  ¿ Profiad gwaith cysylltiedig
  ¿ Cyfwerth rhyngwladol â'r uchod

 • Rhagolygon Gyrfa

  Mae cymwysterau Pearson Uwch Uwch BTEC mewn Adeiladu wedi'u hanelu at fyfyrwyr sydd am barhau â'u haddysg trwy ddysgu cymhwysol. Mae Cenedlaetholwyr Uwch yn darparu astudiaeth eang o'r sector Adeiladu ac wedi'u cynllunio ar gyfer myfyrwyr sy'n dymuno dilyn neu ddatblygu eu gyrfa mewn Adeiladu neu feysydd cysylltiedig. Yn ogystal â'r wybodaeth, y ddealltwriaeth a'r sgiliau sy'n sail i astudio'r sector Adeiladu, mae Pearson BTEC Higher Nationals in Construction yn rhoi profiad i fyfyrwyr o ehangder a dyfnder y sector a fydd yn eu paratoi ar gyfer astudiaeth bellach neu hyfforddiant mewn meysydd cysylltiedig ag Adeiladu.

 • Modiwlau’r cwrs

  Mae'r modiwlau'n cynnwys: Technoleg Adeiladu Prosiect Unigol Gwyddoniaeth a Deunyddiau, Ymarfer a Rheolaeth Adeiladu Cyfrifoldebau Cyfreithiol a Statudol mewn Gwybodaeth Adeiladu (Lluniadu, Manylion, Manyleb) Arolygu, Mesur a Gosod Goruchwyliaeth a Gweithrediadau Safle.

 • Asesiad

  Ar Lefel 4, mae myfyrwyr yn datblygu gwybodaeth ac ymwybyddiaeth eang o agweddau allweddol ar y sector Adeiladu trwy bedair uned graidd, sy'n cynnwys un uned a aseswyd
  trwy aseiniad wedi'i osod gan Pearson. Yr unedau craidd yw:

  ¿ 1 - Prosiect Unigol (Set Pearson)
  ¿ 2 - Technoleg Adeiladu
  ¿ 4 - Ymarfer a Rheolaeth Adeiladu.

  Ar gyfer yr HNC, bydd un uned graidd, 15-credyd, ar Lefel 4 yn cael ei hasesu gan aseiniad gorfodol wedi'i osod gan Pearson wedi'i dargedu at sgiliau penodol.

  Gan gynnwys 3 arbenigwr a 2 ddewisol.

  Asesir Gwladolion Uwch Pearson BTEC mewn Adeiladu gan ddefnyddio cyfuniad o aseiniadau mewnol a ddyfeisiwyd gan ganolfannau (a osodir ac a farciwyd gan ganolfannau) ac aseiniadau set Pearson a asesir yn fewnol (a osodir gan Pearson ac a farciwyd gan ganolfannau).

 • Costau Ychwanegol

  Ffioedd 2019/20: Llawn-amser: £ 7500 y Flwyddyn yn Rhan-amser: £ 1200 y Flwyddyn.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Afan

Hyd y cwrs

1Y

Cod UCAS

Z149

Côd Sefydliad

N13

Ffioedd

Polisi Ffioedd