Astudiaethau Gofal – BSc (Anrh) (Amser-Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Bydd y rhaglen hon yn addas i fyfyrwyr sy’n dymuno datblygu llu o sgiliau a gwybodaeth sy’n berthnasol i Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Bydd yn rhoi’r wybodaeth a’r mewnwelediadau angenrheidiol i chi allu datblygu dealltwriaeth o reoli sefydliadau iechyd a gofal cymdeithasol yn fwy effeithiol.

 • Gofynion Mynediad

  Mae’r meini prawf mynediad yn nodweddiadol, ond mae’r Coleg yn ystyried pob cais ar ei ben ei hun sy’n golygu y gallwn roi cynigion yn seiliedig ar gymwysterau, prof l personol a phro ad. Os oes gennych unrhyw ymholiadau mewn perthynas a^’ch cynnig, cysylltwch a^ Derbyniadau. Cynnig nodweddiadol: 1 Safon Uwch gradd E neu brof l PP/PPP mewn cymhwyster Lefel 3 BTEC a 5 TGAU Gradd C neu uwch, yn cynnwys Saesneg a Mathemateg (neu gymwysterau cyfatebol). Mae gwiriad DBS uwch yn angenrheidiol ar gyfer y rhaglen hon, a chodir ta^l ychwanegol ar y myfyriwr am hynny.

 • Rhagolygon Gyrfa

  Gallwch symud ymlaen i ddilyn amrywiaeth o gyrsiau o^l-radd sy’n gysylltiedig ag iechyd a gofal cymdeithasol. Mae gan raddedigion gy eoedd cy ogaeth mewn ystod eang o ddisgyblaethau ym maes iechyd a gofal cymdeithasol, er enghraifft: Gweithiwr Cymorth a Chymorthyddion, Swyddogion Ymgysylltu Cymunedol a Gweithwyr Ieuenctid.

 • Modiwlau’r cwrs

  Fel arfer bydd y rhaglen hon yn cynnwys darlithoedd a sesiynau tiwtorial. Mae modiwlau yn cynnwys: Pwysigrwydd Cyfathrebu wrth Hyrwyddo, Cydraddoldeb ac Urddas ym maes Gofal, Gweithio Rhyngbroffesiynol, Iechyd mewn Cyd-destun Byd-eang, Iechyd Cyhoeddus, Materion Cyfoes parthed Diogelu Unigolion sy'n Agored i Niwed, Effaith Poblogaeth sy'n Heneiddio, Traethawd Estynedig, Materion Cyfoes.

 • Asesiad

  Fel arfer bydd raid i chi gwblhau tasgau ysgrifenedig wrth i chi symud ymlaen drwy’r wyddyn academaidd.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Afan

Hyd y cwrs

1Y

Cod UCAS

L512

Côd Sefydliad

N13

Ffioedd

19/20 fees: £9,000

Polisi Ffioedd