Astudiaethau Gofal – Gradd Sylfaen (Amser-Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Bydd y rhaglen hon yn siwtio myfyrwyr sy’n dymuno datblygu ystod eang o sgiliau a gwybodaeth sy’n berthnasol i Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Bydd yn rhoi’r wybodaeth a’r mewnwelediadau angenrheidiol i chi allu datblygu dealltwriaeth o reoli sefydliadau iechyd a gofal cymdeithasol yn fwy effeithiol.

 • Gofynion Mynediad

  Mae’r meini prawf mynediad yn nodweddiadol, ond mae’r Coleg yn ystyried pob cais ar ei ben ei hun sy’n golygu y gallwn roi cynigion yn seiliedig ar gymwysterau, prof l personol a phro ad. Os oes gennych unrhyw ymholiadau mewn perthynas a^’ch cynnig, cysylltwch a^’n Ti^m Derbyniadau. Cynnig nodweddiadol: 1 Safon Uwch gradd E neu brof l PP/PPP mewn cymhwyster Lefel 3 BTEC a 5 TGAU Gradd C neu uwch, yn cynnwys Saesneg a Mathemateg (neu gymwysterau cyfatebol).

 • Rhagolygon Gyrfa

  Y llwybr dilyniant cydnabyddedig ar gyfer y cwrs hwn yw BSc (Anrh) mewn Astudiaethau Gofal - gradd atodol. Mae gan raddedigion gy eoedd cy ogaeth mewn ystod eang o ddisgyblaethau ym maes iechyd a gofal cymdeithasol, er enghraifft: cynrychiolydd gwerthu nwyddau meddygol, rolau mewn cartre nyrsio, gofal cymdeithasol neu ofalwyr yn y GIG.

 • Modiwlau’r cwrs

  Bydd y rhaglen hon yn cynnwys darlithoedd, tiwtorialau a lleoliad gwaith sylweddol. Mae modiwlau Blwyddyn 1 yn cynnwys: Pwysigrwydd Cyfathrebu wrth Hyrwyddo, Cydraddoldeb ac Urddas ym maes Gofal, Gweithio Rhyngbroffesiynol, Materion Cyfoes parthed Diogelu Unigolion sy'n Agored i Niwed, Sgiliau Astudio, Materion Cyfoes, Arferion y Gweithle. Mae modiwlau Blwyddyn 2 yn cynnwys: Agweddau seicogymdeithasegol ar Iechyd a Lles, Ymchwilio meysydd Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn ehangach, Gweithredu newidiadau ym maes Ymarfer Gofal, Effaith Poblogaeth sy'n Heneiddio, Y Trydydd Sector, Arferion y Gweithle.

 • Asesiad

  Fel arfer bydd raid i chi gwblhau portffolios, cy wyniadau llafar a phoster, a thasgau ysgrifenedig wrth i chi symud ymlaen drwy’r rhaglen.

 • Costau Ychwanegol

  Teithio i'ch lleoliad gwaith ac adref.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Afan

Hyd y cwrs

2Y

Cod UCAS

L510

Côd Sefydliad

N13

Ffioedd

19/20 fees: £9,000

Polisi Ffioedd