Rheoli Lletygarwch a’r Celfyddydau Coginio – Gradd Atodol BA (Anrh) (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Bydd y rhaglen hon yn addas i fyfyrwyr sy’n dymuno datblygu llu o sgiliau ym maes lletygarwch, digwyddiadau a busnes. Bydd yn rhoi’r wybodaeth a’r mewnwelediadau angenrheidiol i chi allu datblygu dealltwriaeth o reoli sefydliadau lletygarwch yn fwy effeithiol.

Partneriaeth: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

 • Gofynion Mynediad

  Mae’r meini prawf mynediad yn nodweddiadol,
  ond mae’r Coleg yn ystyried pob cais ar ei ben ei
  hun sy’n golygu y gallwn roi cynigion yn seiliedig ar
  gymwysterau, proffil personol a phrofiad. Os oes
  gennych unrhyw ymholiadau mewn perthynas â’ch
  cynnig, cysylltwch â’n Tîm Derbyniadau.

  Cynnig nodweddiadol: 1 Safon Uwch gradd C neu
  broffil MP/PPP mewn cymhwyster Lefel 3 BTEC a
  thri TGAU Gradd C neu uwch, yn cynnwys Saesneg a
  Mathemateg (neu gymwysterau cyfatebol).

 • Rhagolygon Gyrfa

  Gallwch symud ymlaen i ddilyn rhaglen ôl-radd sy’n
  gysylltiedig â lletygarwch.

  Mae gan raddedigion gyfleoedd cyflogaeth ym
  meysydd lletygarwch ac arlwyo, er enghraifft: cynllunio
  priodasau a gwleddoedd, rheolwr bwyd a diod,
  rheolwr tŷ bwyta, lletygarwch corfforaethol a rheolwr
  cynadleddau a gwleddoedd.

 • Manylion y cwrs

  Dulliau Addysgu a Dysgu

  Fel arfer bydd y rhaglen hon yn cynnwys darlithoedd a
  sesiynau tiwtorial.

 • Manylion y cwrs

  Mae modiwlau yn cynnwys:

  • Rheoli Lletygarwch yn Strategol
  • Gastronomeg Gyfoes
  • Rheoli'r Fasnach Drwyddedig
  • Gweithrediadau Bwytai
  • Technegau Cegin Broffesiynol
  • Rheoli Gwleddau a Chynadleddau
 • Asesiad

  Fel arfer bydd raid i chi gwblhau portffolios,
  cyflwyniadau a thasgau ysgrifenedig wrth i chi symud
  ymlaen drwy’r rhaglen.

Dull Astudio

Addysg Uwch a Graddau

Lleoliad

Coleg Castell-nedd - 01639 648000

Hyd y cwrs

1 Blynedd - Amser-Llawn (Gradd Atodol)

Cod UCAS

N801

Côd Sefydliad

N13

Ffioedd

Ffioedd 2019/20
£9000 y Flwyddyn