Astudiaethau Gofal – BSc (Anrh) (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Bydd y rhaglen hon yn addas i fyfyrwyr sy’n dymuno datblygu llu o sgiliau a gwybodaeth sy’n berthnasol i Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Bydd yn rhoi’r wybodaeth a’r mewnwelediadau angenrheidiol i chi allu datblygu dealltwriaeth o reoli sefydliadau iechyd a gofal cymdeithasol yn fwy effeithiol.

Partneriaeth: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

 • Gofynion Mynediad

  Mae’r meini prawf mynediad yn nodweddiadol, ond mae’r Coleg yn ystyried pob cais ar ei ben ei hun sy’n golygu y gallwn roi cynigion yn seiliedig ar gymwysterau, prof l personol a phro ad. Os oes gennych unrhyw ymholiadau mewn perthynas â’ch cynnig, cysylltwch â Derbyniadau.

  Cynnig nodweddiadol: 1 Safon Uwch gradd E neu brof l PP/PPP mewn cymhwyster Lefel 3 BTEC a 5 TGAU Gradd C neu uwch, yn cynnwys Saesneg a Mathemateg (neu gymwysterau cyfatebol).

  Mae gwiriad DBS uwch yn angenrheidiol ar gyfer y rhaglen hon, a chodir tâl ychwanegol ar y myfyriwr am hynny.

 • Rhagolygon Gyrfa

  Gallwch symud ymlaen i ddilyn amrywiaeth o gyrsiau ôl-radd sy’n gysylltiedig ag iechyd a gofal cymdeithasol.

  Mae gan raddedigion gy eoedd cy ogaeth mewn ystod eang o ddisgyblaethau ym maes iechyd a gofal cymdeithasol, er enghraifft: Gweithiwr Cymorth a Chymorthyddion, Swyddogion Ymgysylltu Cymunedol a Gweithwyr Ieuenctid.

 • Manylion y cwrs

  Dulliau Addysgu a Dysgu

  Fel arfer bydd y rhaglen hon yn cynnwys darlithoedd a sesiynau tiwtorial.

 • Manylion y cwrs

  Mae modiwlau yn cynnwys:

  • Pwysigrwydd Cyfathrebu wrth Hyrwyddo
  • Cydraddoldeb ac Urddas ym maes Gofal
  • Gweithio Rhyngbroffesiynol
  • Iechyd mewn Cyd-destun Byd-eang
  • Iechyd Cyhoeddus
  • Materion Cyfoes parthed Diogelu Unigolion sy'n Agored i Niwed
  • Effaith Poblogaeth sy'n Heneiddio
  • Traethawd Estynedig
  • Materion Cyfoes.
 • Asesiad

  Fel arfer bydd raid i chi gwblhau tasgau ysgrifenedig wrth i chi symud ymlaen drwy’r wyddyn academaidd.

Dull Astudio

Addysg Uwch a Graddau

Lleoliad

Coleg Afan - 01639 648200

Hyd y cwrs

3 Blynedd - Amser-Llawn

Cod UCAS

L512

Côd Sefydliad

N13

Ffioedd

Ffioedd 2019/20:
£9000 y Flwyddyn