C&G 2357 Diploma NVQ Lefel 3 mewn Gosod Systemau a Chyfarpar Electrodechnegol (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cymwysterau hyn wedi’u dylunio i ddarparu cyfle i newydd-ddyfodiaid a’r rhai sy’n ceisio symud ymlaen yn eu gyrfa i ddatblygu’r sgiliau angenrheidiol i ymgymryd â rolau a chyfrifoldebau sy’n gysylltiedig â gosod a chynnal a chadw systemau Electrodechnegol.

Ar gyfer pwy y maent?

Mae’r cymhwyster hwn ar gael ar Lefel 3 yn unig, sef y lefel lle mae’r diwydiant Electrodechnegol yn cydnabod bod dysgwyr wedi cyflawni’r cymhwysedd sydd ei angen i gyflawni’r rôl.

Mae’r lefel hon yn ddelfrydol os ydych chi wedi gweithio yn y diwydiant ers peth amser. Mae gennych ddigon o brofiad, ac rydych am ddatblygu eich sgiliau ymhellach, efallai er mwyn symud i rôl reoli.

Byddwch yn dewis un o ddau lwybr arbenigol:

 • Cynnal a chadw trydanol
 • Gosod trydanol (adeiladau a strwythurau)

I gwblhau’r cymwysterau hyn, byddwch yn ymdrin â phynciau gan gynnwys:

 • Deddfwriaeth Iechyd a Diogelwch
 • Egwyddorion cynllunio a dethol ar gyfer gosod cyfarpar a systemau electrodechnegol
 • Canfod namau

Sylwer: Bydd angen copi cyfredol arnoch o BS7671:2018 Rheoliadau Gwifrau Trydanol a Chanllaw Safle

Beth fydd y dysgwyr yn gallu ei wneud?

Mae’r cymwysterau yn cyfrannu gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau ymarferol mewn perthynas â Gosod Systemau a Chyfarpar Electrodechnegol. Unwaith y bydd ymgeiswyr wedi dysgu’r sgiliau a’r wybodaeth angenrheidiol byddant yn dangos eu cymhwysedd galwedigaethol yn y gweithle yn y cymhwyster hwn.

 • Manylion y cwrs

  Unedau Tystysgrif Dechnegol

  Blwyddyn 1:
  Uned 601 Deall deddfwriaeth, arferion a gweithdrefnau Iechyd a Diogelwch (gosod a chynnal a chadw systemau a chyfarpar electrodechnegol)

  Uned 602 Deall deddfwriaeth amgylcheddol, arferion gweithio ac egwyddorion systemau technoleg amgylcheddol

  Uned 603 Deall yr arferion a'r gweithdrefnau ar gyfer goruchwylio a threfnu'r amgylchedd gwaith (Gosod Trydanol)

  Uned 604 Deall egwyddorion cynllunio a dethol ar gyfer gosod cyfarpar a systemau electrodechnegol mewn adeiladau, strwythurau a'r amgylchedd

  Uned 605 Deall yr arferion a'r gweithdrefnau ar gyfer paratoi a gosod systemau gwifrau a chyfarpar electrodechnegol mewn adeiladau, strwythurau a'r amgylchedd

  Blwyddyn 2:
  Uned 606 Deall yr egwyddorion, yr arferion a'r ddeddfwriaeth ar gyfer terfynu a chysylltu dargludyddion, ceblau a chordiau mewn systemau trydanol

  Uned 607 Deall yr egwyddorion, yr arferion a'r ddeddfwriaeth ar gyfer arolygu, profi, comisiynu ac ardystio systemau a chyfarpar electrodechnegol mewn adeiladau, strwythurau a'r amgylchedd

  Uned 608 Deall yr egwyddorion, yr arferion a'r ddeddfwriaeth ar gyfer diagnosio a chywiro namau trydanol mewn systemau a chyfarpar electrodechnegol mewn adeiladau, strwythurau a'r amgylchedd

  Uned 609 Deall yr egwyddorion trydanol sy'n gysylltiedig â dylunio, adeiladu, gosod a chynnal a chadw cyfarpar a systemau trydanol

  Unedau NVQ
  Blynyddoedd 2 a 3

  Uned 311 Cymhwyso deddfwriaeth ac arferion gweithio Iechyd a Diogelwch (gosod a chynnal a chadw systemau a chyfarpar electrodechnegol)

  Uned 312 Cymhwyso deddfwriaeth amgylcheddol, arferion gweithio ac egwyddorion systemau technoleg amgylcheddol

  Uned 313 Goruchwylio a threfnu'r amgylchedd gwaith (Gosod Trydanol)

  Uned 315 Cynllunio, paratoi a gosod systemau gwifrau a chyfarpar cysylltiedig mewn adeiladau, strwythurau a'r amgylchedd

  Uned 316 Terfynu a chysylltu dargludyddion, ceblau a chordiau hyblyg mewn systemau trydanol

  Uned 317 Arolygu, profi, comisiynu ac ardystio systemau a chyfarpar electrodechnegol mewn adeiladau, strwythurau a'r amgylchedd

  Uned 318 Diagnosio a chywiro namau trydanol mewn systemau a chyfarpar electrodechnegol mewn adeiladau, strwythurau a'r amgylchedd

  AM2 Uned 399 Cymhwysedd galwedigaethol electrodechnegol

Dull Astudio

Rhan-Amser

Hyd y cwrs

Cyfanswm 3 blynedd: 2 flynedd un diwrnod yr wythnos yn y coleg, 1 flwyddyn mewn lleoliad gwaith

Ffioedd

Bl1 - £1,452
Bl2 - £1,260
Bl3 - £,1260