C&G 2394 Lefel 3 Archwilio a Phrofi Cychwynnol o Osodiadau Trydanol (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn wedi’i anelu at drydanwyr sy’n dymuno ennill gwybodaeth a sgiliau pellach wrth arolygu, profi ac ardystio gosodiadau trydanol, ynghyd â thrydanwyr proffesiynol y mae angen hyfforddiant gloywi arnynt. Mae’r cymhwyster City & Guilds hwn yn disodli elfen sydd ar hyn o bryd yn rhan o’r City & Guilds 2391 Arolygu a Phrofi. Bydd hyn yn paratoi ymgeiswyr ar gyfer arolygiadau cychwynnol o osodiadau trydanol newydd.

Dull Astudio

Rhan-Amser

Lleoliad

Coleg Afan - 01639 648200

Hyd y cwrs

10 wythnos

Ffioedd

£438

Dyddiau/Amseroedd

Afan – I’w Gyh, 5.30yh-9yh £438
Y Drenewydd – I’w Gyh, 6yh-9yh