Dyfarniad a Thystysgrif Lefel 3 mewn Hyfforddi, Asesu, Sicrhau Ansawdd (TAQA) Trywydd Cyflym

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r dystysgrif hon yn un o’r Cymwysterau Dyfarniad a Thystysgrif mewn Hyfforddi, Asesu, Sicrhau Ansawdd (6317). Fe’i anelir at staff sydd am gyrchu rolau asesu; mae’r cymhwyster hwn yn disodli’r Dyfarniad Aseswr a ddaeth i ben 31/12/2010

 • Gofynion Mynediad

  Dim

 • Crynodeb o'r canlyniadau

  Mae'r cymhwyster hwn ar gyfer pobl sy'n cyflawni rolau asesu yn eu sefydliad i ddatblygu a gwella eu harfer yn ogystal â chyflawni cymhwyster proffesiynol ar gyfer y rôl

 • Pwy ddylai fod yn bresennol

  Cam Un – Gweithdy 1 diwrnod llawn (10.00am –16:00pm)

  • Cyflwyniad i'r dyfarniad ac i ofynion asesu
  • Sut i gynllunio ar gyfer asesu
  • Sut i asesu perfformiad a gwybodaeth yr ymgeisydd yn erbyn safonau cenedlaethol
  • Sut i gofnodi a phrosesu penderfyniadau asesu
  • Sut i safoni penderfyniadau asesu


  Cam Dau – Dangos Sgiliau Asesu:

  Mae'r cam hwn yn digwydd yng ngweithle'r Ymgeisydd sy'n Asesu. Asesir yr Ymgeisydd sy'n Asesu wrth gynllunio ac ymgymryd ag asesiadau a chwblhau cofnodion asesu gyda'r Mentor.

 • Dull Asesu

  Mae Ymgeiswyr sy'n Asesu'n paratoi portffolio bach i ddangos eu cymhwysedd fel Aseswr.

  Arsylwir Ymgeiswyr sy'n Asesu yn eu gweithle hefyd gan gyflawni asesiadau a rhoi adborth i'w hymgeiswyr, gan Diwtor/Aseswr y Cwrs.

  Mae'n rhaid bod gan yr ymgeisydd gymhwysedd galwedigaethol yn y cymhwyster y mae'n asesu.

  Bod yn rhan o Ganolfan asesu a chael mynediad i o leiaf 2 ymgeisydd sydd i'w hasesu

  Bydd gan yr Ymgeisydd fynediad i Aseswr/Mentor A1 ac mae'n rhaid i benderfyniadau asesu gael eu cyd-lofnodi gan Aseswr A1.

  Dewiswch o'r Opsiynau a restrir isod.

  Opsiwn 1 Asesu Cymhwysedd yn yr Amgylchedd Gwaith:

  Uned 301 - Lefel 3 – Dyfarniad mewn Gwybodaeth a Dealltwriaeth – 3 Chredyd

  Uned 302 - Yn addas ar gyfer yr Ymarferwyr hynny sy'n Asesu Cymhwysedd yn yr Amgylchedd Gwaith - ar gyfer y rhai sy'n arsylwi neu'n archwilio cynnyrch gwaith, cwestiynau llafar a thrafodaeth. – 9 credyd.


  Opsiwn 2 Asesu Sgiliau Galwedigaethol/amgylchedd Gweithdy/Dosbarth:

  Unit 301 - Lefel 3 - Gwybodaeth a Dealltwriaeth – 3 chredyd

  Uned 303 - Yn addas ar gyfer Ymarferwyr sy'n asesu sefyllfaoedd galwedigaethol, ystafelloedd dosbarth neu weithdai ac sy'n asesu mewn amgylcheddau efelychu, ac yn cymhwyso profion sgiliau, aseiniadau, prosiectau etc.


  Opsiwn 3 Asesu'r Ddau uchod - Asesu Sgiliau a Gwybodaeth Galwedigaethol:

  Unit 301 - Lefel 3 - Gwybodaeth a Dealltwriaeth – 3 chredyd

  Unedau 302 a 303 - Yn addas ar gyfer Ymarferwyr sydd angen bod yn gymwys i ddefnyddio'r holl ddulliau asesu a restrir uchod.

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Hyd y Cwrs

9 mis

Cost

£395.00

Dyddiau/Amseroedd

Tri gweithdy hanner diwrnod, ac asesiad ar y safle. Mae hyd y rhaglen yn amrywio yn unol â gofynion yr ymgeisydd – uchafswm o 9 mis.