Diploma Estynedig Cenedlaethol Lefel mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae gwyddonwyr biofeddygol yn datblygu triniaethau a therapïau newydd ar gyfer salwch, afiechydon ac anableddau dynol. Ni fyddai theatrau llawdriniaethau, damweiniau ac achosion brys (damweiniau ac achosion brys) a llawer o adrannau ysbytai eraill yn gweithredu heb wyddonwyr biofeddygol. Er enghraifft, mewn adrannau damweiniau ac achosion brys, byddech chi’n gweithio yn yr adran gwyddorau gwaed, yn profi trallwysiadau gwaed brys ar gyfer grwpiau gwaed a samplau gan gleifion sydd wedi gorddosio neu wedi cael trawiad ar y galon.

Mae gwyddoniaeth biofeddygol wrth wraidd datblygiadau meddygol ym maes gofal iechyd a gallai gwmpasu unrhyw beth o greu cyhyrau artiffisial o gelloedd i drin afiechydon a salwch, i edrych ar yr ymennydd i ddeall straen a phryder.

 • Gofynion Mynediad

  Mae'r cwrs yn addas ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb brwd mewn gwyddoniaeth ac sydd ag o leiaf pum TGAU gradd A-C, gan gynnwys Mathemateg, Gwyddoniaeth Ychwanegol a Saesneg ar radd C neu'n uwch.

 • Rhagolygon Gyrfa

  Ymhlith y gyrfaoedd posib mae biocemegydd, radiolegydd, radiograffydd, awdiolegydd, cemegydd, biolegydd, parafeddyg, ceiropractydd, gofal iechyd, peiriannydd cemegol, gwyddoniaeth fforensig.

 • Modiwlau’r cwrs

  Mae'r cwrs hwn yn cynnwys 60% o waith cwrs a 40% yn seiliedig ar arholiadau ac mae rhai o'r unedau yn wyddoniaeth fiofeddygol, egwyddorion a chymwysiadau gwyddoniaeth, geneteg, afiechydon a haint, sgiliau ymchwilio gwyddoniaeth, technegau labordy, ffisioleg systemau'r corff dynol, materion cyfoes yn gwyddoniaeth a chemeg organig. Mae saith uned graidd a chwe dewisol.

 • Asesiad

  Bydd gofyn i chi ymgymryd â rhaglen o aseiniadau trwy gydol y cwrs, a fydd yn cynnwys asesu sgiliau ymarferol a'r gallu i weithio'n ddiogel. Mae'n hanfodol eich bod yn drefnus ac yn cwrdd â therfynau amser. Nid oes arholiad allanol.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

2Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd