Diploma Estynedig Cenedlaethol Lefel mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol (Gwyddoniaeth Fiomeddygol a Fforensig) (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae BTEC Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol (Gwyddoniaeth Fforensig) yn cyfateb i dair ‘safon Uwch’. Mae hwn wedi ei gynllunio ar gyfer myfyrwyr sydd eisiau bod yn Wyddonydd Fforensig. Mae’r Diplomâu Estynedig yn gymwysterau sydd wedi’u cynllunio i ddarparu cymwysterau arbenigol sy’n gysylltiedig â gwaith mewn amrywiaeth o sectorau. Maent yn rhoi i ddysgwyr y wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau y mae arnynt eu hangen i’w paratoi ar gyfer cyflogwyr. Bydd y rhan fwyaf o fyfyrwyr yn mynd i’r Brifysgol ar ôl eu Diploma Estynedig. Bydd yn cymryd dwy flynedd i chi gwblhau’r cymhwyster gyda thua 16 awr o astudio bob wythnos.
Beth yw Diploma Estynedig mewn Gwyddoniaeth Fforensig?
Bydd y cymhwyster hwn yn rhoi sylfaen dda i chi yn y wyddoniaeth y tu ôl i astudio gwaith Fforensig.
A allaf i astudio pynciau eraill ochr yn ochr â Diploma Estynedig?
Efallai y byddwch yn gallu dilyn safon UG mewn pwnc arall ar yr amod eich bod wedi cyflawni’r llwyddiannau TGAU gofynnol. Os oes gennych ddiddordeb mewn astudio Gwyddoniaeth Fforensig yn y brifysgol, argymhellir eich bod yn astudio cemeg UG yn ogystal â’r Diploma Estynedig. Yn ystod y cwrs byddwch hefyd yn gallu datblygu sgiliau allweddol (trosglwyddadwy) mewn meysydd fel cymhwyso rhif, TGCh, Cyfathrebu a Gwella eich dysgu a’ch perfformiad eich hun.

 • Gofynion Mynediad

  Mae'r cwrs yn addas i fyfyrwyr sydd â diddordeb brwd mewn gwyddoniaeth ac sydd ag o leiaf bum TGAU gradd A-C, gan gynnwys Mathemateg, Gwyddoniaeth Ychwanegol a Saesneg gradd C neu uwch.

 • Rhagolygon Gyrfa

  Troseddeg
  Gwyddonydd Fforensig
  Archwilydd Lleoliad Troseddau
  Archwilydd Tân
  Archwilydd Dogfennau

 • Modiwlau’r cwrs

  Unedau craidd:
  -Hanfodion Gwyddoniaeth
  -Gweithio yn y Diwydiant Gwyddoniaeth
  -Archwilio gwyddonol
  -Canfyddiad o Wyddoniaeth
  -Cymhwyso Rhif ar gyfer Technegwyr Gwyddoniaeth
  Unedau arbenigol: Gallwch ddewis hyd at DDEUDDEG o'r unedau canlynol. Dylech fod yn ymwybodol ei bod yn bosibl na fydd modd i ni gynnig yr holl unedau a restrir isod. Byddwn yn ceisio rhoi cyngor i chi ar y cyfuniad gorau o unedau a fydd yn rhoi'r addysg a'r profiad i chi ar gyfer y dyfodol.
  -Ystadegau ar gyfer Technegwyr Gwyddoniaeth
  - Ffisioleg Systemau'r Corff Dynol
  - Ffisioleg Rheoleiddio ac Atgenhedlu Dynol
  - Technegau Microbiolegol Dadansoddiad Cemegol Ymarferol
  - Troseddeg
  - Technegau Biocemegol
  -Casglu a Dadansoddi Tystiolaeth Fforensig
  - Ffotograffiaeth Fforensig
  - Seicoleg Droseddol
  - Ymarfer Archwilio Troseddol
  - Geneteg a Pheirianneg Genetig

 • Asesiad

  Bydd yn ofynnol i chi ymgymryd â rhaglen o aseiniadau drwy gydol y cwrs, a fydd yn cynnwys asesu sgiliau ymarferol a'r gallu i weithio'n ddiogel. Mae'n hanfodol eich bod yn drefnus iawn ac yn cwrdd â therfynau amser. Nid oes unrhyw arholiad allanol.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

2Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd