Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Amaethyddiaeth (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Amaethyddiaeth yn gwrs amser llawn gyda phresenoldeb yn y Coleg dros dri diwrnod yr wythnos, gyda gweddill yr wythnos yn cael ei dreulio mewn lleoliad gwaith addas. Mae’r cwrs hwn yn addas ar gyfer y rhai sy’n dymuno symud ymlaen i redeg y fferm deuluol neu sy’n dymuno cael gwaith ar lefel uwch mewn amaethyddiaeth.

Mae Diploma Estynedig Lefel 3 Coleg y Ddinas a’r Urdd yn cynnwys 180 credyd.
Bydd Diploma 90 credyd yn cael ei gwblhau ym mlwyddyn 1 a’r Diploma Estynedig llawn ym mlwyddyn 2.

Astudir ystod lawn o unedau. Mae hyn yn cynnwys; gwyddoniaeth anifeiliaid a chnydau, systemau cynhyrchu anifeiliaid, rheoli pridd, rheoli busnes gwledig, cynnal a chadw ystadau a systemau peiriannau.

Bydd cyfnod addas o brofiad gwaith perthnasol hefyd.

 • Gofynion Mynediad

  Bydd angen i chi gael 4 TGAU ar radd C neu'n uwch, gan gynnwys Mathemateg a Saesneg / Cymraeg yn ddelfrydol, neu feddu ar Gymhwyster Lefel 2 perthnasol mewn Amaethyddiaeth. Bydd mynediad hefyd yn amodol ar yr ymgeisydd yn cael cryn dipyn o brofiad ymarferol mewn amaethyddiaeth ac yn dibynnu ar gyfweliad llwyddiannus ac asesiad cychwynnol.

 • Rhagolygon Gyrfa

  Ar ôl cwblhau cwrs amaeth, gall myfyrwyr ddewis o ystod eang o lwybrau gyrfa ymarferol yn sector amaethyddol y DU, gan gynnwys rheolwr fferm, rheolwr da byw, maethegydd, agronomegydd, ymgynghorydd fferm, arolygydd fferm ac arwerthwr.

  Mae llawer o'n myfyrwyr yn symud ymlaen i addysg uwch naill ai yn y Coleg sy'n astudio'r cwrs HND mewn Amaethyddiaeth neu i sefydliadau eraill i astudio graddau eraill sy'n gysylltiedig ag amaethyddiaeth.

 • Modiwlau’r cwrs

  Bydd pob myfyriwr yn ymgymryd â sgiliau ychwanegol mewn rhifedd, cyfathrebu a llythrennedd digidol - bydd y rhain yn cael eu hintegreiddio i raddau helaeth i'ch prif gwrs.

  Mae'n ofynnol i fyfyrwyr fynychu'r coleg 3 diwrnod yr wythnos a bydd disgwyl iddynt ddod o hyd i leoliad gwaith addas i'w fynychu yn ystod y 2 ddiwrnod sy'n weddill.

  Bydd myfyrwyr hefyd yn cael cyfle i gwblhau ystod o Gymhwysedd Prawf Hyfedredd Cenedlaethol (NPTC)

  Tystysgrifau i gynnwys:

  • Defnyddio Dips Defaid yn Ddiogel
  • Defnyddio Meddyginiaethau Milfeddygol yn Ddiogel
  • ATV
  • Defnyddio Plaladdwyr yn Ddiogel
  • Triniwr Telesgopig
  • Llif llif

 • Asesiad

  Bydd dysgwyr yn cael eu hasesu trwy gydol y cwrs gan gyfres o asesiadau ac aseiniadau ymarferol ac ysgrifenedig. Cesglir tystiolaeth hefyd o'r gweithle i gefnogi'r asesiadau ymarferol yn y coleg.

 • Costau Ychwanegol

  Bydd angen dillad ac esgidiau gwaith priodol arnoch i gynnwys oferôls, dillad gwrth-ddwr, esgidiau toecap dur a welingtons. Rhaid i'r holl ddillad ac esgidiau gweithio fod yn lân gan fod bioddiogelwch o'r pwys mwyaf.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Y Drenewydd

Hyd y cwrs

2Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd