Diploma Lefel 1 mewn Gwaith Coed ac Asiedydd (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae Gwaith Saer ac Saer Lefel 1 yn gwrs Addysg Bellach Llawn Amser a ddyluniwyd ar gyfer myfyrwyr sy’n chwilio am gyflogaeth fel saer coed, saer neu o fewn y diwydiant adeiladu. Mae hwn wedi’i leoli yn yr adran Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig (CBE).

Mae’n gwrs ymarferol sy’n gysylltiedig â gwaith, a byddwch chi’n dysgu trwy gwblhau profion hyfforddi ymarferol, aseiniadau ysgrifenedig, a phrofion ar-lein. Bydd cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru hefyd yn cael eu cyflwyno yn ystod y cwrs, sydd wedi’i gynllunio i fod yr un mor hygyrch a pherthnasol i ddysgwyr 16-19 oed, neu ddysgwyr aeddfed, gyda neu heb brofiad.

Anogir pob dysgwr i gymryd rhan mewn Cystadlaethau Sgiliau fel ffordd o wella eu gallu ymarferol a datblygu sgiliau lefel uwch. Mae llawer o ddysgwyr yr Ysgol yn cynrychioli’r Coleg mewn Cystadlaethau Sgiliau ar lefel ranbarthol, Gymraeg a’r DU ac mae’r Ysgol yn mwynhau llawer o lwyddiant o ganlyniad i gyflawniadau’r Dysgwyr.

Rydym yn cael ein cydnabod yn barhaus am ragoriaeth mewn nifer o feysydd gan gynnwys; gwaith brics, gwaith saer a gwaith saer, plastro ac astudiaethau technegol a phroffesiynol.

Mae gennym gysylltiadau sefydledig â nifer o gyflogwyr ac mae llawer o’n Dysgwyr yn symud ymlaen i Brentisiaethau neu Addysg Uwch ar ôl cwblhau eu rhaglen astudio.

  • Gofynion Mynediad

    Dim gofynion mynediad ffurfiol (cyfweliad).

  • Rhagolygon Gyrfa

    Ar ôl cwblhau’r cwrs, gallwch fynd ymlaen i astudio Diploma Lefel 2 – Diploma NVQ.

  • Costau Ychwanegol

    Bydd angen ystod o Offer Amddiffynnol Personol a deunydd ysgrifennu ar ddysgwyr cyn cychwyn ar y cwrs gan gynnwys: Boots Diogelwch, Gwydrau Diogelwch, Mwgwd Llwch, Cyfrifiannell, rheol Graddfa, Pinnau, pensiliau a phapur, ffeil bwa lifer A4.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Coleg Y Drenewydd

Canolfan Adeiladwaith Abertawe

Coleg Bannau Brycheiniog

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd