Diploma Lefel 3 AAT mewn Cyfrifyddu (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r Dystysgrif Lefel 3 yn y Gyfraith ac Ymarfer yn cydnabod y ffaith bod mwy a mwy o fyfyrwyr gyda diddordeb mewn cyflwyniad byr ond gweddol gynhwysfawr i faes ymarfer cyfreithiol, neu sydd â gofyniad dysgu penodol o fewn maes ymarfer cyfreithiol. Mae’r cymhwyster hwn yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw un sydd am ennill cymhwyster lefel mynediad, efallai fel dewis mwy ymarferol i Safon Uwch yn y Gyfraith; rhai sy’n chwilio am gymhwyster i’w helpu i gael eu traed yn nrws y proffesiwn cyfreithiol, neu os ydych yn gwneud swydd baragyfreithiol neu os ydych yn weinyddwr cyfreithiol mewn cwmni cyfreithiol ac yn dymuno datblygu a chamu ymlaen i gyflawni rôl sy’n ennill ffi. Fel arall, efallai eich bod yn gweithio y tu allan i’r proffesiwn cyfreithiol mewn sefydliadau sy’n delio â chyflogaeth, materion cytundebol, adennill dyledion, benthyca morgeisi, anaf personol, yswiriant neu wasanaethau plant ac rydych am wella eich gwybodaeth am y pwnc. Mae’r Diploma Proffesiynol lefel 3 yn y Gyfraith ac Ymarfer yn gyflwyniad ymarferol eang ei sail i’r Gyfraith ac Ymarfer. Gall myfyrwyr gwblhau’r dystysgrif ar y ffordd i’r Diploma Proffesiynol.
Mae 10 uned i gyd i gwblhau’r Diploma yn y Gyfraith ac Ymarfer. Rydych yn astudio 5 o’r unedau hynny ym Mlwyddyn 1 i ennill Tystysgrif yn y Gyfraith ac Ymarfer
Dyma’r pynciau gorfodol:
1. Cyflwyniad i’r Gyfraith ac Ymarfer: Mae hyn yn esbonio diben y gyfraith, o ble y daw a sut y caiff ei gweithredu, dewisiadau amgen i’r llysoedd ac effaith yr Undeb Ewropeaidd a Hawliau Dynol ar ein cyfreithiau.
2. Sgiliau Ymchwil Cyfreithiol: Mae’r uned hon yn canolbwyntio ar y sgiliau sydd eu hangen i ymchwilio a chymhwyso’r gyfraith. Mae hefyd yn gofyn am y gallu i gyfleu syniadau cymhleth mewn modd proffesiynol a chywir.
3. Sgiliau Gofal Cleientiaid: Mae’r uned hon yn canolbwyntio ar y sgiliau sy’n gysylltiedig â bod yn gyfreithiwr sy’n delio â chleientiaid. Rhaid i chi ystyried a chymhwyso’r goblygiadau ymarferol, moesegol a phroffesiynol, cyfathrebu gwybodaeth dechnegol a gallu adnabod y materion allweddol a drafodir mewn cyfarfod.
Mae’r unedau sgiliau’n seiliedig ar waith cwrs. Cynhelir arholiadau a chyflwyniadau gwaith cwrs ym mis Ionawr a mis Mehefin. Byddwch yn derbyn tystysgrif ar gyfer pob uned yr ydych yn ei chwblhau’n llwyddiannus.

 • Gofynion Mynediad

  Bagloriaeth Gymreig Genedlaethol a chymwysterau TGAU sy'n benodol i'r pwnc y gofynnwyd amdanynt. Cymhwyster Lefel 2 mewn Cyfrifyddu.

 • Rhagolygon Gyrfa

  Gallwch gamu ymlaen at Ddiploma Lefel 4 AAT mewn Cyfrifyddu.

 • Manylion y cwrs
  • Cadw Cyfrifon Uwch
  • Paratoi Cyfrifon Terfynol
  • Treth Anuniongyrchol
  • Cyfrifyddu Rheoli: Costio
  • Moeseg ar gyfer Cyfrifyddion
  • Taenlenni ar gyfer Cyfrifyddion

Dull Astudio

Rhan-Amser

Lleoliad

Coleg Y Drenewydd - 01686 614200

Coleg Castell-nedd - 01639 648000

Hyd y cwrs

2 Flwyddyn

Ffioedd

£560

Dyddiau/Amseroedd

Bannau Brycheiniog, Iau 1yp-6yh

Castell-nedd, Llun 10yb-5yh/2yp-9yh

Y Drenewydd, Mer 1yp-7yh