Diploma Lefel 3 mewn Troseddeg (Llawn Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r Diploma Lefel 3 mewn Troseddeg yn gymhwyster gydag elfennau o Seicoleg, y Gyfraith a Chymdeithaseg sy’n ategu astudiaethau yn y dyniaethau. Mae hwn wedi’i gynllunio ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb mewn ymchwilio i droseddau, gweithio fel troseddwr, neu ddod yn wyddonydd yn y diwydiant. Mae hwn wedi’i leoli yn yr Academi Chweched Dosbarth (SFA).

Mae hwn yn gymhwyster Lefel 3 sy’n cyfateb yn fras i lefel UG / A, lle bydd y Dystysgrif Lefel 3 yn cael ei chwblhau yn y flwyddyn UG a chwblheir y Diploma Lefel 3 yn y flwyddyn Safon Uwch.

Troseddeg yw’r astudiaeth o drosedd o safbwynt cymdeithasol: achosion trosedd, effaith gymdeithasol trosedd, a’r troseddwyr sy’n gysylltiedig â’r drosedd.

Mae troseddwyr yn astudio troseddeg mewn ymgais i ddeall yn well yr hyn sy’n cymell y troseddwr i weithredu’n droseddol. Mae eu gwaith yn canolbwyntio’n gyffredinol ar astudio:
– Damcaniaethau yn egluro ymddygiad anghyfreithlon a / neu wyrol
– Yr Ymateb Cymdeithasol i Drosedd
– Tir Gwleidyddol Rheolaeth Gymdeithasol
– Effeithiolrwydd Polisïau Gwrth-Droseddu
– Troseddwyr
– Troseddau
– Dioddefwyr Trosedd

Ymgeisio am Lefel A? Cliciwch Apply Now ar unrhyw UN o’r pynciau y mae gennych ddiddordeb mewn eu hastudio, cwblhewch y ffurflen gais ar-lein ac yna archebwch Noson Wybodaeth i gwrdd â’r tiwtoriaid a thrafod eich dewisiadau dewisol. Yna gallwch chi ddewis eich pynciau ar y noson!

 • Gofynion Mynediad

  O leiaf chwe TGAU gradd C neu uwch gan gynnwys Saesneg Iaith. Nid oes angen gwybodaeth flaenorol am y pwnc

 • Rhagolygon Gyrfa

  A yw Troseddeg yn addas i mi?
  Bydd y cymhwyster newydd cyffrous hwn yn cefnogi dilyniant dysgwr i addysg uwch. Bydd yn canmol ac yn cefnogi dysgwyr sy'n dymuno ymgymryd â phynciau sy'n seiliedig ar y dyniaethau e.e. Y Gyfraith, Hanes, Seicoleg a Chymdeithaseg. Fe'i cynlluniwyd i gynnig profiadau sy'n canolbwyntio ar ddysgu trwy gaffael gwybodaeth a deall cyd-destunau pwrpasol sy'n gysylltiedig â'r system cyfiawnder troseddol.

  Dilyniant:
  Prif bwrpas Diploma Cymhwysol Lefel 3 CBAC mewn Troseddeg yw defnyddio'r cymhwyster i gefnogi mynediad i gyrsiau gradd addysg uwch, fel:
  - Troseddeg BSc
  - BA Troseddeg
  - BA Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol
  - BSc (Anrh) Troseddeg a Seicoleg
  - Cyfraith LLB (Anrh) gyda Throseddeg
  - BA (Anrh) Troseddeg a Chymdeithaseg
  - BA (Anrh) Troseddeg
  - BSc (Anrh) Seicoleg a Chymdeithaseg
  - BSc Troseddeg gyda'r Gyfraith

  Ymhlith y cyfleoedd cyflogaeth mewn Troseddeg mae:
  - Gwasanaeth Carchardai a Phrawf
  - Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd
  - Lluoedd yr Heddlu
  - Gwasanaeth Rheoli Troseddwyr Cenedlaethol

  - Lluoedd yr Heddlu
  - Gwasanaeth Rheoli Troseddwyr Cenedlaethol

 • Modiwlau’r cwrs

  Beth fydda i'n ei astudio?

  Uned 1: Newid Ymwybyddiaeth o Drosedd:
  Bydd yr uned orfodol gyntaf yn galluogi'r dysgwr i ddangos dealltwriaeth o wahanol fathau o droseddau, dylanwadau ar ganfyddiadau o droseddu a pham nad yw rhai troseddau'n cael eu riportio.

  Uned 2 Damcaniaethau Troseddegol:
  Bydd yr ail uned orfodol yn caniatáu i ddysgwyr ddod i ddeall pam mae pobl yn cyflawni trosedd, gan dynnu ar yr hyn maen nhw wedi'i ddysgu yn Uned 1.

  Uned 3 Golygfa Drosedd i Ystafell y Llys: Bydd y drydedd uned orfodol yn darparu dealltwriaeth o'r system cyfiawnder troseddol o'r eiliad y mae trosedd wedi'i nodi i'r dyfarniad.
  Bydd dysgwyr yn datblygu'r ddealltwriaeth a'r sgiliau sydd eu hangen i archwilio gwybodaeth er mwyn adolygu cyfiawnder rheithfarnau mewn achosion troseddol.

  Uned 4 Trosedd a Chosb: Yn yr uned orfodol derfynol, bydd dysgwyr yn cymhwyso eu dealltwriaeth o ymwybyddiaeth o droseddoldeb, damcaniaethau troseddegol a'r broses o ddod â chyhuddedig i'r llys er mwyn gwerthuso effeithiolrwydd rheolaeth gymdeithasol i gyflawni polisi cyfiawnder troseddol.

  Mae gan bob uned yn y cymhwyster bwrpas cymhwysol sy'n gweithredu fel canolbwynt i'r dysgu yn yr uned. Mae'r pwrpas cymhwysol yn gofyn am ddysgu sy'n ymwneud ag astudiaethau achos dilys. Mae hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i fyfyrwyr ystyried sut mae defnyddio a chymhwyso eu dysgu yn effeithio arnyn nhw eu hunain, unigolion eraill, cyflogwyr, y gymdeithas a'r amgylchedd.

 • Asesiad

  Strwythur y cymhwyster:
  I gael y diploma llawn, rhaid i ddysgwyr gwblhau pob uned:
  I gael y dystysgrif, rhaid i ddysgwyr gwblhau'r ddwy uned ganlynol:

  Rhif yr Uned Teitl yr uned Asesiad
  1 Ymwybyddiaeth Newidiol o Droseddu Mewnol
  2 Damcaniaethau Troseddegol Allanol
  3 Safle'r Drosedd i'r Llys Barn Mewnol
  4 Troseddu a Chosb Allanol

  Rhif yr Uned Teitl yr Uned Asesiad
  1 Ymwybyddiaeth Newidiol o Droseddu Mewnol
  2 Damcaniaethau Troseddegol Allanol

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

2 years

Ffioedd

Polisi Ffioedd