Diploma Mynediad i AU – Cyfrifiadura a TG (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Diploma Mynediad i Addysg Uwch – Cyfrifiadura a TGCh yw paratoi dysgwyr i’w hastudio mewn Addysg Uwch mewn rhaglen gyfrifiadura neu TG. Mae hwn wedi’i leoli yn yr adran Cyfrifiadura a Thechnoleg Gwybodaeth (CIT).

Mae’r cwrs wedi’i gynllunio i ddarparu unedau arbenigol, cysylltiedig â gwaith ar gyfer y sector cyfrifiadurol a TG. Ei nod yw rhoi’r wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau sydd eu hangen ar ddysgwyr i baratoi ar gyfer cyrsiau addysg uwch cysylltiedig neu gyflogaeth.

Mae’r Diploma Cyfrifiadura a TG yn darparu cyfleoedd datblygu gyrfa a llwybr dilyniant clir i raglenni addysg uwch, gradd a datblygiad proffesiynol yn y maes Cyfrifiadura a TG.

 • Gofynion Mynediad

  Gellir gwneud ceisiadau gan ddysgwyr nad oes ganddynt unrhyw gymwysterau ffurfiol; fodd bynnag, bydd angen cynnal asesiad ‘sgiliau’ a chyfweliad i bennu addasrwydd ar gyfer y cwrs.

  Nid oes angen i ddysgwyr sydd â TGAU Mathemateg ac Iaith Saesneg ar radd C neu uwch gynnal yr asesiad ‘sgiliau’ ond byddant yn cael cyfweliad.

  Dylai fod gan ymgeiswyr warediad cadarnhaol a delio'n dda â heriau a bod â chymhelliant, dibynadwy, aeddfed a bod â thystiolaeth o brofiad bywyd.

 • Rhagolygon Gyrfa

  Mae'r cymhwyster yn rhoi cyfle i ddysgwyr symud ymlaen i raddau sylfaen mewn meysydd TG neu Gyfrifiadura, BSc mewn Cyfrifiadura, BSc mewn Rheoli TG, prentisiaethau uwch mewn maes cysylltiedig a chyflogaeth yn y sector cyfrifiadurol, gan gynnwys dylunio graffig, datblygu gwe, codio, cymorth technegol a datblygu meddalwedd.

 • Modiwlau’r cwrs

  • Dylunio Cyfrifiadurol a Datblygu Gwefannau
  • Datblygu Meddalwedd
  • Systemau a Rhwydweithiau Cyfrifiadurol
  • Systemau Gwybodaeth
  • Prosiect Ymchwil a Sgiliau Astudio
  • Mathemateg

 • Asesiad

  Bydd addysgu a dysgu yn digwydd trwy broses o ddarlithoedd, sesiynau tiwtorial, seminarau, trafodaethau, arddangosiadau, dysgu cyfunol a gwaith grwp. Asesir dysgwyr yn ôl asesiad portffolio ac arholiad.

 • Costau Ychwanegol

  Bydd costau ychwanegol yn gysylltiedig â chwrs.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Coleg Y Drenewydd

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd