Diploma Mynediad i AU – Cyfrifiadura a TG (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Nod y cwrs Mynediad i Gyfrifiadura a TG amser llawn yw paratoi dysgwyr ar gyfer astudio mewn Addysg Uwch ar raglen cysylltiedig â chyfrifiadura. Bwriad y cwrs hwn yw darparu unedau arbenigol, sy’n gysylltiedig â gwaith yn y sector cyfrifiadura a TG. Ei nod yw rhoi i ddysgwyr yr wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau sydd eu hangen arnynt i baratoi ar gyfer cyrsiau addysg uwch cysylltiedig neu gyflogaeth. Mae’r Diploma Cyfrifiadura a TG yn darparu cyfleoedd datblygu gyrfa a llwybr dilyniant clir i raddau addysg uwch a rhaglenni datblygiad proffesiynol o fewn maes Cyfrifiadura a TG.

 • Gofynion Mynediad

  Gall dysgwyr nad oes ganddynt unrhyw gymwysterau ffurfiol wneud cais; fodd bynnag, bydd angen cynnal asesiad sgiliau a chyfweliad i bennu addasrwydd ar gyfer y cwrs.

  Ni fydd angen i ddysgwyr â Mathemateg a Saesneg Iaith TGAU gradd C neu uwch ymgymryd â'r asesiad sgiliau ond byddant yn cael cyfweliad. Dylai fod gan ymgeiswyr agwedd gadarnhaol a dylent allu ymdopi'n dda â heriau a bod yn frwdfrydig, yn ddibynadwy ac yn aeddfed, a meddu ar dystiolaeth o brofiad bywyd.

 • Rhagolygon Gyrfa

  Mae'r cymhwyster yn rhoi cyfle i ddysgwyr symud ymlaen at raddau sylfaen mewn meysydd TG neu Gyfrifiadura, BSc mewn Cyfrifiadura, BSc mewn Rheolaeth TG, prentisiaethau uwch mewn maes cysylltiedig a chyflogaeth yn y sector cyfrifiadura, yn cynnwys dylunio graffig, datblygu gwefannau, cymorth technegol TG a datblygu meddalwedd.

 • Modiwlau’r cwrs

  • Dylunio Cyfrifiadurol a Datblygu Gwefannau
  • Datblygu Meddalwedd
  • Systemau a Rhwydweithiau Cyfrifiadurol
  • Systemau Gwybodaeth
  • Prosiect Ymchwil a Sgiliau Astudio
  • Mathemateg

 • Asesiad

  Bydd dysgu ac addysgu yn digwydd drwy broses o ddarlithoedd, tiwtorialau, seminarau, trafodaethau, arddangosiadau, dysgu cyfunol a gwaith grwp. Caiff dysgwyr eu hasesu yn ôl portffolio ac arholiad.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Y Drenewydd

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd