Diploma Sylfaen Lefel 3/4 mewn Celf a Dylunio (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r Diploma Sylfaen Lefel 3/4 mewn Celf a Dylunio yn gwrs Addysg Bellach Amser Llawn sydd wedi’i gynllunio ar gyfer myfyrwyr sydd eisiau gweithio yn y diwydiant Celfyddydau Creadigol, gyda’r dyheadau o ddod yn arlunydd neu’n ddylunydd. Mae hwn wedi’i leoli yn Adran y Celfyddydau Creadigol, Gweledol a Pherfformio (CVP).

Rhaglen weledol ac ymarferol yw’r cwrs yn bennaf, sy’n caniatáu amser, cefnogaeth ac amgylchedd i fyfyrwyr ddarganfod eu cryfderau unigol.

Wedi’i gyflwyno mewn awyrgylch brwdfrydig, cyfeillgar a chefnogol lle mae myfyrwyr yn datblygu dull unigol yn hyderus. Anogir myfyrwyr i archwilio syniadau ffres, cyffrous ac i herio a datblygu eu sgiliau a’u galluoedd presennol.

Cyflwynir y rhaglen trwy wersi, gweithdai, prosiectau byw, astudio unigol, trafodaethau grwp, beirniadaeth grwp; Bydd arddangosiadau (technegol ac ymarferol) a darlithoedd yn cael eu hategu gan gefnogaeth diwtorial a chyflwyniadau seminar. Yn ystod y rhaglen bydd myfyrwyr yn cael eu cefnogi i nodi cyfeiriadau yn y dyfodol, cyrsiau lefel uwch a gyrfaoedd yn llwyddiannus.

Nodweddir y cwrs hwn gan ymagweddau eang, radical ac arbrofol tuag at Gelf a Dylunio, gan alluogi cyrsiau Celf, Dylunio neu Gyfryngau ôl-Lefel 3, megis UG / A2 neu Ddiploma Estynedig, a dysgwyr aeddfed i wneud dewisiadau gwybodus am lwybrau gyrfa a dilyniant.

 • Gofynion Mynediad

  Os ydych chi o dan 21 oed mae'n rhaid bod gennych chi un o'r canlynol: 5 pas TGAU ar radd A * - C, (neu gyfwerth) ynghyd â Diploma Estynedig (cysylltiedig â Chelf a Dylunio) neu ddau bwnc UG NEU un Safon Uwch lawn a bod dros 17 oed. . Mae angen i bob myfyriwr gyflwyno portffolio o waith ymarferol mewn cyfweliad. Rydym yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr aeddfed.

  Os ydych chi dros 21 oed, heb lawer o gymwysterau ond â diddordeb yn y Celfyddydau Gweledol, cysylltwch â ni i siarad am sut y gallwn eich helpu chi.

 • Rhagolygon Gyrfa

  Mae dilyniant o'r cwrs hwn yn aml yn lle ar raglen radd mewn maes Celf, Dylunio neu'r Cyfryngau. Mae rhai myfyrwyr hefyd yn symud ymlaen yn syth i gyflogaeth f / t neu waith ar eu liwt eu hunain mewn maes Celf a Dylunio neu'i gilydd.

  Mae myfyrwyr llwyddiannus wedi cael cynnig lleoedd mewn llawer o wahanol brifysgolion ledled y DU; Caerdydd, Llundain, Glasgow, Falmouth, Lerpwl, Wrecsam, Abertawe, Aberystwyth, Bryste, Birmingham, Manceinion a llawer mwy.

 • Modiwlau’r cwrs

  Cam Un - Lefel 3: Mae'r cam hwn yn helpu'r myfyrwyr i nodi eu potensial a'u hoffter o feysydd astudio arbenigol. Anogir myfyrwyr i arbrofi gydag amrywiaeth o ddefnyddiau a dulliau ac fe'u cyflwynir i ystod eang o feysydd cwricwlwm fel Celf Gain, Graffeg, Ffasiwn, Astudiaethau 3D, Ffotograffiaeth a Thecstilau ac ati. Mae Cam Un hefyd yn cyflwyno astudiaethau cyd-destunol sy'n parhau trwy gydol y Cyfnod. Dau a Thri.

  Cam Dau - Lefel 3: Anogir myfyrwyr i nodi, ar gyfer astudiaeth bellach, sector penodol yn y diwydiant Celf a Dylunio ac adeiladu portffolio sy'n targedu'r maes hwnnw. Gall meysydd astudio gynnwys; Peintio, Argraffu, Darlunio, Gemwaith, Tecstilau, Cerflunwaith, Gosod, Patrwm Arwyneb, Crefftau, Fideo, Ffotograffiaeth, Animeiddio, Graffeg, dodrefn, Cerameg, Ffasiwn, Tu Mewn a Dylunio Theatr.

  Cam Tri - Lefel 4: Mae myfyrwyr yn cwblhau Prosiect Mawr Terfynol, a gyflwynir i'w asesu a'i ardystio ar ffurf arddangosfa gyhoeddus a phortffolio.

 • Asesiad

  Byddwch yn dysgu trwy amrywiaeth o weithdai theori ac ymarferol.

  Gwneir asesiad gan ddefnyddio ystod o strategaethau asesu gan gynnwys cyflwyniadau, arddangosfeydd, adroddiadau, traethodau a phortffolio ymarferol; digidol a thraddodiadol.

  Mae'r Prosiect Mawr Terfynol wedi'i raddio yn PASS, MERIT neu DISTINCTION ac mae hyn yn cael ei gadarnhau gan Arholwr Allanol a fydd yn ymweld â'r Coleg i weld arddangosfa o'r gwaith.

 • Costau Ychwanegol

  Bydd costau ychwanegol yn gysylltiedig â chwrs, yn bennaf ar gyfer offer personol sylfaenol fel brwsys, pensiliau, creonau, cof bach ac ati.

  Gallai costau eraill gynnwys teithiau i arddangosfeydd ac amgueddfeydd.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Afan

Coleg Y Drenewydd

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd