Economeg Safon Uwch (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r Economeg Lefel UG / Lefel A yn gwrs addysg bellach dwy flynedd amser llawn wedi’i leoli yn yr Academi Chweched Dosbarth (SFA) sydd wedi’i gynllunio ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb yn yr economi a’i effaith ar fywyd bob dydd. Byddwch yn archwilio materion fel: a oedd y DU yn iawn i aros allan o’r Ewro, pam mae trethi petrol mor uchel, sut i frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd, a pham mae rhai ardaloedd o’r wlad yn perfformio’n well nag eraill.

Bydd diddordeb gwirioneddol mewn materion cyfoes a’r byd o’ch cwmpas yn helpu’ch dealltwriaeth o’r pwnc. Edrychwn ar Micro-Economeg – astudio defnyddwyr a busnesau – a Macro-Economeg – astudio materion ehangach fel chwyddiant, diweithdra a dirwasgiad.

Ymgeisio am Lefelau UG neu Lefel A? Cliciwch ‘Gwnech Gais Nawr’ ar unrhyw UN o’r pynciau y mae gennych ddiddordeb mewn eu hastudio. Llenwch y ffurflen gais ar-lein, lle gofynnir i chi nodi’ch dau ddewis arall. Yna archebwch apwyntiad Cyfweliad i gwrdd â’r tiwtoriaid a thrafod y dewisiadau sydd orau gennych.

 • Gofynion Mynediad

  6 TGAU â Gradd C neu uwch gan gynnwys Saesneg Iaith â Gradd C a Mathemateg â Gradd B.

 • Rhagolygon Gyrfa

  Mae'r llwybr dilyniant cydnabyddedig ar gwrs Addysg Uwch yng Ngrwp Colegau NPTC neu brifysgol arall. Bydd prifysgol yn ystyried Lefel A mewn Economeg fel pwnc sy'n datblygu sgiliau dadansoddol ac ysgrifenedig.

  Mae bron pob sefydliad mawr yn y wlad yn cyflogi economegydd i ryw raddau, gan wneud Economeg yn bwnc pwerus ar gyfer agor drysau i bob math o alwedigaethau.

 • Costau Ychwanegol

  Efallai y bydd costau cysylltiedig â chwrs am eitemau fel, ond heb fod yn gyfyngedig i, werslyfrau, deunydd ysgrifennu, argraffu, ac ymweliadau addysgol dros nos.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

2 years

Ffioedd

Polisi Ffioedd