Crynodeb o’r cwrs

Mae’r Economeg Lefel UG / Lefel A yn gwrs addysg bellach dwy flynedd amser llawn wedi’i leoli yn yr Academi Chweched Dosbarth (SFA) sydd wedi’i gynllunio ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb yn yr economi a’i effaith ar fywyd bob dydd. Byddwch yn archwilio materion fel: a oedd y DU yn iawn i aros allan o’r Ewro, pam mae trethi petrol mor uchel, sut i frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd, a pham mae rhai ardaloedd o’r wlad yn perfformio’n well nag eraill.

Bydd diddordeb gwirioneddol mewn materion cyfoes a’r byd o’ch cwmpas yn helpu’ch dealltwriaeth o’r pwnc. Edrychwn ar Micro-Economeg – astudio defnyddwyr a busnesau – a Macro-Economeg – astudio materion ehangach fel chwyddiant, diweithdra a dirwasgiad.

Ymgeisio am Lefelau UG neu Lefel A? Cliciwch ‘Gwnech Gais Nawr’ ar unrhyw UN o’r pynciau y mae gennych ddiddordeb mewn eu hastudio. Llenwch y ffurflen gais ar-lein, lle gofynnir i chi nodi’ch dau ddewis arall. Yna archebwch apwyntiad Cyfweliad i gwrdd â’r tiwtoriaid a thrafod y dewisiadau sydd orau gennych.