Astudiaethau Gofal – Gradd Sylfaen (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Bydd y rhaglen hon yn siwtio myfyrwyr sy’n dymuno datblygu ystod eang o sgiliau a gwybodaeth sy’n berthnasol i Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Bydd yn rhoi’r wybodaeth a’r mewnwelediadau angenrheidiol i chi allu datblygu dealltwriaeth o reoli sefydliadau iechyd a gofal cymdeithasol yn fwy effeithiol.

Partneriaeth: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

 • Gofynion Mynediad

  Mae’r meini prawf mynediad yn nodweddiadol, ond mae’r Coleg yn ystyried pob cais ar ei ben ei hun sy’n golygu y gallwn roi cynigion yn seiliedig ar gymwysterau, prof l personol a phro ad. Os oes gennych unrhyw ymholiadau mewn perthynas â’ch cynnig, cysylltwch â’n Tîm Derbyniadau.

  Cynnig nodweddiadol: 1 Safon Uwch gradd E neu brof l PP/PPP mewn cymhwyster Lefel 3 BTEC a 5 TGAU Gradd C neu uwch, yn cynnwys Saesneg a Mathemateg (neu gymwysterau cyfatebol).

 • Rhagolygon Gyrfa

  Y llwybr dilyniant cydnabyddedig ar gyfer y cwrs hwn yw BSc (Anrh) mewn Astudiaethau Gofal - gradd atodol.

  Mae gan raddedigion gy eoedd cy ogaeth mewn ystod eang o ddisgyblaethau ym maes iechyd a gofal cymdeithasol, er enghraifft: cynrychiolydd gwerthu nwyddau meddygol, rolau mewn cartre nyrsio, gofal cymdeithasol neu ofalwyr yn y GIG.

 • Manylion y cwrs

  Dulliau Addysgu a Dysgu

  Bydd y rhaglen hon yn cynnwys darlithoedd, tiwtorialau a lleoliad gwaith sylweddol.

  Costau Cwrs Ychwanegol

  Teithio i'ch lleoliad gwaith ac adref.

 • Manylion y cwrs

  Mae modiwlau Blwyddyn 1 yn cynnwys:

  • Pwysigrwydd Cyfathrebu wrth Hyrwyddo
  • Cydraddoldeb ac Urddas ym maes Gofal
  • Gweithio Rhyngbroffesiynol
  • Materion Cyfoes parthed Diogelu Unigolion sy'n Agored i Niwed
  • Sgiliau Astudio
  • Materion Cyfoes
  • Arferion y Gweithle.

  Mae modiwlau Blwyddyn 2 yn cynnwys:

  • Agweddau seicogymdeithasegol ar Iechyd a Lles
  • Ymchwilio meysydd Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn ehangach
  • Gweithredu newidiadau ym maes Ymarfer Gofal
  • Effaith Poblogaeth sy'n Heneiddio
  • Y Trydydd Sector
  • Arferion y Gweithle.
 • Asesiad

  Fel arfer bydd raid i chi gwblhau portffolios, cy wyniadau llafar a phoster, a thasgau ysgrifenedig wrth i chi symud ymlaen drwy’r rhaglen.

Dull Astudio

Addysg Uwch a Graddau

Lleoliad

Coleg Afan - 01639 648200

Hyd y cwrs

2 Flynedd - Amser-Llawn

Cod UCAS

L510

Côd Sefydliad

N13

Ffioedd

Ffioedd 2019/20:
£9000 y Flwyddyn