Astudiaethau Plentyndod – Gradd Sylfaen (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Bydd y rhaglen hon yn siwtio myfyrwyr sy’n dymuno datblygu ystod eang o sgiliau a gwybodaeth sy’n berthnasol i weithio â phlant. Mae hyn yn cynnwys nyrsys, ymwelwyr iechyd, addysgwyr blynyddoedd cynnar, gweithwyr meithrinfeydd yn y sectorau cyhoeddus ac annibynnol, gweithwyr cymdeithasol a phobl sy’n gweithio yn y sectorau cy awnder ieuenctid a gorfodi’r gyfraith.

Partneriaeth: Prifysgol De Cymru

 • Gofynion Mynediad

  Mae’r meini prawf mynediad yn nodweddiadol, ond mae’r Coleg yn ystyried pob cais yn unigol, sy’n golygu y gallwn roi cynigion yn seiliedig ar gymwysterau, prof l personol a phro ad. Os oes gennych unrhyw ymholiadau mewn perthynas â’ch cynnig, cysylltwch â’n Tîm Derbyniadau.

  Cynnig nodweddiadol: 2 Safon Uwch gradd D neu brof l MP/PPP mewn cymhwyster Lefel 3 BTEC a thri TGAU Gradd C neu uwch, yn cynnwys Saesneg a Mathemateg (neu gymwysterau cyfatebol).

 • Rhagolygon Gyrfa

  Y llwybr dilyniant cydnabyddedig ar gyfer y cwrs hwn yw BSc (Anrh) mewn Astudiaethau Plentyndod - gradd atodol. Mae gan raddedigion gy eoedd cy ogaeth mewn ystod eang o ddisgyblaethau ym maes gofal plant, er enghraifft: gweithiwr chwarae, gweithiwr plentyn/ teulu, gweithwyr cymorth, rheolwr gofal plant, gweithwyr cymorth dysgu a chymorthyddion addysgu.

 • Manylion y cwrs

  Er mwyn cyflawni gofynion y cwrs, disgwylir i’r dysgwyr ennill cy ogaeth wirfoddol neu gy ogedig mewn sefydliad gyda phlant neu bobl ifanc gan weithio o leiaf 600 awr dros gyfnod o 2 ynedd.

  Dulliau Addysgu a Dysgu

  Bydd y rhaglen hon yn cynnwys darlithoedd, seminarau, gwaith prosiect a sesiynau tiwtorial.

  Costau Cwrs Ychwanegol

  Teithio i'ch lleoliad gwaith ac adref.

 • Manylion y cwrs

  Modiwlau:

  • Ymchwil
  • Cyfathrebu a Phartneriaeth
  • Damcaniaethau Datblygu
  • Chwarae a Hamdden
  • Materion Cwricwlwm
  • Diogelu Plant a Phobl Ifanc
  • Iechyd a Lles Plant a Phobl Ifanc
  • Arferion Uwch yn y Gwasanaethau i Blant a Phobl Ifanc
  • Hyrwyddo Cydraddoldeb Amrywiaeth a Chynhwysiant
  • Arwain Gwaith yn y Gwasanaethau i Blant a Phobl Ifanc Newid)
 • Asesiad

  Bydd raid i chi gwblhau cy wyniadau a thasgau ysgrifenedig wrth i chi symud ymlaen drwy’r rhaglen. Mae asesiad ymarferol yn ofynnol mewn un modiwl.

Dull Astudio

Addysg Uwch a Graddau
Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Y Drenewydd - 01686 614200

Coleg Afan - 01639 648200

Coleg Bannau Brycheiniog - 01686 614400

Hyd y cwrs

2 Flynedd (Amser Llawn)

Cod UCAS

L520

Côd Sefydliad

N13