Gwasanaethau Cyhoeddus – HND (Amser-Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Lleoedd ar gael ar gyfer mis Medi 2020!

Mae’r rhaglen hon yn addas i fyfyrwyr sydd eisiau datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o wasanaethau cyhoeddus mewn lifrai a heb lifrai.

 • Gofynion Mynediad

  Mae meini prawf mynediad yn cynrychioli cynnig arferol ond mae’r coleg yn ystyried pob cais ar ei ben ei hun felly mae modd i ni wneud cynnig ar sail cymwysterau, proffeil personol a phro ad. Os oes gennych unrhyw gwestiynau yngly^n a^’ch cynnig cysylltwch a^’n Ti^m Derbyniadau. Cynnig nodweddiadol: 2 gymhwyster Safon U Gradd E neu ‘PP/PPP’ cymhwyster BTEC Lefel 3 a 5 TGAU Gradd C neu uwch, gan gynnwys Saesneg a Mathemateg (neu gymwysterau cyfatebol).

 • Rhagolygon Gyrfa

  Y llwybr dilyniant cydnabyddedig ar gyfer y cwrs hwn yw trydedd wyddyn BA (Anrh) mewn Gwasanaethau Cyhoeddus. Mae gan raddedigion gy eoedd i gael gyrfa mewn ystod eang o ddisgyblaethau ym maes gwasanaethau cyhoeddus, er enghraifft: Swyddog yn y Lluoedd Arfog, Swyddog Arfau yn y Llynges Frenhinol, Swyddog Hyfforddiant Corfforol yn y RAF, Swyddog Cy enwadau a Logisteg ym Myddin Prydain, Swyddog yr Heddlu, Swyddog Carchar, Diffoddwr Ta^n, NBS/ Parafeddyg, Swyddog Asiantaeth F niau'r DU, swydi rheoli yn y gwasanaethau cyhoeddus heb lifrai er enghraifft gweithio yn yr awdurdodau lleol a llawer mwy.

 • Modiwlau’r cwrs

  Bydd myfyrwyr yn dysgu drwy gyfrwng cyfres o ddarlithoedd, sesiynau ymarferol, seminarau a thiwtorialau. Bydd gofyn cy awni astudiaethau annibynnol ychwanegol. Mae modiwlau'n cynnwys: Prosiectau ymchwil mewn Gwasanaethau Cyhoeddus (GC) ar raddfa fach, Sefydliadau ac Ymddygiad ym maes GC, Y Llywodraeth, Penderfyniadau a GC, Rheoli Iechyd a Dioglewch ym maes GC, Sgiliau Awyr Agored Personol, Gwasanaethau Gofal Gwarchodol ym maes GC, Triniaeth Deg ym maes TG, Cynllunio mewn argyfwng, Technoleg a GC, Agweddau ar y Gyfraith Droseddol, Gostwng Troseddau a Diogelwch y Gymuned, Cyfiawnder a Chosbi, Datblygiad Personol a Phroffesiynol.Gallai modiwlau gael eu newid ar o^l i fanyldebau newydd Pearson gael eu cyhoeddi i'w defnyddio o s Medi 2018.Yn yr ail wyddyn, bydd cy e i fyfyrwyr gy awni'r dystysgrif Gwybodaeth am Blismona (CKP) a bydd hefyd cy e i gy awni'r Security Industry Authority Security Licence (am f ychwanegol) a fydd yn galluogi ymgeiswyr llwyddiannus i weithio'n gyfreithiol yn y diwydiant diogelwch a digwyddiadau.

 • Asesiad

  Fel arfer bydd angen i chi gwblhau portffolios, cy wyniadau a thasgau ysgrifenedig wrth i chi fynd yn eich blaen.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Academi Chwaraeon Llandarcy

Hyd y cwrs

2Y

Cod UCAS

29H1

Côd Sefydliad

N13

Ffioedd

Polisi Ffioedd