Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn ar gyfer unigolion sydd â chyfrifoldeb am ofal plant a babanod ar lefel broffesiynol sy’n darparu’r wybodaeth a’r cymhwysedd ymarferol i ddelio ag ystod o sefyllfaoedd cymorth cyntaf pediatreg.

Mae’r cymhwyster hwn yn cwrdd â gofynion Cyfnod Sylfaen y Blynyddoedd Cynnar.

Mae’r cwrs hwn yn cwmpasu’r pynciau a ganlyn:
– Deall rôl a chyfrifoldebau’r cynorthwyydd cyntaf pediatreg
– Yn gallu asesu sefyllfa frys yn ddiogel
– Yn gallu darparu cymorth cyntaf i faban a phlentyn sydd wedi cael sioc drydanol
– Yn gallu darparu cymorth cyntaf i faban a phlentyn sy’n tagu
– Yn gallu darparu cymorth cyntaf i faban a phlentyn â gwaedu allanol, anaffylacsis neu sy’n anymatebol
– Gwybod sut i ddarparu cymorth cyntaf i faban neu blentyn sy’n dioddef o sioc
– Gwybod sut i ddarparu cymorth cyntaf i faban neu blentyn gyda brathiadau, pigiadau a mân anafiadau
– Yn gallu darparu cymorth cyntaf i faban neu blentyn sydd ag amheuaeth o anafiadau i esgyrn, cyhyrau a chymalau
– Yn gallu darparu cymorth cyntaf i faban neu blentyn yr amheuir ei fod yn dioddef o anafiadau i’w ben a’i asgwrn cefn
– Gwybod sut i ddarparu cymorth cyntaf i faban neu blentyn gyda chyflyrau sy’n effeithio ar y llygaid, y clustiau a’r trwyn
– Gwybod sut i ddarparu cymorth cyntaf i faban neu blentyn sydd â chyflwr meddygol acíwt neu salwch sydyn
– Gwybod sut i ddarparu cymorth cyntaf i faban neu blentyn sy’n profi eithafion tymheredd y corff
– Gwybod sut i ddarparu cymorth cyntaf i faban neu blentyn gyda llosgiadau a sgaldiadau
– Gwybod sut i ddarparu cymorth cyntaf i faban neu blentyn yr amheuir ei fod yn wenwyno