Twristiaeth Ryngwladol a Rheoli Digwyddiadau – HNC (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Bydd y rhaglen hon yn siwtio myfyrwyr sy’n dymuno datblygu ystod eang o sgiliau ym maes twristiaeth, digwyddiadau a busnes. Bydd yn rhoi’r wybodaeth a’r mewnwelediadau angenrheidiol i chi allu datblygu dealltwriaeth o reoli sefydliadau twristiaeth a digwyddiadau yn fwy effeithiol.

Partneriaeth: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

 • Gofynion Mynediad

  Mae’r meini prawf mynediad yn nodweddiadol, ond mae’r Coleg yn ystyried pob cais ar ei ben ei hun sy’n golygu y gallwn roi cynigion yn seiliedig ar gymwysterau, prof l personol a phro ad. Os oes gennych unrhyw ymholiadau mewn perthynas â’ch cynnig, cysylltwch â’n Tîm Derbyniadau.

  Cynnig nodweddiadol: 2 Safon Uwch Gradd E neu brof l MP/PPP mewn cymhwyster Lefel 3 BTEC a 5 TGAU Gradd C neu uwch, yn cynnwys Saesneg a Mathemateg (neu gymwysterau cyfatebol).

 • Rhagolygon Gyrfa

  Y llwybr dilyniant cydnabyddedig ar gyfer y rhaglen hon yw ail wyddyn BA (Anrh) mewn Twristiaeth Ryngwladol a Rheoli Digwyddiadau.

  Mae gan raddedigion gy eoedd cy ogaeth mewn ystod eang o ddisgyblaethau ym maes twristiaeth a digwyddiadau, er enghraifft: cynadledda a rheoli digwyddiadau, ymgynghoriaeth dwristiaeth a chynllunio, trefnu teithiau, y diwydiant hedfan, marchnata ac ymgynghori.

 • Manylion y cwrs

  Dulliau Addysgu a Dysgu

  Bydd y rhaglen hon yn cynnwys darlithoedd, gwaith maes a sesiynau ymarferol a thiwtorial.

  Costau Cwrs Ychwanegol

  Adnoddau digwyddiadau tua £20.

 • Manylion y cwrs

  Mae modiwlau yn cynnwys:

  • Datblygiad Personol a Phroffesiynol Cymhwysol
  • Ymddygiad mewn Cyfundrefnau
  • Cyflwyniad i Letygarwch, Twristiaeth a Digwyddiadau
  • Marchnata ym meysydd Twristiaeth, Lletygarwch, Digwyddiadau a'r Celfyddydau Coginio
  • Arferion Gweithredu Digwyddiadau
  • Lletygarwch Cyfoes
 • Asesiad

  Fel arfer bydd angen i chi gwblhau portffolios, cy wyniadau a thasgau ysgrifenedig wrth i chi fynd yn eich blaen, a sefyll arholiadau fel arfer ar ddiwedd pob blwyddyn academaidd.

 • Costau Ychwanegol

  Ni fydd costau ychwanegol cysylltiedig â chwrs.

Dull Astudio

Addysg Uwch a Graddau

Lleoliad

Coleg Castell-nedd - 01639 648000

Hyd y cwrs

2 Flynedd - Rhan-Amser

Ffioedd

Ffioedd 2019/20:
£4500 y Flwyddyn