Astudiaethau Busnes – HND (Amser Llawn neu Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Bydd y rhaglen hon yn gweddu i fyfyrwyr sy’n dymuno datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth am yr amgylchedd busnes modern.

Partneriaeth: Prifysgol De Cymru

 • Gofynion Mynediad

  Mae'r meini prawf mynediad yn nodi cynnig nodweddiadol ond mae'r Coleg yn ystyried pob cais ar sail unigol sy'n golygu y gallem wneud cynigion yn seiliedig ar gymwysterau, proffil personol a phrofiad. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch eich cynnig cysylltwch â'n Tîm Derbyn.

  Cynnig nodweddiadol: 2 Safon Uwch â gradd D neu broffil MP/PPP o gymhwyster Lefel 3 BTEC a thri TGAU â Gradd C neu uwch, gan gynnwys Saesneg a Mathemateg (neu gymwysterau cyfwerth).

 • Rhagolygon Gyrfa

  Y llwybr datblygiad cydnabyddedig ar gyfer y cwrs hwn yw'r BA (Anrh) Astudiaethau Busnes - gradd atodol.

  Mae gan raddedigion ragolygon cyflogaeth mewn ystod eang o ddisgyblaethau busnes, er enghraifft: rheoli busnes, ymgynghoriaeth, cyfrifyddu, ymchwil defnyddwyr, dadansoddi ystadegol, marchnata a rheoli adwerthu.

 • Manylion y cwrs

  Bydd y rhaglen hon yn gweddu i fyfyrwyr sy'n dymuno datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth am yr amgylchedd busnes modern.

  Mae modiwlau'n cynnwys: Datblygiad Academaidd a Phroffesiynol, Entrepreneuriaeth a Dechrau Busnes, Gwaith ac Ymddygiad Sefydliadol, Economeg, Y Gyfraith a Rheoleiddio, Sylfeini mewn Marchnata a Rheoli Gwybodaeth Ariannol.

 • Asesiad

  Fel arfer bydd yn rhaid i chi gwblhau portffolios, cyflwyniadau ac aseiniadau ysgrifenedig wrth i chi gamu ymlaen, ac fel arfer byddwch yn sefyll arholiadau ar ddiwedd pob blwyddyn academaidd.

Dull Astudio

Addysg Uwch a Graddau

Lleoliad

Coleg Castell-nedd - 01639 648000

Hyd y cwrs

2 Flynedd Llawn-Amser, 3 Blynedd Rhan-Amser

Cod UCAS

091N

Côd Sefydliad

N13

Ffioedd

Ffioedd 2019/20:
Llawn-Amser: £7500 y Flwyddyn
Rhan-Amser: £2640 y Flwyddyn

Dyddiau/Amseroedd

Llawn-Amser: Dydd Llun a Dydd Iau 9yb – 5yp

Rhan-Amser: Dydd Mawrth 5yp-9:30yh neu Dydd Iau 9yb-5yp