Chwaraeon – HND (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Bydd y rhaglen hon yn addas i fyfyrwyr sy’n dymuno datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o hyfforddi a datblygu chwaraeon.

Mae modiwlau’n cynnwys: Anatomeg & Ffisioleg ar gyfer Chwaraeon ac Ymarfer Corff, Egwyddorion Chwaraeon, Hyfforddi Chwaraeon a Seicoleg Ymarfer Corff, Prosiect Ymchwil, Maethu ar gyfer Chwaraeon ac Ymarfer Corff, Dadansoddi Perfformiad Chwaraeon, Hyfforddi a Ffitrwydd ar gyfer Chwaraeon ac Ymarfer Corff, Sut mae datblygu chwaraeon wedi newid, Profiad gwaith ac ymarfer ac Adsefydlu ym maes Chwaraeon.

Partneriaeth: Pearson

 • Gofynion Mynediad

  Gofynion Mynediad

  • 80 pwynt tariff UCAS o gymwysterau Safon U neu gymwysterau cyfatebol Lefel 3.
  • TGAU gradd C neu uwch, gan gynnwys Saesneg a Mathemateg (neu gymwysterau cyfatebol)
  • Mae Cymwysterau Cenedlaethol Uwch BTEC yn cael eu hachredu ar y Fframwaith Cymwysterau a Chredydau ar gyfer dysgwyr 18 oed a throsodd.

  Mae'r Coleg yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr brwdfrydig o bob cefndir. Rydym yn cydnabod nad yw potensial myfyriwr yn dod i'r amlwg bob amser o fewn cymwysterau academaidd ffurfiol a chroesawir ceisiadau felly gan unigolion o gefndiroedd sydd heb gynrychiolaeth ddigonol mewn addysg uwch.

  Efallai y bydd modd i chi ddangos dysgu blaenorol y gellir ei ddefnyddio i drefnu pwynt mynediad ddiweddarach i mewn i'r cwrs neu gael eich esgusodi o rai modiwlau. Os felly, cysylltwch ag arweinydd y cwrs cyn gynted ag y bo modd i drafod dysgu blaenorol.

   

 • Rhagolygon Gyrfa

  Y llwybr dilyniant cydnabyddedig ar gyfer y cwrs hwn yw BA Anrh mewn Hyfforddi a Pherfformiad Chwaraeon - gradd atodol (1 flwyddyn).

  Mae gan raddedigion ragolygon cyflogaeth mewn amrywiaeth eang o ddisgyblaethau chwaraeon ac ymarfer corff, er enghraifft, hyfforddwyr chwaraeon, swyddogion datblygu chwaraeon, athrawon addysg gorfforol, darlithwyr chwaraeon, rheolwyr chwaraeon, hyfforddwyr personol a llawer mwy.

   

 • Manylion y cwrs

  Mae modiwlau'n cynnwys: Anatomeg & Ffisioleg ar gyfer Chwaraeon ac Ymarfer Corff, Egwyddorion Chwaraeon, Hyfforddi Chwaraeon a Seicoleg Ymarfer Corff, Prosiect Ymchwil, Maethu ar gyfer Chwaraeon ac Ymarfer Corff, Dadansoddi Perfformiad Chwaraeon, Hyfforddi a Ffitrwydd ar gyfer Chwaraeon ac Ymarfer Corff, Sut mae datblygu chwaraeon wedi newid, Profiad gwaith ac ymarfer ac Adsefydlu ym maes Chwaraeon.

   

 • Asesiad

  Mae cymwysterau Cenedlaethol Uwch BTEC yn cael eu hasesu drwy gyfeirio at feini prawf ac mae gofyn i ganolfannau asesu tystiolaeth dysgwyr yn erbyn meini prawf asesu a chanlyniadau dysgu cyhoeddedig. Bydd gofyn i chi fel arfer gwblhau portffolios, cyflwyniadau, gweithgareddau ymarferol ac adroddiadau ysgrifenedig wrth ichi symud ymlaen drwy'r cwrs hwn. Bydd pob uned yn cael ei raddio'n unigol fel 'pasio', 'teilyngdod' neu 'clod'.

 • Costau Ychwanegol

  Bydd costau ychwanegol yn gysylltiedig â'r cwrs hwn

Dull Astudio

Addysg Uwch a Graddau

Lleoliad

Academi Chwaraeon Llandarcy - 01639 648720

Hyd y cwrs

2 Flynedd - Amser-Llawn

Cod UCAS

CX62

Côd Sefydliad

N13

Ffioedd

Ffioedd 2019/20:
£7500 y Flwyddyn