Iechyd y Cyhoedd – Diploma Addysg Uwch (Amser-Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Bydd y rhaglen hon yn siwtio myfyrwyr sy’n dymuno datblygu eu gwybodaeth am fentrau iechyd cyhoeddus cyfredol. Byddai hyn yn ategu rolau presennol ym maes iechyd a gofal cymdeithasol neu ofal plant, ac o bosibl gall agor drysau tuag at ddilyniant o ran gyrfa neu astudiaeth. Mae’r cwrs yn adlewyrchu’r ymagweddau newidiol tuag at iechyd, gan symud o ymagwedd sy’n seiliedig ar “salwch” tuag at ymagwedd sy’n seiliedig ar “leisiant”.

 • Gofynion Mynediad

  Cwblhau TGU neu Dystysgrif Addysg Uwch neu gymhwyster Lefel 4 cyfatebol mewn pwnc perthnasol yn llwyddiannus. Os oes gennych TGU neu Dystysgrif AU mewn maes pwnc arall, bydd mynediad ar y cwrs yn ddibynnol ar y modiwlau yr ydych wedi eu cy awni. Mae gwiriad DBS uwch yn angenrheidiol ar gyfer y rhaglen hon, a chodir ta^l ychwanegol ar y myfyriwr am hynny. Tra bod y meini prawf mynediad uchod yn nodweddiadol, mae’r Coleg yn ystyried pob cais yn unigol, sy’n golygu ei bod yn briodol mewn rhai achosion i roi cynnig ar sail eu prof l personol a phro ad i rai nad ydynt yn bodloni’r meini prawf. Os oes gennych unrhyw ymholiadau mewn perthynas a^’ch cynnig, cysylltwch a^’n Ti^m Derbyniadau.

 • Rhagolygon Gyrfa

  Y llwybr dilyniant cydnabyddedig ar gyfer y cwrs hwn yw BSc mewn Astudiaethau Gofal - gradd atodol. Mae gan raddedigion gy eoedd cy ogaeth mewn ystod eang o ddisgyblaethau ym maes iechyd a gofal cymdeithasol, er enghraifft: arbenigwr hyrwyddo iechyd, swyddogion elusennau, gweithwyr datblygu cymunedol, cynrychiolwyr gwerthu nwyddau meddygol, gweinyddwyr a rheolwyr gwasanaeth iechyd.

 • Modiwlau’r cwrs

  Bydd y rhaglen hon yn cynnwys darlithoedd, sesiynau ymarferol, seminarau a sesiynau tiwtorial. Mae modiwlau yn cynnwys: Epidemioleg Gymdeithasol, Cyflwyniad i Iechyd Cyhoeddus, Diogelu Iechyd, Deall Polisi Iechyd Cyhoeddus, Gweithio mewn Partneriaeth, Integreiddio Ymchwil mewn Arferion IechydGofal Cymdeithasol. Bydd y rhaglen hon yn cael ei hailgymeradwyo yn 2018 a gallai'r modiwlau gael eu newid.

 • Asesiad

  Fel arfer, bydd raid i chi gwblhau tasgau ysgrifenedig a chy wyniadau wrth i chi symud ymlaen drwy’r rhaglen.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Afan

Hyd y cwrs

1Y

Cod UCAS

C7TW

Côd Sefydliad

N13

Ffioedd

19/20 fees: £7,500

Polisi Ffioedd