Crynodeb o’r cwrs

Mae Rheoliadau Iechyd a Diogelwch (Cymorth Cyntaf) 1981 yn ei gwneud yn ofynnol i bob cyflogwr wneud trefniadau i sicrhau bod eu gweithwyr yn cael sylw ar unwaith os ydynt wedi’u hanafu neu’n sâl yn y gwaith. Mae hyn yn cynnwys cynnal asesiadau risg, penodi swm addas o gymorth cyntaf a darparu hyfforddiant cymorth cyntaf priodol.

Mae’r cwrs hwn yn rhoi’r sgiliau a’r hyder i ddysgwyr ymateb i ystod o ddamweiniau ac argyfyngau cymorth cyntaf a allai ddigwydd yn y gweithle.

Mae’r cwrs hwn yn cwmpasu’r pynciau a ganlyn:
Rheoliadau Iechyd a Diogelwch (Cymorth Cyntaf)
Rheoli digwyddiad
Blaenoriaethau cymorth cyntaf
Dadebru
Anafiadau cyffredin yn y gweithle
Rheoli gwaedu
Trin anafedig anymwybodol
Cyfathrebu a chynnwys blychau cymorth cyntaf
Sioc
Llosgiadau a sgaldio

Os ydych chi dros 19 oed ac yn byw yng Nghymru ar hyn o bryd fe allech chi fod yn gymwys ar gyfer cwrs AM DDIM o dan gyllid Cyfrifon Dysgu Personol (PLA) Llywodraeth Cymru. Gallwn drafod cyllid gyda chi ar ôl ymchwilio.