Crynodeb o’r cwrs

Mae cefnogi iechyd a llesiant unigolion yn agwedd hanfodol ar alluogi pobl i gael bywyd pleserus a boddhaus. Gall weithio gyda phobl i wella eu hiechyd, trwy addysg, cymorth, triniaeth ac arweiniad proffesiynol mewn unrhyw leoliad wneud gwahaniaeth sylweddol i bobl pan fydd ei angen arnynt, beth bynnag fo’u hoedran. Byddwch yn datblygu dealltwriaeth o’r theori sy’n sail i ymddygiad iechyd unigol a fydd yn gwella ansawdd y cymorth a ddarperir gennych ar gyfer cleientiaid sy’n cyrchu gwasanaethau cymunedol.
Mae’r cwrs hwn yn cael ei gynnal mewn partneriaeth â Phrifysgol y Drindod Dewi Sant.