Llywodraeth a Gwleidyddiaeth Safon UG/U (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Beth yw Llywodraeth a Gwleidyddiaeth Safon UG/U?
Mae Llywodraeth a Gwleidyddiaeth Safon UG/U yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau meddwl yn feirniadol a gwella eu gallu i ddehongli, arfarnu a gwneud sylwadau ar natur gwleidyddiaeth. Mae’n annog dysgwyr i ddatblygu hyder mewn gwleidyddiaeth a chael agwedd gadarnhaol tuag ati, ac i gydnabod ei phwysigrwydd yn eu bywydau eu hunain ac i gymdeithas.
Mae’r fanyleb yn annog dysgwyr i ddatblygu:
– gwybodaeth a dealltwriaeth o strwythurau a materion gwleidyddol cyfoes o fewn Cymru a’r Deyrnas Unedig (DU)
– gwybodaeth a dealltwriaeth o strwythurau a materion gwleidyddol byd-eang ehangach
– gwybodaeth a dealltwriaeth o’r dylanwadau a’r diddordebau sy’n
– effeithio ar benderfyniadau mewn llywodraeth a gwleidyddiaeth
– gwybodaeth a dealltwriaeth o hawliau a chyfrifoldebau unigolion a grwpiau
– ymwybyddiaeth o natur newidiol gwleidyddiaeth a’r berthynas rhwng syniadau, sefydliadau a phrosesau gwleidyddol
– y gallu i ddadansoddi, dehongli a gwerthuso gwybodaeth wleidyddol yn feirniadol i ffurfio dadleuon a llunio barn
– diddordeb mewn, gwleidyddiaeth gyfoes ac ymgysylltiad â hi.

Gwneud cais am Safon Uwch? Cliciwch ‘Gwneud Cais Nawr’ ar unrhyw UN o’r pynciau y mae gennych ddiddordeb ynddynt, llenwch y ffurflen gais ar-lein ac wedyn cadwch le ar gyfer Noson Wybodaeth i gyfarfod â’r tiwtoriaid a thrafod y pynciau o’ch dewis. Bydd modd i chi wedyn ddewis eich pynciau ar y noson!

 • Gofynion Mynediad

  - Isafswm o 6 TGAU graddau C yn cynnwys gradd C yn Saesneg Iaith
  - Nid oes angen gwybodaeth flaenorol am y pwnc hwn

 • Rhagolygon Gyrfa

  Mae’r fanyleb hon yn darparu sylfaen addas ar gyfer astudio llywodraeth a gwleidyddiaeth neu faes cysylltiedig drwy amrywiaeth o gyrsiau addysg uwch, symud ymlaen i’r lefel nesaf o gymwysterau galwedigaethol neu gyflogaeth.
  Mae’r cwrs hwn yn arbennig o addas ar gyfer myfyrwyr sydd wedi astudio’r Gyfraith, Hanes, Cymdeithaseg a Saesneg. Efallai y bydd hefyd yn apelio at fyfyrwyr sy’n dymuno astudio Llywodraeth a Gwleidyddiaeth neu Hanes ar lefel uwch.

 • Modiwlau’r cwrs

  Ar Safon UG mae Uned 1 yn gyflwyniad i sut mae Cymru
  a’r DU yn cael eu llywodraethu heddiw. Trwy astudio’r cyfansoddiad; y Cynulliad Cenedlaethol a’r Senedd; Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU; Y Goruchaf Lys a’r UE, bydd dysgwyr yn gallu trafod, dadansoddi a gwerthuso’r themâu, materion a dadleuon allweddol sy’n ymwneud â llywodraethu yng Nghymru a’r DU.

  Mae Uned 2 yn gyflwyniad i’r cysyniad o ddinasyddiaeth weithredol; hawliau a cyfrifoldebau dinasyddion, rhai o’r ffyrdd y gall dinasyddion gymryd rhan mewn democratiaeth a phwysigrwydd ymgysylltu â dinasyddion. Bydd dysgwyr yn gallu trafod, dadansoddi a gwerthuso’r themâu, materion a dadleuon allweddol, a disgwylir y bydd dysgwyr yn ymchwilio i ddatblygiadau ac enghreifftiau cyfoes.

 • Asesiad

  Asesiad 1: Arholiad ysgrifenedig o 1 awr 30 munud gyda chymysgedd o gwestiynau strwythuredig a chwestiynau ymateb estynedig
  Asesiad 2: Arholiad ysgrifenedig o 1 awr 30 munud gyda chymysgedd o gwestiynau strwythuredig a chwestiynau ymateb estynedig

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

2 years

Ffioedd

Polisi Ffioedd