Mynediad i Ddiploma AU – Busnes a Gwasanaethau Ariannol (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Nod y cwrs Mynediad i Fusnes a Gwasanaethau Ariannol yw paratoi dysgwyr i astudio Busnes mewn Addysg Uwch. Mae’n rhoi i chi yr wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau sydd eu hangen i symud ymlaen i Addysg Uwch neu i wella eich potensial o ran cyflogaeth.

 • Gofynion Mynediad

  Gall dysgwyr nad oes ganddynt unrhyw gymwysterau ffurfiol wneud cais; fodd bynnag, bydd angen asesiad sgiliau a chyfweliad i bennu addasrwydd ar gyfer y cwrs. Ni fydd angen i ddysgwyr â Mathemateg a Saesneg Iaith TGAU gradd C neu uwch ymgymryd â'r asesiad sgiliau ond byddant yn cael cyfweliad. Dylai fod gan ymgeiswyr agwedd gadarnhaol a dylent allu ymdopi'n dda â heriau a bod yn frwdfrydig, yn ddibynadwy ac yn aeddfed, a meddu ar dystiolaeth o brofiad bywyd

 • Rhagolygon Gyrfa

  Mae cwblhau'r cwrs yn caniatau mynediad i amrywiaeth eang o raglenni gradd yn cynnwys Busnes, Twristiaeth, Cyllid a'r Gyfraith. Gellir hefyd defnyddio cwblhau'r cwrs Mynediad i Addysg Uwch fel tystiolaeth o astudiaeth ddiweddar ac i geisio cyfleoedd gyrfa newydd. Mynediad uniongyrchol i gyrsiau twristiaeth a busnes AU.

 • Modiwlau’r cwrs

  • Gweinyddu Busnes
  • Cyllid Busnes
  • Sgiliau Astudio
  • Marchnata
  • Sgiliau cyfathrebu

 • Asesiad

  Cyflogir amrywiaeth o ddulliau rhyngweithiol dan arweiniad dysgwyr i sicrhau ysgogiad a datblygiad pob dysgwr. Cynhelir asesiadau gan ddefnyddio amrywiaeth o strategaethau asesu, gan gynnwys cyflwyniad, adroddiadau, traethodau, digwyddiadau a phrofion dosbarth.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Coleg Bannau Brycheiniog

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd