Mynediad i Ddiploma AU – Gofal Iechyd (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r Diploma Mynediad i Addysg Uwch – Gofal Iechyd yn gwrs rhagarweiniol sy’n datblygu’r hyder, y wybodaeth a’r sgiliau sy’n angenrheidiol i allu symud ymlaen i raglen addysg uwch berthnasol a chymryd rhan yn llwyddiannus a gwella potensial cyflogaeth.

Mae hwn wedi’i leoli yn yr adran Iechyd, Cymdeithasol a Gofal Plant (HSC).

 • Gofynion Mynediad

  Gall dysgwyr nad oes ganddynt unrhyw gymwysterau ffurfiol wneud cais; fodd bynnag, bydd angen asesiad sgiliau a chyfweliad i bennu addasrwydd ar gyfer y cwrs. Ni fydd angen i ddysgwyr â Mathemateg a Saesneg Iaith TGAU gradd C neu uwch ymgymryd â'r asesiad sgiliau ond byddant yn cael cyfweliad.

  Dylai fod gan ymgeiswyr agwedd gadarnhaol a dylent allu ymdopi'n dda â heriau a bod yn frwdfrydig, yn ddibynadwy ac yn aeddfed.

  Dylai fod gan ymgeiswyr agwedd gadarnhaol a dylent allu ymdopi'n dda â heriau a bod yn frwdfrydig, yn ddibynadwy ac yn aeddfed a thystiolaeth o brofiad bywyd.

 • Rhagolygon Gyrfa

  Bydd cwblhau'r cymhwyster yn llwyddiannus yn paratoi myfyrwyr ar gyfer astudiaethau Addysg Uwch mewn: nyrsio oedolion, nyrsio pediatrig, nyrsio iechyd meddwl, bydwreigiaeth, clywedeg, gwyddor barafeddygol, therapi iaith a lleferydd, ymarferydd adran llawfeddygaeth a gwaith cymdeithasol.

 • Modiwlau’r cwrs

  • Anatomeg a Ffisioleg
  • Gofal ac Iechyd
  • Seicoleg
  • Cymdeithaseg
  • Prosiect Ymchwiliol
  • Sgiliau cyfathrebu
  • Cyflwyniadau a Lluniau
  • Rhifedd

 • Asesiad

  Bydd dysgu ac addysgu yn digwydd drwy broses o ddarlithoedd, tiwtorialau, seminarau, trafodaethau, arddangosiadau, dysgu cyfunol a gwaith grwp. Caiff dysgwyr eu hasesu gan ddefnyddio amrywiaeth o strategaethau asesu, gan gynnwys cyflwyniad, adroddiadau, traethodau, a phrofion dosbarth.

 • Costau Ychwanegol

  Bydd costau ychwanegol cysylltiedig â'r cwrs.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Coleg Afan

Coleg Bannau Brycheiniog

Coleg Y Drenewydd

Coleg Pontardawe

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd