Rheoli Lletygarwch a’r Celfyddydau Coginio – HNC (Rhan Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Bydd y rhaglen hon yn gweddu i fyfyrwyr sy’n dymuno astudio’n rhan-amser er mwyn datblygu ystod eang o sgiliau lletygarwch, digwyddiadau a busnes. Bydd yn rhoi ichi’r wybodaeth a’r ddealltwriaeth sy’n angenrheidiol i ddatblygu dealltwriaeth am reoli sefydliadau lletygarwch ac arlwyo’n fwy effeithiol. Mae modiwlau’n cynnwys Gwasanaethau Lletygarwch a Gwesteion, Hanfodion Marchnata, Hanfodion Cyfrifyddu, Rheoli Gwyliau, Confensiynau a Digwyddiadau, Datblygiad Personol a Phroffesiynol Cymhwysol, Rheoli ac Ymddygiad Sefydliadol, Rheoli Isadrannau Ystafelloedd a Chyflwyniad i Letygarwch, Twristiaeth a Digwyddiadau.

Mae’r cwrs hwn yn cael ei redeg mewn partneriaeth gyda Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

  • Gofynion Mynediad

    Mae'r meini prawf mynediad yn nodi cynnig nodweddiadol ond mae'r Coleg yn ystyried pob cais ar sail unigol sy'n golygu y gallem wneud cynigion yn seiliedig ar gymwysterau, proffil personol a phrofiad. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch eich cynnig cysylltwch â'n Tîm Derbyn. Cynnig nodweddiadol: 1 Safon Uwch â gradd C neu uwch, neu 2 Safon Uwch â gradd E neu broffil MP/PPP o gymhwyster Lefel 3 BTEC a phum TGAU â Gradd C neu uwch, gan gynnwys Saesneg a Mathemateg (neu gymwysterau cyfwerth).

  • Rhagolygon Gyrfa

    Y llwybr datblygiad cydnabyddedig yw'r HND neu'r Radd Sylfaen mewn Rheoli Gwestai ac Arlwyo. Mae gan raddedigion ragolygon cyflogaeth mewn disgyblaethau lletygarwch ac arlwyo, er enghraifft: cynllunio priodasau a gwleddau, rheolwr bwyd a diod, rheolwr bwyty, lletygarwch corfforaethol a rheolwr cynadleddau a gwleddau.

  • Asesiad

    Yn bennaf byddwch yn cwblhau aseiniadau ysgrifenedig wrth i chi gamu ymlaen drwy'r rhaglen. Mae arholiad yn ofynnol ar gyfer un modiwl.

Dull Astudio

Dysgu-Oedolion

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

2Y

Ffioedd

19/20 fees: £4,500

Polisi Ffioedd