Safon UG/Safon U Troseddeg (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs Safon UG/ Safon U Troseddeg yn gymhwyster gydag elfennau o Seicoleg, y Gyfraith a Chymdeithaseg sy’n ategu astudiaethau yn y dyniaethau. Mae wedi’i leoli yn Academi’r Chweched Dosbarth (SFA). Mae hwn wedi’i gynllunio ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb mewn ymchwilio i droseddau, gweithio fel troseddegydd, gwyddoniaeth a dod yn wyddonydd yn y diwydiant. Mae hwn yn gymhwyster lefel 3 sy’n cyfateb yn fras i Safon UG/A, lle mae’r Dystysgrif Lefel 3 yn cael ei chwblhau yn y flwyddyn UG a’r Diploma Lefel 3 yn cael ei gwblhau yn y flwyddyn Safon U.

Troseddeg yw’r astudiaeth o droseddu o safbwynt cymdeithasol: achosion troseddu, effaith gymdeithasol troseddu, a’r troseddwyr sydd ynghlwm wrth droseddu.
Mae troseddegwyr yn astudio troseddeg mewn ymgais i ddeall yn well yr hyn sy’n ysgogi troseddwyr i ymddwyn mewn ffordd droseddol. Mae eu gwaith yn canolbwyntio’n gyffredinol ar astudio:
Damcaniaethau sy’n esbonio ymddygiad anghyfreithlon a/neu gwyrdröedig
– yr adwaith cymdeithasol i droseddu
– tirwedd wleidyddol rheolaeth gymdeithasol
– effeithiolrwydd polisïau gwrth-droseddu
– ymddygiad troseddol
– troseddau
– dioddefwyr troseddu

Yn gwneud cais am Safon Uwch? Cliciwch Gwnewch Gais Nawr ar unrhyw UN o’r pynciau y mae gennych ddiddordeb yn eu hastudio, llenwch y ffurflen gais ar-lein ac yna trefnwch ddod i Noson Wybodaeth i gyfarfod y tiwtoriaid a thrafod eich dewisiadau dymunol. Wedyn, gallwch ddewis eich pynciau ar y noson!

 • Gofynion Mynediad

  O leiaf chwe TGAU gradd C neu uwch gan gynnwys Saesneg Iaith. Nid oes angen gwybodaeth flaenorol am y pwnc

 • Rhagolygon Gyrfa

  A yw Troseddeg yn addas i mi?
  Bydd y cymhwyster cyffrous newydd hwn yn cefnogi dilyniant dysgwyr i Safon UG ac addysg uwch. Bydd yn ategu a chefnogi dysgwyr sy'n dymuno ymgymryd â phynciau'r dyniaethau e.e. Y Gyfraith, Hanes, Seicoleg a Chymdeithaseg. Fe'i cynlluniwyd i gynnig profiadau cyffrous a diddorol sy'n canolbwyntio'r dysgu drwy gaffael gwybodaeth a dealltwriaeth mewn cyd-destunau pwrpasol sy'n gysylltiedig â'r system cyfiawnder troseddol.

  Dilyniant:
  Prif ddiben y CBAC Diploma Cymhwysol Lefel 3 mewn Troseddeg yn bennaf yw defnyddio'r cymhwyster i gefnogi mynediad i gyrsiau gradd addysg uwch, fel:
  - BSc Troseddeg
  - BA Troseddeg
  - BA Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol
  - BSc (Anrh) Troseddeg a Seicoleg
  - LLB (Anrh) Y Gyfraith gyda Throseddeg
  - BA (Anrh) Cymdeithaseg a Throseddeg
  - BA (Anrh) Troseddeg
  - BSc (Anrh) Seicoleg a Chymdeithaseg
  BSc Troseddeg gyda'r Gyfraith

 • Modiwlau’r cwrs

  Beth fyddaf yn ei astudio?
  Uned 1: Ymwybyddiaeth Newidiol o Droseddu:
  Bydd yr uned orfodol gyntaf yn galluogi'r dysgwr i ddangos dealltwriaeth o wahanol fathau o droseddau, dylanwadau ar ganfyddiadau o droseddu a pham nad yw rhai troseddau'n cael eu hadrodd.
  Uned 2 Damcaniaethau Troseddegol:
  Bydd yr ail uned orfodol yn galluogi dysgwyr i gael dealltwriaeth o pam mae pobl yn troseddu, gan ddefnyddio’r hyn y maent wedi'i ddysgu yn Uned 1.
  Uned 3 Safle'r Drosedd i'r Llys Barn: Bydd y drydedd uned orfodol yn darparu dealltwriaeth o'r system cyfiawnder troseddol o'r foment y caiff trosedd ei nodi hyd at y dyfarniad.
  Bydd dysgwyr yn datblygu'r ddealltwriaeth a'r sgiliau sydd eu hangen i archwilio gwybodaeth er mwyn adolygu cyfiawnder dyfarniadau mewn achosion troseddol.
  4 Trosedd a Chosb: Yn yr uned orfodol olaf, bydd y dysgwyr yn cymhwyso eu dealltwriaeth o'r ymwybyddiaeth o droseddolrwydd, damcaniaethau troseddegol a'r broses o ddod â pherson a gyhuddir i'r llys er mwyn gwerthuso effeithiolrwydd rheolaeth gymdeithasol i gyflawni polisi cyfiawnder troseddol.

  Mae gan bob uned o fewn y cymhwyster bwrpas cymhwysol sy'n gweithredu fel ffocws ar gyfer y dysgu yn yr uned. Mae'r pwrpas cymhwysol yn gofyn am ddysgu sy'n gysylltiedig ag astudiaethau achos. Mae hefyd yn gofyn i ddysgwyr ystyried sut mae defnyddio a chymhwyso eu dysgu yn effeithio arnyn nhw eu hunain, unigolion eraill, cyflogwyr, cymdeithas a'r amgylchedd.

 • Asesiad

  Strwythur y cymhwyster:
  I gael y diploma llawn, rhaid i ddysgwyr gwblhau pob uned:
  I gael y dystysgrif, rhaid i ddysgwyr gwblhau'r ddwy uned ganlynol:

  Rhif yr Uned Teitl yr uned Asesiad
  1 Ymwybyddiaeth Newidiol o Droseddu Mewnol
  2 Damcaniaethau Troseddegol Allanol
  3 Safle'r Drosedd i'r Llys Barn Mewnol
  4 Troseddu a Chosb Allanol

  Rhif yr Uned Teitl yr Uned Asesiad
  1 Ymwybyddiaeth Newidiol o Droseddu Mewnol
  2 Damcaniaethau Troseddegol Allanol

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

2 years

Ffioedd

Polisi Ffioedd