Safon Uwch Addysg Gorfforol (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae Addysg Gorfforol yn golygu astudio ymarfer corff a chwaraeon o ran anatomeg, iechyd a chyflawniad dynol. Mae’n ymwneud hefyd â gwella sgiliau a pherfformiadau personol yr unigolyn mewn ystod o chwaraeon a gweithgareddau ymarfer corff, a fydd wedyn yn ei alluogi i arwain eraill hefyd i ddatblygu eu sgiliau a’u perfformiad personol mewn chwaraeon a gweithgareddau ymarfer corff. Byddwch yn astudio testunau megis Anatomeg a Ffisioleg, Caffael Sgiliau Symud, Hyfforddi, Astudiaethau Diwylliannol a Chymdeithasol, Astudiaethau Hanesyddol, Seicoleg Chwaraeon a Ffisioleg Ymarfer Corff.

Gwneud cais am Safon Uwch? Cliciwch ‘Gwneud Cais Nawr’ ar unrhyw UN o’r pynciau y mae gennych ddiddordeb ynddynt, llenwch y ffurflen gais ar-lein ac wedyn cadwch le ar gyfer Noson Wybodaeth i gyfarfod â’r tiwtoriaid a thrafod y pynciau o’ch dewis. Bydd modd i chi wedyn ddewis eich pynciau ar y noson!

  • Gofynion Mynediad

    6 TGAU â Gradd C neu uwch, a gorau oll os ydynt yn cynnwys Gwyddoniaeth a Chymraeg/Saesneg. Dylai myfyrwyr fod yn meddu ar lefel uchel o gymhwysedd mewn 1 math o chwaraeon a/neu fod â phrofiad o hyfforddi neu ddyfarnu. TGAU mewn Addysg Gorfforol neu gymhwyster BTEC cyfwerth.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Addysgu, Chwaraeon a Hamdden, Rheoli Chwaraeon, y Lluoedd Arfog, yr Heddlu, Ffisiotherapi, Meddygaeth, Tylino Chwaraeon, Therapïau Holistaidd, Therapi Galwedigaethol, Hyfforddiant Personol, Hyfforddi, Seicoleg Chwaraeon, Busnes a Chyllid, Gwyddor Chwaraeon a Mathemateg.

  • Costau Ychwanegol

    Bydd rhaid prynu crys-T NPTC am £15. Cost cit chwaraeon i'w dalu hefyd.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

2 years

Ffioedd

Polisi Ffioedd