Safon Uwch Astudiaethau Crefyddol (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Y Lefel UG / Lefel A mewn Astudiaethau Crefyddol yw’r astudiaeth gymdeithasol o Grefydd ac arferion Crefyddol, a leolir yn yr Academi Chweched Dosbarth (SFA).

Mae’n canolbwyntio ar faterion cyfoes ac yn eich annog i ymgysylltu’n feirniadol. Mae’r cwrs yn ymdrin â thri phwnc, Cyflwyniad i Astudio Crefydd (Bwdhaeth), Cyflwyniad i Grefydd a Moeseg ac Athroniaeth Crefydd. Mae’r tri phwnc yn cael eu cario drosodd i’r ail flwyddyn sy’n ymdrin â gwahanol bynciau ac yn gwneud cysylltiadau synoptig â gwaith UG.

Ymgeisio am Lefelau UG neu Lefel A? Cliciwch ‘Gwnech Gais Nawr’ ar unrhyw UN o’r pynciau y mae gennych ddiddordeb mewn eu hastudio. Llenwch y ffurflen gais ar-lein, lle gofynnir i chi nodi’ch dau ddewis arall. Yna archebwch apwyntiad Cyfweliad i gwrdd â’r tiwtoriaid a thrafod y dewisiadau sydd orau gennych.

 • Gofynion Mynediad

  6 TGAU â Gradd C neu uwch gan gynnwys Saesneg.

 • Rhagolygon Gyrfa

  Mae'r fanyleb hon yn darparu sylfaen addas ar gyfer astudio Astudiaethau Crefyddol neu faes cysylltiedig trwy ystod o gyrsiau addysg uwch (ee cwrs gradd yn y maes hwn), gan symud ymlaen i'r lefel nesaf o Gymwysterau Galwedigaethol (ee trwy ei gyfraniad at ddatblygiad sgiliau astudio ymgeisydd a'i ddealltwriaeth o faterion moesegol a chymdeithasol).

  Ymhlith y cyfleoedd cyflogaeth o astudio'r pwnc hwn mae Nyrsio, Gwaith Cymdeithasol, Addysgu, Newyddiaduraeth, yr Heddlu a Gwaith Gofal.

 • Modiwlau’r cwrs

  UG
  Uned 1: Cyflwyniad i Astudio Crefydd: Bwdhaeth yw'r grefydd a astudir. Mae'r uned hon yn rhoi cyfle i ddysgwyr gynnal astudiaeth fanwl ac eang o bedair thema grefyddol sylfaenol: ffigurau crefyddol a thestunau cysegredig, cysyniadau crefyddol, bywyd crefyddol ac arferion crefyddol sy'n siapio hunaniaeth grefyddol.

  Uned 2: Cyflwyniad i Grefydd a Moeseg - mae’r adran hon yn rhoi cyfle i ddysgwyr gynnal astudiaeth fanwl ac eang o bedair thema foesegol sylfaenol: meddwl moesegol, Cyfraith Naturiol Aquinas ’, Moeseg Sefyllfa Fletcher ac Iwtilitariaeth. Cyflwyniad i Athroniaeth Crefydd - mae'r adran hon yn rhoi cyfle i ddysgwyr gynnal astudiaeth fanwl ac eang o bedair thema athronyddol sylfaenol: dadleuon dros fodolaeth Duw - anwythol, dadleuon dros fodolaeth Duw - yn ddidynnol, heriau i grefydd cred a phrofiad crefyddol.

  A2
  Uned 3: Astudiaeth o Grefydd - mae'r uned hon yn edrych ar bedair thema grefyddol sylfaenol: ffigurau crefyddol a thestunau cysegredig, datblygiadau hanesyddol sylweddol mewn meddwl crefyddol, datblygiadau cymdeithasol sylweddol mewn meddwl crefyddol ac arferion crefyddol sy'n siapio hunaniaeth grefyddol.

  Uned 4: Crefydd a Moeseg - mae'r uned hon yn edrych ar bedair thema sylfaenol: meddwl moesegol, moeseg ddeontolegol, penderfyniaeth ac ewyllys rydd.

  Uned 5: Athroniaeth Crefydd - mae'r uned hon yn edrych ar bedair thema athronyddol sylfaenol: heriau i gred grefyddol, profiad crefyddol, ac iaith grefyddol (rhannau 1 a 2).

 • Asesiad

  Nid oes unrhyw waith cwrs / arholiadau diwedd blwyddyn. Gwneir asesiadau trwy amrywiol ffyrdd - maent yn cynnwys tasgau gwaith cartref ac ymchwil, cwestiynau, cwis, a phrofion dosbarth gan ddefnyddio cwestiynau arholiad.

 • Costau Ychwanegol

  £12 am nodiadau yn UG.
  £12 am nodiadau yn A2.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

2 years

Ffioedd

Polisi Ffioedd