Cemeg – Safon Uwch / Gwyddoniaeth (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae Cemeg yn bwnc difyr ac os ydych yn dymuno cael dealltwriaeth am y modd y mae’r byd yn gweithio yna hwn yw’r pwnc i chi. Byddwch yn cael peth wmbredd o wybodaeth a honno’n amrywio o Ymbelydredd i Gemeg Organig ac mae ein sesiynau labordy effeithiol yn rhoi gwybodaeth i chi sy’n nodi sut i asesu cyfansoddion a gwneud cynhyrchion megis asbirin. Mae’r cwrs hefyd yn helpu dysgwyr i feddwl yn ddadansoddol ac yn rhesymegol. Mae gan y Coleg un o’r adrannau sydd wedi’u hofferu orau yn yr ardal a hanes cyson o ganlyniadau rhagorol.

Gwneud cais am Safon Uwch? Cliciwch ‘Gwneud Cais Nawr’ ar unrhyw UN o’r pynciau y mae gennych ddiddordeb ynddynt, llenwch y ffurflen gais ar-lein ac wedyn cadwch le ar gyfer Noson Wybodaeth i gyfarfod â’r tiwtoriaid a thrafod y pynciau o’ch dewis. Bydd modd i chi wedyn ddewis eich pynciau ar y noson!

 • Gofynion Mynediad

  Mae rhaid i fyfyrwyr feddu ar yr holl bethau canlynol: O leiaf 6 TGAU, Gradd C neu uwch gan gynnwys Saesneg. Gradd B neu uwch ,haen uwch neu ganolradd mewn Mathemateg. Gradd B neu uwch, haen uwch, mewn Gwyddoniaeth Graidd a Gwyddoniaeth Ychwanegol neu Wyddoniaeth Driphlyg.

 • Rhagolygon Gyrfa

  Mae'r cwrs yn darparu sylfaen dda ar gyfer astudio Cemeg ymhellach, ac astudio pynciau cysylltiedig gan gynnwys Meddygaeth, Amaethyddiaeth, Archeoleg, Ecoleg, Peirianneg, Biocemeg, Geo Cemeg a llawer mwy o bynciau mewn sefydliad addysg uwch.

 • Manylion y cwrs

  UNED 1: Iaith Cemeg, Strwythur Sylwedd ac Adweithiau Syml. Fformiwlâu a Hafaliadau, Syniadau sylfaen am Atomau, Hafaliadau Cemegol, Bondio, Strwythurau Solet, Y Tabl Cyfnodol. Cydbwysedd Syml ac Adweithiau seiliedig ar Asid. Manyldeb UG
  UNED 2; Cyfradd Ynni a Chemeg Cyfansoddion Cymhleth. 2.1 Cemeg Thermol, 2.2 Cyfraddau Adweithio, 2.3 Effaith ehangach Cemeg, 2.4 Cyfansoddion Organaidd, 2.5 Hydrocarbonau, 2.6 Alcanau halogen, 2.7 Alcohol ac Asidau Carbocsilig, 2.8 Dadansoddiad cyfansoddiadol. Mae gwaith ymarferol wedi'i integreiddio drwy gydol y cwrs a gall cwestiynau ddod i'r amlwg mewn papurau ysgrifenedig. Manyldeb U2: UNED 3: Cemeg Ffisiolegol ac Anorganaidd. Pwnc 3.1 Rhydocs a Photensialau Electrodau Safonol, Pwnc 3.2 Adweithiau Rhydocs, Pwnc 3.3 Cemeg y bloc p, Pwnc 3.4 Cemeg metelau trawsnewidiol bloc d, Pwnc 3.5 Cineteg Gemegol, Pwnc 3.6 Newidiadau Enthalpi ar gyfer Sylweddau Solet a Thoddiannau, Pwnc 3.7 Entropi a dichonoldeb adweithiau, Pwnc 3.8 Cysonion Cydbwysedd, Pwnc 3.9 Cydbwyseddau seiliedig ar Asidau. U2
  UNED 4: Cemeg Organaidd a Dadansoddiad. Pwnc 4.1 Stereoisomeredd, Pwnc 4.2 Persawrusrwydd, Pwnc 4.3 Alcohol a Ffenol, Pwnc 4.4 Aldehydau a Chetonau, Pwnc 4.5 Asidau Carbocsilig a’u deilliadau, Pwnc 4.6 Aminau, Pwnc 4.7 Asidau Amino, peptidau a phroteinau, Pwnc 4.8 Synthesis a Dadansoddiad Organaidd. U2
  UNED 5; Ymarferol. Rhennir yn 2 dasg; Tasg arbrofol ( 5%) Papur ysgrifenedig dulliau ymarferol a dadansoddiad (5%)

 • Asesiad

  Uned 1 Arholiad ysgrifenedig: 1 awr 30 munud - 20% o'r cymhwyster.
  Uned 2 Arholiad ysgrifenedig: 1 awr 30 munud - 20% o'r cymhwyster.
  Uned 3 Arholiad ysgrifenedig; 1awr 45 munud - 25% o'r cymhwyster.
  Uned 4 Arholiad ysgrifenedig; 1awr 45munud - 25% o'r cymhwyster.
  Uned 5 - 10% o'r cymhwyster

 • Costau Ychwanegol

  Bydd ffioedd eraill sy'n gysylltiedig â'r cwrs

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd - 01639 648000

Hyd y cwrs

2 years