Safon Uwch Cymdeithaseg (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae Cymdeithaseg yn dod yn fwyfwy poblogaidd ymhlith myfyrwyr sy’n dymuno cael dealltwriaeth wella am y byd cymdeithasol ac mae’n cwmpasu pynciau pwysig ond llai poblogaidd megis athroniaeth a moeseg. Mae’n gwrs ar gyfer myfyrwyr sy’n mwynhau gweithio gydag eraill ac sy’n mwynhau dadleuon bywiog, gwybodus am wahanol bynciau cymdeithasol. Bydd Safon Uwch Cymdeithaseg yn rhoi dealltwriaeth well i chi am gymdeithas fel grym. Mae’r cwrs yn cynnwys pedair uned gan gynnwys Archwilio Grym a Rheolaeth Gymdeithasol, Anghydraddoldeb a Dulliau Cymhwysol o Ymholi Cymdeithasegol.

Gwneud cais am Safon Uwch? Cliciwch ‘Gwneud Cais Nawr’ ar unrhyw UN o’r pynciau y mae gennych ddiddordeb ynddynt, llenwch y ffurflen gais ar-lein ac wedyn cadwch le ar gyfer Noson Wybodaeth i gyfarfod â’r tiwtoriaid a thrafod y pynciau o’ch dewis. Bydd modd i chi wedyn ddewis eich pynciau ar y noson!

 • Gofynion Mynediad

  6 TGAU â Gradd C neu uwch gan gynnwys Iaith Saesneg â Gradd C a TGAU Llenyddiaeth Saesneg â Gradd C.

 • Rhagolygon Gyrfa

  Mae'r cwrs yn darparu sylfaen dda ar gyfer astudio Cymdeithaseg ymhellach neu astudio pynciau cysylltiedig ar lefel Addysg Uwch ac ar gyfer gyrfaoedd mewn Addysgu, Gwaith Cymdeithasol, Troseddeg, Mudiadau Elusennol a'r Heddlu.

 • Modiwlau’r cwrs

  Manylion y Cwrs Cymdeithaseg Safon Uwch. Bydd astudiaeth o ddamcaniaethau cymdeithaseg yn rhedeg drwy’r cwrs cyfan.
  Uned 1 Caffael Diwylliant: mae hon yn ystyried sut yr ydym yn dysgu ein hunaniaeth, a sut y caiff y teulu ei drefnu a sut y mae ei strwythur wedi newid dros amser.
  Uned 2 Deall Cymdeithas a Dulliau Ymchwilio Cymdeithasegol: mae’r uned hon yn archwilio sut y mae’r broses ymchwil o gymorth i gymdeithasegwyr ddarganfod y ffeithiau a’r gwirionedd am faterion cymdeithasol. Caiff y gyfundrefn addysg ei hastudio yn yr uned hon hefyd.
  Uned 3 Grym a Rheolaeth: Yn yr uned hon rydym yn astudio meysydd megis pwy sy’n cyflawni troseddau, pwy sy’n ddioddefwyr troseddau, pa fathau o droseddau sy’n bodoli a beth yw rôl yr heddlu, y cyfryngau a’r llysoedd o ran dylanwadu ar ein syniadau am droseddau.
  Uned 4 Anghydraddoldeb Cymdeithasol a Dulliau Cymhwysol o Ymchwilio Cymdeithasegol: mae’r uned hon yn bwrw golwg ar anghydraddoldeb cymdeithasol rhwng gwahanol grwpiau mewn cymdeithas, yn seiliedig ar oedran, rhyw, dosbarth cymdeithasol ac ethnigrwydd. Mae datblygu sgiliau ymchwil a ddysgwyr ar lefel UG ymhellach yn elfen allweddol o’r uned hon.

 • Costau Ychwanegol

  Bydd costau ychwanegol yn gysylltiedig â'r cwrs hwn

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

2 years

Ffioedd

Polisi Ffioedd