Safon Uwch Dawns (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae Uwch Gyfrannol/Safon Uwch Dawns yn gymhwyster dynamig sy’n annog myfyrwyr i ddatblygu eu gallu creadigol, corfforol, emosiynol a deallusol, ochr yn ochr â sgiliau trosglwyddadwy megis gweithio mewn tîm, cyfathrebu a datrys problemau. Mae’r rhain i gyd yn sgiliau y mae mawr alw amdanynt ymhlith sefydliadau addysg uwch a chyflogwyr a byddant yn helpu myfyrwyr i sefyll allan yn y gweithle beth bynnag fo’u dewis yrfa.

Gwneud cais am Safon Uwch? Cliciwch ‘Gwneud Cais Nawr’ ar unrhyw UN o’r pynciau y mae gennych ddiddordeb ynddynt, llenwch y ffurflen gais ar-lein ac wedyn cadwch le ar gyfer Noson Wybodaeth i gyfarfod â’r tiwtoriaid a thrafod y pynciau o’ch dewis. Bydd modd i chi wedyn ddewis eich pynciau ar y noson!

  • Gofynion Mynediad

    6 TGAU â Gradd C neu uwch gan gynnwys Cymraeg/Saesneg. Mae profiad blaenorol o ddawns yn hanfodol.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Therapydd Symudiad, Anthropolegydd, Dawnsiwr, Coreograffydd, Ffisiotherapydd, Cyfarwyddwr, Gweinyddwr Dawns, Athro/Athrawes, Newyddiadurwr, Cyfarwyddwr, Cynhyrchydd neu Ymchwilydd Teledu.

  • Modiwlau’r cwrs

    Mae’r cwrs yn galw ar fyfyrwyr i ddatblygu, dangos a mynegi gwybodaeth, dealltwriaeth a phrofiad ymarferol a damcaniaethol o’r canlynol: sgiliau technegol a pherfformio, proses a chrefft coreograffi, y rhyngberthynas rhwng creu, cyflwyno a gweld/gwerthfawrogi gweithiau dawns, datblygiad dawns mewn cyd-destun artistig a diwylliannol, gweithiau dawns proffesiynol ac arwyddocâd y gweithiau hyn, terminoleg bwnc benodol a’r defnydd ohoni. Un agwedd ar y cwrs sy’n apelio yw ei fod yn galluogi myfyrwyr i astudio ystod o arddulliau dawns a’u bod yn gallu perfformio a choreograffu mewn arddull o’u dewis, ar yr amod ei fod yn bodloni’r meini prawf.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

2 years

Ffioedd

Polisi Ffioedd