Safon Uwch Dylunio Graffig (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae Dylunio Graffig Lefel UG / A yn gwrs Addysg Bellach amser llawn y gellir ei astudio hefyd fel cwrs rhan-amser annibynnol. Wedi’i gynllunio ar gyfer myfyrwyr sydd eisiau gweithio yn y diwydiant Celfyddydau Creadigol, gyda’r dyheadau o ddod yn Ddylunydd Graffig. Mae hwn wedi’i leoli yn Adran y Celfyddydau Creadigol, Gweledol a Pherfformio (CVP).

Bydd y cwrs hwn yn rhoi cyfle i chi ddatblygu sgiliau proffesiynol, technegol ac artistig mewn Dylunio Graffig. Byddwch yn cynhyrchu gwaith creadigol cyffrous yn y cyfryngau digidol a thraddodiadol, gan ddefnyddio cyfleusterau arbenigol; Cyfres gyfrifiadurol Apple Mac gan ddefnyddio Adobe Creative Suite: Photoshop, InDesign, Illustrator a meddalwedd arall, yn ogystal â lluniadu, paentio, cyfryngau print a ffotograffiaeth. Archwilir y rhain yng nghyd-destun prosiectau thematig a briffiau byw. Byddwch hefyd yn dysgu geirfa arbenigol ac yn ennill gwybodaeth a dealltwriaeth o ddylunwyr graffig hanesyddol a chyfoes ac artistiaid a ffotograffwyr perthnasol.

Ymgeisio am Lefelau UG neu Lefel A? Cliciwch ‘Gwnech Gais Nawr’ ar unrhyw UN o’r pynciau y mae gennych ddiddordeb mewn eu hastudio. Llenwch y ffurflen gais ar-lein, lle gofynnir i chi nodi’ch dau ddewis arall. Yna archebwch apwyntiad Cyfweliad i gwrdd â’r tiwtoriaid a thrafod y dewisiadau sydd orau gennych.

 • Gofynion Mynediad

  Os ydych chi o dan 21 oed mae'n rhaid bod gennych chi un o'r canlynol: 4 pas TGAU ar radd A * - C, (neu gyfwerth). Argymhellir TGAU Celf neu Graffeg TGAU (Dylunio Cynnyrch).

  Rydym yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr aeddfed hefyd.

  Os ydych chi dros 21 oed, gyda llai o gymwysterau ond bod gennych frwdfrydedd ac ymrwymiad i astudio yn y Celfyddydau Gweledol, gwnewch gais hefyd!

 • Rhagolygon Gyrfa

  O'r rhaglen UG / A2 hon, gall myfyrwyr symud ymlaen i'r cwrs Diploma Sylfaen mewn Celf a Dylunio L3 / 4 yn NPTC Group neu'n uniongyrchol i brifysgol neu gyflogaeth.

  Mae yna lawer o feysydd cyffrous Dylunio Graffig i anelu atynt fel gyrfa; Hysbysebu, Marchnata, Pecynnu, Dylunio Clawr Llyfrau, Cynllun a Dylunio ar gyfer Llyfrau a Chylchgronau, Posteri, Cyhoeddusrwydd, ID Corfforaethol, Dylunio Tudalennau Gwe, Teipograffeg a mwy.

 • Modiwlau’r cwrs

  UG
  Uned 1: Ymchwiliad Creadigol Personol.

  A2
  Uned 2: Ymchwiliad Personol.

  Uned 3: Aseiniad Wedi'i Osod yn Allanol.

  Nodweddir y cwrs hefyd gan ymagweddau eang, creadigol ac arbrofol tuag at Ddylunio Graffig, gan archwilio delweddau, cynllun a theipograffeg i gyfathrebu â chynulleidfaoedd penodol.

  Bydd hyn yn galluogi dysgwyr o gyrsiau Celf, Dylunio neu Gyfryngau Lefel 2, fel Diploma TGAU neu L2, a dysgwyr aeddfed i wneud dewisiadau hyddysg am lwybrau gyrfa a dilyniant sy'n benodol i faes Dylunio Graffig.

 • Asesiad

  Byddwch yn dysgu trwy amrywiaeth o weithdai theori ac ymarferol.

  Gwneir asesiad gan ddefnyddio ystod o strategaethau asesu gan gynnwys cyflwyniadau, arddangosfeydd, adroddiadau, traethodau a phortffolio ymarferol; digidol neu draddodiadol.

  Mae'r tair uned wedi'u graddio yn A * i E a chadarnheir hyn gan Gymedrolwr Allanol a fydd yn ymweld â'r Coleg i weld arddangosfa o waith a phortffolio.

 • Costau Ychwanegol

  Gallai costau gynnwys teithiau i arddangosfeydd ac amgueddfeydd ac offer Celf a Dylunio sylfaenol e.e. brwsys paent, siswrn, pensiliau ac ati. Mae'r Coleg yn cyflenwi'r holl ddeunyddiau eraill.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Coleg Y Drenewydd

Hyd y cwrs

2 years

Ffioedd

Polisi Ffioedd