Ffiseg – Safon Uwch / Gwyddoniaeth (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Os ydych chi wedi’ch cyfareddu gan y byd o’ch cwmpas ac os hoffech ddeall mwy amdano neu os ydych yn meddwl am beirianneg, meddygaeth, electroneg, seryddiaeth neu dechnoleg yna mae Ffiseg i chi. Os byddwch yn penderfynu dod yn fyfyriwr Ffiseg yna fel rhan o’ch hyfforddiant byddwch yn dysgu gwneud y canlynol: dylunio arbrofion, defnyddio mathemateg a chyfrifiadura mewn sefyllfaoedd go iawn, arsylwi ar digwyddiadau a gofyn cwestiynau synhwyrol amdanynt, gweithio’n hapus mewn timau, egluro eich syniadau wrth bobl o’ch cwmpas, cael syniadau newydd a meddwl am ddamcaniaethau newydd, datblygu sgiliau datrys problemau rhesymegol a dadansoddol.

Gwneud cais am Safon Uwch? Cliciwch ‘Gwneud Cais Nawr’ ar unrhyw UN o’r pynciau y mae gennych ddiddordeb ynddynt, llenwch y ffurflen gais ar-lein ac wedyn cadwch le ar gyfer Noson Wybodaeth i gyfarfod â’r tiwtoriaid a thrafod y pynciau o’ch dewis. Bydd modd i chi wedyn ddewis eich pynciau ar y noson!

  • Gofynion Mynediad

    Isafswm o 6 TGAU â Gradd C. Dylai'r rhain gynnwys Saesneg, Mathemateg Uwch/Ganolradd â Gradd B a Gwyddoniaeth Ychwanegol/Driphlyg Haen Uwch â Gradd B

  • Rhagolygon Gyrfa

    Gyda chymhwyster mewn Ffiseg, gallech ddewis gweithio yn yr awyr agored, mewn ysbyty, fel rhan o dîm mewn labordy, mewn pob math o swyddi ym maes peirianneg, ym myd addysg neu mewn llawer o amgylcheddau eraill. I rywun sy'n meddwl bod y syniad o fod â swydd ym myd diwydiant yn ddeniadol, mae agoriadau i'w cael sy'n seiliedig ar Ddeunyddiau, Cyfrifiadura, Ynni neu Wyddor Bwyd. Mae gwaith cyffrous i'w gael hefyd ym maes Meteoroleg, Telathrebu, Newyddiaduraeth Wyddonol, Awyrofod a Gwyddoniaeth Fforensig. Gyda chymhwyster Safon Uwch mewn Ffiseg mae llawer o fyfyrwyr yn mynd ymlaen i astudio Ffiseg neu Beirianneg yn y brifysgol.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd - 01639 648000

Hyd y cwrs

2 years