Safon Uwch Hanes (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Nid pwnc sy’n perthyn i’r gorffennol yw Hanes. Nid o bell ffordd. Digwyddiadau hanesyddol sydd wedi creu’r gymdeithas sydd gennym heddiw. Mae’r cwrs wedi’i fwriadu i’ch helpu chi i ddeall gwerth ac arwyddocâd digwyddiadau’r byd yn y gorffennol. Yn y broses, byddwch yn cael dealltwriaeth fanylach am amrywiaeth gymdeithasol, ddiwylliannol, grefyddol ac ethnig. Byddwch yn astudio Hanes Cymru a Lloegr o 1780 – 1880, yr Almaen o 1918 – 1945, a’r UDA o 1890 – 1990.

 • Gofynion Mynediad

  6 TGAU â Gradd C neu uwch gan gynnwys Iaith Saesneg â Gradd C. Nid yw TGAU Hanes yn hanfodol, ond dylai fod yn TGAU â Gradd C os cafodd ei gymryd.

 • Rhagolygon Gyrfa

  Addysgu, Y Gyfraith, Y Gwasanaeth Sifil, Llywodraeth Leol, Adnoddau Dynol, Cyfrifyddu, Llyfrgellyddiaeth, Gweinyddu Archifau a llawer o rai eraill.

 • Modiwlau’r cwrs

  Uned 1: Astudiaethau o Gyfnod (UG). Gwleidyddiaeth, Protest a Diwygio yng Nghymru a Lloegr, tua 1780-1880. Mae’r uned hon yn canolbwyntio ar y pwysau cynyddol am ddiwygio seneddol, y newid yn ymateb y Llywodraeth i’r pwysau gwleidyddol a chymdeithasol, arwyddocâd bygythiad protestiadau gwledig a threfol, maint ac effaith diwygiadau cymdeithasol ac economaidd a’r newidiadau yn hynt arweinwyr a phleidiau gwleidyddol yn y cyfnod hwn. Mae’r uned hon yn cynnig cam graddol ardderchog ymlaen o TGAU gan fod yr asesiad ar ffurf arholiad sy’n cynnwys dau draethawd sydd mewn fformat tebyg i’r rhai y byddwch yn gyfarwydd â hwy.

  Uned 2 (UG) ac Uned 4 (U2) Hanes yn Fanwl. Uned 2 (UG) Rhan 1: Weimar a’i Sialensau tua 1918-1933. Mae’r uned hon yn cynnig cyfle i ddysgwyr eithio fel y byddai haneswyr proffesiynol yn gweithio, gan asesu dibynadwyedd, defnyddioldeb a dilysrwydd ystod o ffynonellau ac ystyried sut y mae tystiolaeth gynradd wedi dylanwadu ar wahanol ddehongliadau. Mae’r uned hon yn ystyried y sialensau a oedd yn wynebu Gweriniaeth Weimar ym 1918, maint y newid mewn polisi tramor ac economaidd, y newid yn hynt y Blaid Natsïaidd 1924-1933, argyfwng Gweriniaeth Weimar 1929-1933 a dehongliadau hanesyddol o faterion allweddol o’r cyfnod hwn.

  Gwneud cais am Safon Uwch? Cliciwch ‘Gwneud Cais Nawr’ ar unrhyw UN o’r pynciau y mae gennych ddiddordeb ynddynt, llenwch y ffurflen gais ar-lein ac wedyn cadwch le ar gyfer Noson Wybodaeth i gyfarfod â’r tiwtoriaid a thrafod y pynciau o’ch dewis. Bydd modd i chi wedyn ddewis eich pynciau ar y noson!

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

2 years

Ffioedd

Polisi Ffioedd