Safon Uwch mewn Astudiaethau Ffilm (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Bydd y cwrs hwn yn dod â phwnc sinema’n fyw ac yn rhoi dealltwriaeth ddifyr a manwl am fyd y ffilmiau. Byddwch yn ymchwilio i’r modd y mae ffilmiau’n llunio ystyr ac yn ysgogi ymateb gan wylwyr. Mae gwneud a gwylio ffilmiau’n broses ddwyffordd, ryngweithiol, mae’n iaith yr ydym yn ei defnyddio i gyfleu syniadau a negeseuon. Mae ffilm yn gelfyddyd sydd, fel celfyddydau eraill, er enghraifft celfyddyd gain a llenyddiaeth, yn golygu bod yn rhaid darllen testunau amrywiol. Nid yn unig bydd yn ofynnol i chi ddangos dealltwriaeth am y ffilmiau a roddir ger eich bron, ond bydd yn ofynnol i chi hefyd ddethol gwybodaeth bellach ar lefel ddadansoddi fwy manwl. Byddwch yn cael eich annog i ymestyn eich creadigrwydd a’ch sgiliau cynhyrchu chi eich hun, a byddwch yn cael y cyfle i ymchwilio a datblygu eich syniadau a’ch ffilmiau byrion eich hun.

Gwneud cais am Safon Uwch? Cliciwch ‘Gwneud Cais Nawr’ ar unrhyw UN o’r pynciau y mae gennych ddiddordeb ynddynt, llenwch y ffurflen gais ar-lein ac wedyn cadwch le ar gyfer Noson Wybodaeth i gyfarfod â’r tiwtoriaid a thrafod y pynciau o’ch dewis. Bydd modd i chi wedyn ddewis eich pynciau ar y noson!

  • Gofynion Mynediad

    6 TGAU gan gynnwys Cymraeg neu Saesneg â Gradd C neu uwch.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Bydd y cyfuniad o theori ffilmiau a'r technegau golygu a chynhyrchu sydd wedi'u cynnwys ar y cwrs hwn yn eich paratoi ar gyfer astudiaethau pellach ym maes ffilmiau, y cyfryngau, newyddiaduraeth a chyfathrebu ar lefel addysg uwch. Mae myfyrwyr blaenorol wedi mynd ymlaen i weithio ar gyfer diwydiannau'r cyfryngau yn lleol a hyd yn oed wedi sefydlu eu cwmnïau cynhyrchu eu hunain.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

2 years

Ffioedd

Polisi Ffioedd