Safon Uwch Sbaeneg (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Byddwch yn datblygu sgiliau cyfathrebu hyderus, effeithiol mewn Sbaeneg a dealltwriaeth drylwyr am ddiwylliant gwledydd a chymunedau lle siaredir Sbaeneg. Bydd y cwrs yn meithrin diddordeb mewn dysgu ieithoedd a brwdfrydedd dros eu dysgu ac mae’n annog myfyrwyr i ystyried eu hastudiaeth o’r iaith mewn cyd-destun ehangach. Mae’r themâu y rhoddir sylw iddynt yn ystod y cwrs yn cynnwys bod yn berson ifanc mewn gwlad lle siaredir Sbaeneg a deall y byd Sbaeneg, yn ogystal ag Amrywiaeth a Gwahaniaeth a’r Ddwy Sbaen: 1936 ymlaen.

Gwneud cais am Safon Uwch? Cliciwch ‘Gwneud Cais Nawr’ ar unrhyw UN o’r pynciau y mae gennych ddiddordeb ynddynt, llenwch y ffurflen gais ar-lein ac wedyn cadwch le ar gyfer Noson Wybodaeth i gyfarfod â’r tiwtoriaid a thrafod y pynciau o’ch dewis. Bydd modd i chi wedyn ddewis eich pynciau ar y noson!

  • Gofynion Mynediad

    TGAU â Gradd B mewn iaith dramor neu Gymraeg. 6 TGAU â Gradd C neu uwch gan gynnwys Iaith Saesneg â Gradd B. Nid yw'n ofynnol bod ag unrhyw wybodaeth flaenorol o Sbaeneg.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Addysgu, Cyfieithu, Gwleidyddiaeth, Marchnata, Busnes, Y Gyfraith a Pheirianneg.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

2 years

Ffioedd

Polisi Ffioedd