Safon Uwch Seicoleg (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Os ydych chi erioed wedi meddwl tybed Pam ein bod yn anghofio neu Pam fod rhai pobl yn fwy ymosodol nag eraill neu Sut y mae ein hymennydd yn gweithio yna rydych wedi gofyn rhai o’r cwestiynau y mae seicolegwyr yn eu gofyn. Mae seicolegwyr yn ceisio disgrifio sut y mae pobl yn ymddwyn ac egluro pam. I wneud Seicoleg mae angen eich bod yn mwynhau darllen a meddwl yn feirniadol. Mae astudio Seicoleg yn eich galluogi i feddwl am y damcaniaethau y mae seicolegwyr wedi’u cyflwyno i egluro rhai mathau o ymddygiad. Byddwch yn ystyried y beirniadaethau o’r ymchwil hon a sut y mae’r farn wedi newid dros amser. Yn yr ail flwyddyn byddwch yn cael y cyfle i gwblhau dau ymchwiliad personol, y naill yn arbrawf a’r llall yn ddull ymchwil anarbrofol. Heblaw am fod yn bwnc difyr yn ei rinwedd ei hun, gall Safon Uwch mewn Seicoleg helpu tuag at eich cais i brifysgol i astudio ystod o bynciau mor amrywiol ag addysgu, gwyddoniaeth fiofeddygol neu’r gyfraith. Byddwch yn gadael y cwrs Seicoleg gyda sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar, sgiliau rhifedd, sgiliau ymchwil a llawer o sgiliau eraill a fydd yn gwella eich datblygiad personol ac academaidd. Mae ein myfyrwyr yn llwyddiannus iawn; nid yn unig mae gennym gyfradd llwyddo o 100 y cant ar gyfer Safon Uwch, ond mae’r mwyafrif llethol yn mynd ymlaen i astudio mewn prifysgol, i ymuno â’r lluoedd arfog, i gyflawni prentisiaethau ac i gael cyflogaeth. Trwy ddewis Seicoleg byddwch yn rhan o dîm brwdfrydig, yn astudio cwrs sy’n rhoi mwynhad ac sy’n her. Mae ein myfyrwyr yn dweud wrthym eu bod yn mwynhau’r ymchwiliadau ymarferol pan ydynt yn casglu data cynradd a’r trafodaethau sy’n deillio o’r testunau. Mae’r cwrs wedi’i fwriadu i roi dealltwriaeth ddamcaniaethol eang sy’n galluogi myfyrwyr i werthfawrogi cymhlethdod y meddwl dynol ac ymddygiad dynol yn llawn.

  • Gofynion Mynediad

    6 TGAU â Gradd C neu uwch gan gynnwys Mathemateg â Gradd C, Saesneg Iaith â Gradd B a Gwyddoniaeth Ddwbl neu Driphlyg â Gradd C. Nid oes unrhyw wybodaeth flaenorol am y pwnc yn ofynnol.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Ystod o gyrsiau Addysg Uwch a gyrfaoedd, e.e. graddau mewn Seicoleg, addysgu, chwaraeon, proffesiynau iechyd a busnes. Hefyd, mae myfyrwyr a astudiodd Safon Uwch Seicoleg wedi cael eu derbyn ar gyfer cyrsiau gradd yn y Gyfraith, mewn Troseddeg, Cwnsela, Gwyddor Filfeddygol, a Gwyddorau Biolegol ac Amgylcheddol.

  • Modiwlau’r cwrs

    Mae ein myfyrwyr yn dweud wrthym eu bod yn mwynhau'r ymchwiliadau ymarferol pan ydynt yn casglu data cynradd a'r trafodaethau sy'n deillio o'r testunau. Mae'r fanyleb wedi'i bwriadu i roi dealltwriaeth ddamcaniaethol eang sy'n galluogi myfyrwyr i werthfawrogi cymhlethdod y meddwl dynol ac ymddygiad dynol yn llawn. Defnyddir amrywiaeth o ddulliau addysgu i gyfleu'r ddamcaniaeth, e.e. taflenni gwaith ar gyfer dysgu'n annibynnol sy'n dilyn y gwerslyfrau'n agos gan ddarparu gweithgareddau i archwilio syniadau a chanllawiau ar gyfer cymryd nodiadau. Defnyddir pytiau o fideo'n rheolaidd a rhoddir anogaeth ar gyfer trafodaethau dosbarth.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

2 years

Ffioedd

Polisi Ffioedd