Safon Uwch yn y Gyfraith (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r Gyfraith Lefel UG / Safon Uwch yn gwrs Addysg Bellach Amser Llawn wedi’i gynllunio ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb mewn arferion cyfreithiol, a’r system gyfreithiol yng Nghymru a Lloegr. Mae’n addas i’r rhai sy’n dymuno gweithio fel cyfreithiwr. Mae hwn wedi’i leoli yn yr Academi Chweched Dosbarth (SFA).

Bydd y cwrs yn rhoi dealltwriaeth i chi o sut mae’r system gyfreithiol yn gweithio, ac nid dim ond beth yw’r gyfraith. Mae’n edrych ar rolau’r gweithwyr proffesiynol cyfreithiol, sut mae deddfau’n cael eu gwneud, sut mae llysoedd yn gweithio a’r prosesau sy’n gysylltiedig â chyfraith droseddol a sifil. Byddwch yn edrych ar sut rydym yn trafod ac yn gwerthuso System Cyfiawnder Troseddol Cymru a Lloegr. Mae’n rhoi dealltwriaeth fanwl i fyfyrwyr o bynciau fel llofruddiaeth a dynladdiad, troseddau nad ydynt yn angheuol, pwerau’r heddlu a dedfrydu.

Os ydych chi’n mwynhau dadl fywiog, dadl â ffocws a bod gennych frwdfrydedd dros faterion cyfoes yna byddwch chi’n mwynhau ac yn llwyddo i astudio’r Gyfraith Lefel A.

Ymgeisio am Lefelau UG neu Lefel A? Cliciwch ‘Gwnech Gais Nawr’ ar unrhyw UN o’r pynciau y mae gennych ddiddordeb mewn eu hastudio. Llenwch y ffurflen gais ar-lein, lle gofynnir i chi nodi’ch dau ddewis arall. Yna archebwch apwyntiad Cyfweliad i gwrdd â’r tiwtoriaid a thrafod y dewisiadau sydd orau gennych.

 • Gofynion Mynediad

  6 TGAU â gradd C ac uwch. Mae angen gradd B mewn Saesneg iaith.

 • Rhagolygon Gyrfa

  Mae hon yn Lefel A gyflawn iawn i'w hastudio a gall arwain at ystod eang o gyrsiau prifysgol. Mae'n sylfaen ardderchog i'r rhai sy'n dymuno astudio unrhyw radd mewn prifysgol, ac yn benodol y Gyfraith, Gwleidyddiaeth, Hanes neu Saesneg.

  Mae Cyfraith Lefel hefyd yn uchel ei pharch ymhlith cyflogwyr, a gall arwain at ddilyniannau gyrfa ym mron unrhyw faes, gan gynnwys yr heddlu, addysgu, newyddiaduraeth, y CPS, y gwasanaeth sifil, a llywodraeth leol. Mae'r pwnc hefyd yn berthnasol i yrfaoedd mewn meysydd eraill fel busnes, cyllid a rheolaeth.

 • Modiwlau’r cwrs

  UG
  Uned 1: Natur y Gyfraith a Systemau Cyfreithiol Cymru a Lloegr. Mae'r uned hon yn canolbwyntio ar strwythur systemau cyfreithiol Cymru a Lloegr. Bydd dysgwyr yn datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o ffynonellau cyfraith sylfaenol ac eilaidd yn systemau cyfreithiol Cymru a Lloegr ac yn ystyried sut mae'r barnwyr yn defnyddio'r deddfau hynny wrth wneud penderfyniadau. Byddant hefyd yn datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o'r system cyfiawnder troseddol a'r system cyfiawnder sifil gan gynnwys personél cyfreithiol perthnasol a chyllid cyfreithiol.

  Uned 2: Deddf Camwedd. Yn yr uned hon, bydd dysgwyr yn datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o atebolrwydd mewn esgeulustod am anaf i bobl a bydd gofyn iddynt gymhwyso elfennau'r gyfraith esgeulustod i senarios damcaniaethol.

  A2
  Uned 3: Arfer Cyfraith Sylweddol; Mae'r uned hon yn ei gwneud yn ofynnol i ddysgwyr ddangos gwybodaeth a dealltwriaeth o'r gyfraith hawliau troseddol a dynol. Bydd dysgwyr yn rhannu'r rheolau a'r egwyddorion cyfreithiol perthnasol ar gyfer pob maes o gyfraith sylweddol ac yn cymhwyso'r rheolau hynny i senario damcaniaethol.

  Uned 4: Safbwyntiau Cyfraith Sylweddol. Mae'r uned hon yn ei gwneud yn ofynnol i ddysgwyr ddangos gwybodaeth a dealltwriaeth o reolau ac egwyddorion cyfreithiol a dadansoddi a gwerthuso rheolau, egwyddorion, cysyniadau a materion cyfreithiol ym meysydd cyfraith droseddol a chyfraith hawliau dynol.

 • Asesiad

  UG
  Uned 1 - (25% o'r cymhwyster) Arholiad ysgrifenedig ym mis Mai: 1 awr 45 munud.

  Uned 2 - (15% o'r cymhwyster) Arholiad ysgrifenedig ym mis Mai 1 awr 15 munud.

  A2
  Uned 3 - (30% o'r cymhwyster) Arholiad ysgrifenedig ym mis Mehefin: 2 awr.

  Uned 4 - (30% o'r cymhwyster) Arholiad ysgrifenedig ym mis Mehefin: 2 awr.

 • Costau Ychwanegol

  Bydd ffioedd ychwanegol yn gysylltiedig â'r cwrs hwn

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

2 years

Ffioedd

Polisi Ffioedd