Safon Uwch yn y Gyfraith (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs Safon Uwch yn y Gyfraith yn annog myfyrwyr i ddatblygu diddordeb yn y Gyfraith, ac agweddau penodol ar y gyfundrefn gyfreithiol yng Nghymru a Lloegr. Bydd y cwrs yn rhoi dealltwriaeth i chi am y modd y mae’r gyfundrefn gyfreithiol yn gweithio, ac nid dim ond beth yw’r gyfraith. Mae’n bwrw golwg ar rolau’r gweithwyr proffesiynol ym maes y gyfraith, sut y mae deddfu’n digwydd, sut y mae llysoedd yn gweithio a’r prosesau sy’n rhan o gyfraith droseddol a sifil. Byddwch yn mynd ymlaen i ystyried sut yr ydym yn trafod ac yn gwerthuso’r Gyfundrefn Cyfiawnder Troseddol yng Nghymru a Lloegr. Mae’n rhoi dealltwriaeth fanwl i fyfyrwyr am destunau megis llofruddiaeth a dynladdiad, troseddau nad ydynt yn angheuol, pwerau’r heddlu a dedfrydu. Os ydych yn mwynhau trafodaethau bywiog, dadleuon â ffocws ac os ydych yn frwd dros faterion cyfoes yna byddwch yn mwynhau ac yn llwyddo wrth astudio Safon Uwch yn y Gyfraith. Ystadegau Allweddol: Cyfradd Llwyddo 2015/2016 – 100 y cant , 77.1 y cant graddau A-C Bob blwyddyn bydd ein dau fyfyriwr sydd wedi perfformio orau yn cael eu gwahodd i noson wobrwyo gyda Jennifer Melly Law a byddant yn cael gwobr, taleb a phrofiad gwaith.

Gwneud cais am Safon Uwch? Cliciwch ‘Gwneud Cais Nawr’ ar unrhyw UN o’r pynciau y mae gennych ddiddordeb ynddynt, llenwch y ffurflen gais ar-lein ac wedyn cadwch le ar gyfer Noson Wybodaeth i gyfarfod â’r tiwtoriaid a thrafod y pynciau o’ch dewis. Bydd modd i chi wedyn ddewis eich pynciau ar y noson!

 • Gofynion Mynediad

  6 TGAU â gradd C ac uwch. Mae angen gradd B mewn Saesneg iaith.

 • Rhagolygon Gyrfa

  Mae'r Gyfraith yn bwnc Safon Uwch crwn iawn i'w astudio a gall arwain at ystod eang o gyrsiau prifysgol. Mae'n sylfaen wych i'r rhai sy'n dymuno astudio unrhyw radd yn y brifysgol, ac yn arbennig y Gyfraith, Gwleidyddiaeth, Hanes neu Saesneg. Mae Safon Uwch yn y Gyfraith yn gymhwyster sy'n uchel ei fri ymhlith cyflogwyr hefyd, a gall arwain at ddatblygiadau gyrfa mewn unrhyw faes bron iawn, gan gynnwys yr heddlu, addysgu, newyddiaduraeth, Gwasanaeth Erlyn y Goron, y gwasanaeth sifil, a llywodraeth leol. Mae'r pwnc hefyd yn berthnasol i yrfaoedd mewn meysydd eraill megis busnes, cyllid a rheoli.

 • Modiwlau’r cwrs

  UG Uned 1: Natur y Gyfraith a Systemau Cyfreithiol Cymru a Lloegr (25% o’r cymhwyster ar y cyfan) Arholiad ysgrifenedig ym mis Mai: 1 awr 45 munud. Mae’r uned hon yn canolbwyntio ar strwythur systemau cyfreithiol Cymru a Lloegr. Bydd dysgwyr yn meithrin gwybodaeth a dealltwriaeth am ffynonellau deddfwriaeth sylfaenol ac is-ddeddfwriaeth yn systemau cyfreithiol Cymru a Lloegr ac yn ystyried sut y caiff y cyfreithiau hynny eu defnyddio gan farnwyr wrth wneud penderfyniadau. Byddant hefyd yn meithrin gwybodaeth a dealltwriaeth am y system cyfiawnder troseddol a’r system cyfiawnder sifil gan gynnwys personél cyfreithiol perthnasol a systemau ariannu cyfreithiol.
  UG Uned 2: Cyfraith Camwedd (15% o’r cymhwyster ar y cyfan) Arholiad ysgrifenedig ym mis Mai: 1 awr 15 munud. Yn yr uned hon, bydd dysgwyr yn meithrin gwybodaeth a dealltwriaeth am atebolrwydd o ran esgeulustod mewn perthynas ag anafiadau i bobl a bydd yn ofynnol iddynt gymhwyso elfennau o'r gyfraith esgeulustod at senarios damcaniaethol.
  UG Uned 3: Arfer y Gyfraith Gadarnhaol (30% o’r cymhwyster ar y cyfan) Arholiad ysgrifenedig ym mis Mehefin: 2 awr. Mae'r uned hon yn ei gwneud yn ofynnol i ddysgwyr ddangos gwybodaeth a dealltwriaeth am gyfraith droseddol a chyfraith hawliau dynol. Bydd dysgwyr yn rhannu'r rheolau a'r egwyddorion cyfreithiol perthnasol ar gyfer pob maes o'r gyfraith gadarnhaol yn gydrannau ac yn cymhwyso'r rheolau hynny at senario damcaniaethol.
  U2 Uned 4: Safbwyntiau’r Gyfraith Gadarnhaol (30% o’r cymhwyster ar y cyfan) Arholiad ysgrifenedig ym mis Mehefin: 2 awr. Mae'r uned hon yn ei gwneud yn ofynnol i ddysgwyr ddangos gwybodaeth a dealltwriaeth am reolau ac egwyddorion cyfreithiol, a dadansoddi a gwerthuso rheolau, egwyddorion, cysyniadau a materion cyfreithiol ym meysydd cyfraith droseddol a chyfraith hawliau dynol.

 • Asesiad

  UG Uned 1 - (25% o'r cymhwyster) Arholiad ysgrifenedig ym mis Mai: 1 awr 45 munud.
  UG Uned 2 - (15% o'r cymhwyster) Arholiad ysgrifenedig ym mis Mai 1 awr 15 munud.
  UG Uned 3 - (30% o'r cymhwyster) Arholiad ysgrifenedig ym mis Mehefin: 2 awr.
  UG Uned 4 - (30% o'r cymhwyster) Arholiad ysgrifenedig ym mis Mehefin: 2 awr.

 • Costau Ychwanegol

  Bydd ffioedd ychwanegol yn gysylltiedig â'r cwrs hwn

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

2 years

Ffioedd

Polisi Ffioedd