Crynodeb o’r cwrs

Mae UG/Safon Uwch y Gyfraith yn gwrs llawn amser sydd wedi’i leoli yn Academi’r Chweched Dosbarth. Mae’r Gyfraith yn bwnc poblogaidd iawn ymhlith myfyrwyr Grwp NPTC, yn enwedig i’r rhai sy’n dymuno astudio’r Gyfraith yn y Brifysgol a dod yn gyfreithwyr neu’n fargyfreithwyr.
Yn eich astudiaethau, byddwch yn dysgu sut mae cyfreithiau’n cael eu creu, gan y Senedd a barnwyr, a sut mae’r rhain yn cael eu dehongli a’u datblygu mewn achosion cyfreithiol gwirioneddol. Byddwch hefyd yn dysgu sut mae system gyfreithiol Cymru a Lloegr yn gweithio. Bydd hyn yn cynnwys y gwahanol fathau o lysoedd sy’n ymdrin ag achosion ac apeliadau cyfraith droseddol a sifil; y cymwysterau a’r hyfforddiant sydd eu hangen i ddod yn gyfreithiwr, bargyfreithiwr neu farnwr; a’r rhan bwysig a chwaraeir yn ein system cyfiawnder troseddol gan leygwyr (h.y. pobl nad ydynt yn rhan o’r proffesiwn cyfreithiol), naill ai fel rheithwyr mewn treialon yn Llys y Goron neu’n ynadon (sy’n delio â dros 95% o’r holl achosion troseddol).
Bydd y cwestiynau datrys problemau sy’n seiliedig ar senarios ym meysydd sylweddol cyfraith droseddol, hawliau dynol a chamwedd yn eich helpu i ddeall sut mae cyfreithwyr yn meddwl a sut mae’r gyfraith yn cael ei gweithredu mewn gwirionedd.

Os ydych chi’n mwynhau dadl fywiog, dadl â ffocws a bod gennych frwdfrydedd dros faterion cyfoes yna byddwch chi’n mwynhau ac yn llwyddo i astudio’r Gyfraith Lefel A.

Ymgeisio am Lefelau UG neu Lefel A? Cliciwch ‘Gwnech Gais Nawr’ ar unrhyw UN o’r pynciau y mae gennych ddiddordeb mewn eu hastudio. Llenwch y ffurflen gais ar-lein, lle gofynnir i chi nodi’ch dau ddewis arall. Yna archebwch apwyntiad Cyfweliad i gwrdd â’r tiwtoriaid a thrafod y dewisiadau sydd orau gennych.