TGAU Mathemateg (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs TGAU Mathemateg yn gyfle i fyfyrwyr sy’n dymuno gwella eu hyder a’u sgiliau mewn rhifedd ac ennill cymhwyster mewn TGAU Mathemateg, sy’n ofyniad sylfaenol ar gyfer llawer o yrfaoedd.

Mae gan fyfyrwyr lawer o resymau dros ddilyn y cwrs hwn, gan gynnwys datblygu eu haddysg, eu cyfleoedd cyflogaeth neu geisio cefnogi plant yn yr ysgol.

Mae’r haen ganolraddol sy’n cael ei chyflwyno yn y coleg yn gyfle i’r myfyrwyr ennill gradd B TGAU, sy’n ofynnol yn awr ar gyfer sawl gradd addysgu a nyrsio.

 • Gofynion Mynediad

  Dim

 • Rhagolygon Gyrfa

  Cyfleoedd Gyrfaol: Mae angen gradd C mewn TGAU mathemateg ar gyfer llawer o swyddi. Mae nifer cynyddol o brifysgolion a chyrsiau’n gofyn am radd B fel rhan o’u gofynion mynediad.

 • Manylion y cwrs

  Dyma’r prif bynciau sy’n cael sylw fel rhan o’r cwrs hwn:

  Rhif
  Algebra a Graffiau
  Siâp, Gofod a Thrigonometreg
  Trin a Chyflwyno Data
  Tebygolrwydd
  Cwrs blwyddyn yw hwn sy’n cael ei gyflwyno gan ddefnyddio amrywiaeth o wahanol dechnegau addysgu.

 • Asesiad

  Arholiadau

  Mae dau arholiad sy’n cael eu cynnal ym misoedd Mai a Mehefin. Mae’r ddau bapur yn cyfrif am 50% o’r marc terfynol.

  Papur 1 – Papur Heb Gyfrifiannell
  Papur 2 – Papur gyda Chyfrifiannell
  Mae’r gradddau canlynol ar gael - E, D, C a B.

Dull Astudio

Rhan-Amser

Lleoliad

Coleg Pontardawe - 01639 648100

Coleg Afan - 01639 648200

Coleg Castell-nedd - 01639 648000

Coleg Bannau Brycheiniog - 01686 614400